الگوی برآورد دمای متوسط روزانه در مناطق خشک و نیمه خشک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد/ آمار. دانشگاه پیام نور مشهد.

2 کارشناس ارشد /هیدرولوژی . دانشگاه آزاد مشهد

3 کارشناس /آمار . دانشگاه پیام نور مشهد.

چکیده

 میانگین دماهای کمینه و بیشینة روزانه قدیمی‌ترین روش برآورد متوسط دمای روزانه است که به عنوان روش استاندارد شدة جهانی از قرن نوزدهم به‌کار می‌رود. متأسفانه دقت این روش مناسب نیست. در این تحقیق کلیه ایستگاه‌های دمانگار خراسان بزرگ انتخاب و نمونه‌ای به‌کمک نمونه‌گیری منظم (سیستماتیک) انتخاب، سپس دماهای  بیشینه و کمینه و دمای متوسط روزانه به‌کمک انتگرال‌گیری سطح زیر منحنی از روی کاغذهای دمانگارها محاسبه شده است. داده‌ها الگوی جدیدی برای برآورد متوسط دمای روزانه پس از استخراج به‌کمک رابطه همبستگی چند متغیرة و به‌صورت ترکیب خطی از دماهای بیشینه و کمینة روزانه ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mean Daily Temperature Pattern for Arid and Semi-arid Zones in Iran

نویسندگان [English]

  • M Habiby 1
  • H Rezaee-Pazhand 2
  • M Farzandi 3
1 M.S. in Statistics, Dept. of mathematics. University of Payamnoor, Mashhad, Iran.
2 M.S. in Hydrology, Dept. of Civil Engineering. Engineering Faculty. Azad University of Mashhad, Iran.
3 B.S. in Statistics, Dept. of mathematics. University of Payamnoor, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Measuring of daily maximum and minimum tempratures is the oldest method to estimate mean daily temperature which has been a global standardized method since the ninteen century. Unfortunately this method is not precise. In this research we selected  all climatology stations  over the Khorasan province and drew a sample of  temperature-graphs by a systematic sampling method to establish an accurated method. Mean daily estimates by integration of graphs and measuring daily maximum and minimum temperatures  are calculated. Finally we introduce a new model for estimating mean daily temperatures by regression from daily maximum and minimum values

کلیدواژه‌ها [English]

  • Daily tempreture
  • Semi-Arid, Arid, Daily pattern
رضائی‌پژند، حجت (1379 و 1380)." هواشناسی سد مخزنی چندیر و غلامان". گزارش نهائی، آب منطقه‌ای خراسان شمالی. فصل دوم
صادقی. حسن، بزرگ‌نیا، ابولقاسم. (1368) "مبانی بررسیهای نمونه‌ای". انتشارات آستان قدس رضوی.
توتونیان، فائزه. (1370). "روشهای محاسبات عددی". انتشارات خراسان.
نیرومند، حسینعلی(1384). "تحلیل رگرسیون بامثال".انتشارات دانشگاه مشهد. ص96-63
Running, S. W., Nemani, R. R.,and Hungerford, R. D., (1987). Extrapolation of synoptic        meteorological data in mountainousterrain and its use for simulating forest evapotranspiration and photosynthesis. Can.J. For. Res., 17: pp. 472-483
Dolman, J. A., Blyth, E. M., (1997). Patch scale aggregation of heterogeneous land surface cover for mesoscale meteorological models. J. O. H. 190: pp. 252-268.