بررسی میدان فشار دینامیک در پائین دست هواده‌های مستقر در تونل‌های دایروی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار/ بخش مهندسی عمران دانشگاه خواجه نصیر طوسی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد/ شرکت مشانیر

چکیده

صدمات ناشی از کاویتاسیون در سازه‌های هیدرولیکی یکی از مسائل مهم و حساس این ابنیه می‌باشد که گزارش‌های متناوبی از آن قابل مشاهده است. در این ارتباط هوادهی بعنوان یکی از راهکارهای شناخته شده جهت کاهش خطرات و صدمات ناشی از این پدیده معرفی گردیده که به دلیل موفقیت و تاثیر فزاینده آن، کاربردهای وسیعی را در انواع سازه‌ها یافته است. این راهکار به جهت هزینه نسبتا کمتر و سهولت اجرا، مورد توجه طراحان سازه‏های هیدرولیکی واقع شده است. بررسی این مطالعات نشان می‌دهد که علیرغم مطالعات قابل توجهی که در زمینه تخلیه کننده‌های تحتانی و سرریزهای آزاد به شکل مستطیلی انجام گرفته است، متاسفانه اطلاعات بسیار اندکی برای این هواده‌ها در تونل‌های دایره‌ای گزارش و در دسترس می‌باشد. تونل‌های فوق عموما جهت انتقال آب در سرریزهای تونلی و یا تونل‌های نیروگاهها مورد استفاده قرار می‌گیرد که با توجه به میزان اهمیت آن و کمبود اطلاعات پیرامونی، مقاله حاضر با هدف تامین اطلاعات لازم آزمایشگاهی جهت تجزیه و تحلیل فشارهای دینامیک و ارزیابی فرکانس غالب نوسانات آن در سرریزهای تونلی تهیه گردیده است. آزمایشات در یک تونل دایره‌ای به قطر 8/28 سانتی‌متر در موسسه تحقیقات آب ایران انجام گرفت. هواده‌های مورد استفاده از نوع تخت بوده که ارزیابی اثر هندسه هواده بر میدان فشار، با تغییر ارتفاع و زاویه آن صورت گرفت. همچنین با قرار دادن یک صفحه در بالادست هواده، اثر ضخامت تیغه جریان ورودی به هواده نیز مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت، تاثیر شرایط جریان ورودی با تغییر سرعت جریان از طریق تنظیم ارتفاع آب داخل هد تانک بالادست تونل مورد ارزیابی قرار گرفت. هوا از طریق یک هواده دایره‌ای در پائین دست هواده‌ها به داخل مجرا وارد گردید و با تغییر شرایط هندسی هواده و شرایط هیدرولیکی جریان ورودی به آن، به اندازه‏گیری میدان فشار در پائین دست اقدام و سپس با تجزیه و تحلیل اطلاعات، ارزیابی میدان فشار و طیف غالب نوسانات صورت گرفت که نتایج حاصل از آن می‌تواند راهگشای طراحان این سازه‌ها قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pressure Fluctuations Downstream of Aerators in Circular Tunnels

نویسندگان [English]

  • M. R Kavianpour 1
  • E Tolooei 2
1 Assistant Professor, Civil and Structural Engineering Department, Khajeh Nasir Toosi University of Technology, Tehran, Iran,
2 Moshanir Consulting Engineers, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Serious damages have been reported in hydraulic structures due to cavitation.  It is known that introducing air into the flow will considerably reduce cavitation risks.  Thus, aerators are used in many situations to introduce air into the flow and to eliminate cavitation tendency.  Although many works have been reported for flow aeration in outlet conduits of rectangular sections, less information can be found for circular tunnels.  These structures are commonly used to supply water for hydroelectric power plants or drinking and irrigation systems. In this paper, experimental information regarding the intensity of pressure fluctuations and its dominant frequency downstream of rectangular aerators in such structures are provided. Experiments were performed in a circular pipe of 28.8 cm diameter. Rectangular aerators of different heights and angles were fixed inside the tunnel and air was supplied through aerator to check its effect on the intensity of hydrodynamic pressures.  This information is useful for the structural design of such outlet tunnels. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pressure Fluctuations
  • Aeration
  • dominant frequency
  • Cavitation
Falvey, H. T. (1990), Cavitation in chute and spillway, USBR Monograph No. 42, USA.
Kavianpour, M. R. (1997), “Wall pressure field in the reattaching flow past deflectors-with and without aeration,” Ph. D. Dissertation University of Manchester, Institute of Science and Technology UMIST, Manchester, UK.
Kavianpour, M. R. (2000), “Effect of Air on the Structure of Flow Downstream of Ramps,” 4th International Conference on Hydroscience Engineering, Seoul, Korea.