ارائه معادله برآورد تلفات تبخیر و بادبردگی در سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد/ مهندسی آبیاری و زهکشی

چکیده

پایداری و توسعه زراعتهای آبی در گرو کسب مقادیر بالای بازده کاربرد آب در مزرعه است، لذا شناخت و کنترل عوامل مؤثر بر بازده کاربرد آب می تواند نقش بسزایی در بهره برداری بهینه از منابع آبی موجود ایفا نماید. در این تحقیق سعی گردید تا با بررسی پارامترهای جوی به روشی صحیح جهت برآورد دقیق تلفات تبخیر و بادبردگی در شرایط گرم و نیمه خشک دست یافت. آزمایش ها با سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک به روش استقرار آبپاش منفرد و بر اساس دستورالعمل استاندارد ایزو 2/7749 در منطقه جنوب شرقی استان خوزستان انجام پذیرفت. ارائه معادله ای جدید جهت تخمین تلفات تبخیر و بادبردگی در مناطق گرم و نیمه خشک از دستاوردهای تحقیق حاضر است. معادله حاصله از مدل رگرسیون غیرخطی چندمتغیره نشان داد در شرایطی که سرعت باد از 5/3 متر بر ثانیه و کمبود فشار بخار اشباع هوا از 6 کیلوپاسکال فراتر روند آنگاه تلفات تبخیر و بادبردگی از 9/21 درصد تجاوز می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Equation for Estimation of Spray Losses in Semi-Portable Sprinkler Irrigation System

نویسنده [English]

  • O Sheikhesmaeili
Senior Expert of Irrigation and Drainage Engineering
چکیده [English]

The sustainability of irrigated agriculture depends upon the consistency of high irrigation efficiency. Thus a proper understanding of factors affecting spray losses (Ls) in sprinkler irrigation is important in an optimum water resources use. In this resrearch a new equation is introduced for exact estimation of Ls by characterizing weather parameters under hot and semi-arid conditions for semi-portable hand-move sprinkler system in south-east region of Khouzestan province. The standard ISO 7749/2 has been taken into account to determine Ls. Field tests were conducted under the outdoor single sprinkler method. The obtained equation from the multiple and nonlinear regression model showed that Ls exceeded 21.9% when the wind speed and vapour pressure deficit increased more than 3.5 m/s and 6 kpa, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sprinkler
  • Sprinkler Irrigation
  • wind
  • Spray losses
Frost, K.R. and Schwalen, H.C. (1955), “Sprinkler evaporation  losses,” Journal of Agricultural Engineering, Vol. 36(8), pp. 526-528.
Keller, J. and Bliesner, R.D. (1990), Sprinkler and trickle irrigation, AVI Book. Van Nostrand Reinhold. New York, USA.                 
Phocaides, A. (2000), Technical handbook on pressurized irrigation techniques, FAO, 101p.
Playan, E., Salvador, R., Faci, J.M., Zapata, N., Martınez-Cob, A. and Sa´nchez, I. (2005), “Day and night wind drift and evaporation losses in sprinkler solid-sets and moving laterals,” Journal of Agriculture Water Management, Vol. 76, pp. 139–159.
Spurgeon, W.E., Thompson, T.L. and Gilley, J.R. (1983), “Irrigation management using hourly spray evaporation loss estimates,” ASAE, No. 83, 2591p.
Trimmer, W.L. (1987), “Sprinkler evaporation losses equation,” ASCE. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, Vol. 113(4), pp. 616-620.