بررسی کاربرد مدل SRM در شبیه سازی رواناب حاصل از ذوب برف با استفاده از داده های ماهواره ای در حوزه های بدون آمار برف (مطالعه موردی حوزه خرسان در کارون)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار /پژوهشی و عضویت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور تهران ایران

2 دانشیار/ پژوهشی و عضویت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

3 استاد/ دانشگاه شهید چمران اهواز اهواز ایران

چکیده

ذوب برف و رواناب حاصل از آن در حوزه های کوهستانی و مرتفع عامل مهم و کنترل کننده رژیم جریان محسوب می شوند. بعلاوه، در چنین حوزه هایی آمار و اطلاعات هواشناسی هیدرولوژی مورد نیاز در شبیه سازی جریان، به ویژه آمار و اطلاعات برف سنجی معمولا در دسترس نیست. بنابراین، شبیه سازی و یا پیش بینی رواناب و سیلاب حاصل از ذوب برف با مشکلات فراوانی مواجه بوده و بطور معمول با خطای زیادی روبرو می شود مدل (Snowmelt Runoff Model)SRM از جمله مدل های هیدرولوژیکی است که در صورت واسنجی پارامترهای آن، قابلیت شبیه سازی جریان روزانه را بدون استفاده از اطلاعات زمینی برف سنجی داراست. به منظور بررسی این قابلیت در حوزه های ایران که با کمبود داده های زمینی برف سنجی مواجه هستند، مدل SRM مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور سرشاخه های حوزه کارون که آمار و اطلاعات برف سنجی در دسترس نیست در محدوده زیر حوزه خرسان برای این تحقیق انتخاب شد. همچنین اطلاعات رقومی سنجنده AVHRR ماهواره نوا به عنوان منبع تامین اطلاعات سری زمانی مساحت تحت پوشش برف استفاده شد. به منظور واسنجی و ارزیابی مدل دو سال آبی 76-1375 و 77-1376 انتخاب و بر اساس داده های مشاهده ای دبی روزانه در سال 76-1375 پارامترهای مدل واسنجی و تعیین و در سال 77-1376 دقت شبیه سازی مدل مورد ارزیابی قرار گرفت. ارزیابی مدل در شبیه سازی رواناب حاصل از ذوب برف و نیز مشارکت باران نشان می دهد که دبی روزانه با دقت 88 درصد و با ضریب تعیین 0.774(R2) و حجم کل جریان با 1.03 درصد اختلاف با حجم مشاهده ای در طول این مدت برآورد شده است. با این وصف مدل SRM با استفاده از داده های ماهواره ای کارایی لازم را در برآورد رواناب حاصل از ذوب برف و نیز شرایط مشارکت باران و برف درحوزه های فاقد آمار دارا بوده و برای این حوزه ها توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

APPLICATION OF SRM MODEL IN SNOWMELT RUNOFF SIMULATION USING NOAA AVHRR IMAGES IN UNGAGED BASINS

نویسندگان [English]

  • Jahangir Porhemat 1
  • Bahram Saghafian 2
  • Hossein Sedghi 3
1 Research Assistant Professor Soil Conservation and Watershed Management Research Institute ( SCWMRI ) of Iran
2 Research Assistant Professor SCWMRI of Iran
3 Professor Ahvaz University . Iran
چکیده [English]

In mountain regions, snowmelt runoff is a key hydrologic component that controls flow regime. In such regions, it is usually impossible to sufficiently measure the climatic and hydrologic data in the spatial and temporal scale required for the simulation of uncertainty. Therefore, predicting snowmelt runoff is carried out with some unknown degree of uncertainty. When calibrated, Snowmelt Runoff Model (SRM) is a hydrologic model, capable of simulating daily discharge in case of minimum measured snow data. The SRM is applied in order to study the capability of this model in simulating the snowmelt runoff in a basin in Iran, which lacks sufficient data. Khersan a sub-basin of Karoon river is considered for this case study. An Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR) data is also considered to determine the time series of snow-covered areas. The time-series of daily discharge in 1996 are used for model calibration. Accuracy of the parameters is evaluated based on the time series of daily discharge in 1997. Model accuracy in snowmelt and rainfall runoff simulation is 88% based on evaluation results. The determination coefficient R2 is 0.774. The difference between the simulated and measured total discharge is I% for the study period. Based on the results of this research, SRM can be considered as an effective tool to estimate the snowmelt runoff and the quantity of rain and snow contributions. The application of this model is recommended for basins with no measured data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SRM Model
  • SNOWMELT
  • NOAA IMAGES
  • Simulation
  • MODEL ACCURACY