ارائه مدلی جهت تخمین بارندگی سالانه در استان کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش آبیاری، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان

2 بخش آبیاری/دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

پیش‌ دید میزان بارش، موفقیت در کشت دیم و مدیریت بهتر مراتع را تا حد زیادی تضمین می‌کند. در این تحقیق با تجزیه و تحلیل آمار بارندگی روزانه ایستگاه‏های مختلف هواشناسی استان کرمان که دارای آمار بارندگی روزانه طولانی مدت (حداقل 28 ساله ) بودند، مشاهده گردید که فاصلة زمانی وقوع 5/47 میلی‌متر باران تجمعی از ابتدای پاییز (t47.5  ، حسب روز) با میزان بارندگی سالانه (Pa ، حسب mm) رابطه‌ای معنی‌دار دارد. همچنین جهت بالا بردن ضریب همبستگی رابطه فوق‌الذکر از مشخصات ایستگاه‏ها شامل میانگین دراز مدت بارندگی سالانه (Pma  ، حسب mm) ، ارتفاع از سطح دریا و طول وعرض جغرافیایی استفاده شد که تأثیر معنی داری در رابطه‌ای که متغیرهای مستقل آن میانگین دراز مدت بارندگی سالانه و t47.5   بود ایجاد نکرد. در نهایت عوامل مستقل مربوط به دمای سطح آب خلیج فارس در رابطه آزمون شدند. در این بررسی مجموع دمای سه ماهه سطح آب خلیج فارس در پاییز (Tau ‌ ، حسب درجه سانتی‌گراد ) تأثیری هر چند کم ، در افزایش ضریب همبستگی رابطه نهایی گذاشت . بدین ترتیب رابطه‌ای بین Tau ‌ و t47.5  و Pma و مقدار بارندگی سالانه به دست آمد. علامت ضریب Tauوt47.5  در این رابطه منـفی می‌باشد . آزمون مدل‏های ساده ارائه شده در ایستگاه بافت سلطانی نشان داد که هر دو مدل روند سال‏های زراعی کم آب و پرآب را به‏خوبی دنبال می‌کند و میزان خطا در مدل ساده دوم کمتر از خطای مدل اول است . 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for Prediction of Annual Precipitation in Kerman Province

نویسندگان [English]

  • Sh Karimi-Googhari 1
  • A. R Sepaskhah 2
1 Irrigation Department, Islamic Azad University, Kerman
2 Irrigation Department, Shiraz University , Shiraz , Iran
چکیده [English]

Prediction of annual precipitation usually guarantees success in dry-farming and promises a better pasture management. In this research, the long-term observed daily precipitation for 28 different stations in Kerman province was analyzed. Starting from the first day of autumn, a good linear relationship is obtained between the days with 47.5 mm precipitation (t47.5, day), and the amount of annual precipitation (pa, mm). Furthermore, to increase the correlation coefficient of this relation-ship, long-term mean annual precipitation (Pma, mm), elevation, longitude, and latitude for each station were also used in the multiple regression analysis. The results showed that none of these factors (i.e., elevation, longitude and latitude) could improve the correlation coefficient. The independent variables were Pma and t47.. As another independent variable, temper-ature of the water in Persian-Gulf (south of region) in the water-air frontage were added. The three–month cumulative surface temperatures in autumn (Tau, ºC), improved the correlation coefficient of the multiple regression. These final equations were used to predict the annual rainfall in Baft-soltanee station. The results showed that the both simple models could predict wet and dry years sufficiently well but the error of estimation in the second model was lower.

کلیدواژه‌ها [English]

  • prediction
  • Annual rainfall
  • sea surface temperature
  • Recurrance Interval
شافعی، فرخ و علیرضا سپاسخواه. 1374. «مدلی ساده جهت پیش‌بینی بارندگی سالانه در استان فارس»، سمینار منتشر نشدهکارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، بخش آبیاری.
علیزاده، امین. 1368.«اصول هیدرولوژی کاربردی». چاپ سوم. انتشارات بنیاد فرهنگی‌ رضوی. 519 صفحه .
مهدوی، محمد. 1374. «هیدرولوژی کاربردی». چاپ دوم. انتشارات دانشگاه تهران. جلد اول. 362 صفحه .
قاسمی ، محمد مهدی و علیرضا سپاسخواه . 1383. «پیش‌بینی بارندگی سالانه استان خوزستان از روی زمان وقوع رگبارهای پاییزه» . مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، شماره اول صفحه 9-1 .
Huda, A. K. S. (1994). "Management strategies to minimize climatic risk to wheat production in low rainfall areas of southern Australia". Agriculture and Forest  Meteorology,  59, pp. 125-147.
Khalfaui, J. L. B. (1991). "Determination of potential lengths of the crop growing period in semi-arid regions of Senegal", Agriculture and Forest Meteorology, 55, pp. 251-263.
Nazemosadat, M. J., Cordery, I. and Eslamian, S. (1995). "The impact of Persian Gulf sea surface temperature on Iranian rainfall". Proceeding of The Regional Conference on Water Resource Management, Isfahan, I.R. Iran.
Newman, J. C. (1963). "Water spreading and marginal arable  areas". Journal of Soil conservation, New Southwales, 19, pp. 49-58.
Rees, D. J., Samiullah, Rehman, F., Kidd, C.H.R., Keatinge, J. D. H. and Raza, S. H. (1990). "Precipitation and temperature rgimes in upland Balochestan: Their influence on rain-fed crop production". Agric. For. Meteorol. 52: pp. 381-396.
Sepaskhah, A. R. and Taghvaee, A. R. (2006). "A simple model for prediction of  annual precipitation in the southern and western provinces of Iran". Iran Agriculture Research, 23(2).
Sivakomar, M. V. K. (1988). "Predicting rainy season potential from the onset of rains in the southern Sahelian and Sudanian climatic zones of west Africa". Agriculture and  Forest Meteorology, 42, pp. 295-305.
Stewart, J. I. (1988). "Response Farming in Rainfed Agriculture". WHARF Foundation Press. Davis California.