تغییر پذیری منابع آب در حوضه آبریز سد لتیان و اثر تغییر اقلیم بر آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار/ گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار/ گروه جغرافیای دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناس ارشد/ اقلیم شناسی ازدانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در تحقیق حاضر روند تغییرات منابع آب و فاکتورهای تاثیرگذار بر آن در حوضه آبریز سد لتیان مورد بررسی قرار گرفته است. به این ترتیب که پس از بررسی نحوه تغییرات دما، بارش و دبی در طول چهار دهه اخیر، روند تغییرات  هر یک از این متغیرها در مقیاس‌های سالانه و ماهانه با استفاده از آزمون تاوکندال تعیین شده است. در ادامه به بررسی ارتباط میان دبی، بارش و دما پرداخته شد و برای مقادیر دبی سالانه و دبی روزانه در ماه‌های مختلف سال با استفاده از روش رگرسیون خطی مدلی ارایه شد. بنا به نتایج به دست آمده، علی‌رغم افزایش میانگین دما طی چهار دهه‌ی گذشته، میزان دبی سالانه به تبعیت از مقدار بارش سالانه روند افزایشی یا کاهشی قابل قبولی را نشان نمی‌دهد، در حالی که میزان دبی اغلب ماه‌های سال تغییر شدیدی را در طول دوره مورد بررسی نشان می‌دهد. به این صورت که افزایش دما، افزایش میزان دبی را در ماه‌های سرد سال (آذر، دی، بهمن و فروردین) و کاهش میزان دبی را در ماه‌های گرم سال (خرداد، تیر، مرداد و شهریور) موجب شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Water Resources Variability in Latian Basin and the Effect of Climate Change

نویسندگان [English]

  • M Farajzadeh 1
  • H Lashkari 2
  • S Rafati 3
1 Associate Professor, Department of Remote Sensing and GIS, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran,
2 Associate Professor, Department of Geography, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 M.S. in Climatology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study, monthly and annual mean discharge records of Latian basin are analyzed. The Kendall-tau test is first used to detect the trend of discharge, temperature, and precipitation records. Then the correlations between these parameters are determined. Models for annual mean discharge and daily mean discharge in each month are generated based on this information using linear regression. The results show that despite the increasing trend in temperature, there is no significant trend for the annual discharge during the past four decades. Due to the increase in temperature the amount of monthly discharge has increased in cold seasons and decreased in warm seasons during the past four decades.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate change
  • Discharge
  • Precipitation
  • Temperature
  • Kendall- tau test
Robson, A., Bardossy, A., Jones, D. and Kundzewicz, Z. (2000), Statistical methods for testing for change, WMO, 1013, pp. 46-83.