رابطه جدید برای اندازه گیری دبی رودخانه با تزریق پیوسته ردیاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشکده بهداشت، گروه بهداشت محیط، ایران، اهواز

2 مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار منطقه جنوب غرب کشور، کارشناس بهداشت محیط، ایران، اهواز

چکیده

در رودخانه‌هایی که اندازه گیری سطح مقطع دشوار است، یا به سبب وجود جریان‌های بسیار آشفته اندازه‌گیری سرعت آب با روش‌های معمولی امکانپذیر نیست و یا مسیر عبور آب از مناطق کوهستانی با شیب‌های تند و مقاطع نامنظم است می‌توان روش اندازه‌‌گیری دبی با استفاده از تزریق ردیاب را به کار گرفت. جهت اندازه گیری دبی به روش تزریق ردیاب، دو رابطه تزریق با دبی ثابت (پیوسته) برای جریان‌های کوچک و تزریق یکباره (لحظه‌ای) ردیاب برای جریان‌های بزرگ وجود دارد.در این مطالعه با استفاده از داده‌های آزمایشگاهی یک رابطه جدید برای اندازه گیری دبی با استفاده از تزریق ردیاب با دبی ثابت ارائه شده است. همچنین آزمایش‌هایی برای مشخص شدن دقت رابطه جدید اندازه گیری دبی با تزریق ثابت ردیاب سدیم کلراید در شرایط یکسان کانال آزمایشگاه هیدرولیک و یک آبراهه با مقطع غیر هندسی صورت گرفته است.نتایج نشان از دقت رابطه جدید می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Equation for Measuring River Discharge with Constant Rate Injection

نویسندگان [English]

  • Y Tahmasebi Birgani 1
  • N Mohseni 2
1 Environmental Health Dept., Health faculty, Jondishapour University of Ahwaz, Iran, Ahwaz
2 The center of Research and Training for Occupational Safety & Health (south western district of Iran-Ahwaz)-(BSc), Iran, Ahwaz
چکیده [English]

In river with non-regular cross sectional area or with turbulent flow, it is not possible to measure flow by usual methods. The tracing method is used in such circumstances. This method is applied in two ways: constant rate injection for small streams and slug injection for greater flows. These methods are based on tracer dilution in a stream. In this study a new equation is presented for discharge determination using constant rate injection in the laboratory and nonlinear regressions. Sodium chloride is used in this experiment as a tracer. This method is double-checked in the field. Experimental and field results confirm accuracy of the new equation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discharge measurement
  • Constant rate injection
  • concentration
  • Tracer
  • Equation
علیزاده، ا. (1381)، "اصول هیدرولوژی کاربردی." آب سنجی، فصل سیزدهم، نشر دانشگاه امام رضا(ع)، مشهد.
جهانی، ح. (1377)، "اندازه‌گیری دبی جریان با روش‌های ردیابی رنگی." آب و توسعه، شماره اول، صص 92- 97.
Capesius, J. P., Sullivan, J.R., O'neill, G.B. and Williams, C.A. (2005), using the tracer - dilution discharge method ti develop
Streamflow records ice – affected in Colorado., U.S. Geological survey scientific Investigation Report 2004- 5164, 14p., (2005).
Carey, W. P. (2001), Use of tracer injections to measure discharge and quantify pollutant loading, USA, Resource note – National Science and technology Center,  note 47.
Elder, K. and Kattelman, R. (1990), Refinements in dilution gauging for mountain stream, Hydrology in Mountainous Regions. No.193, pp. 247- 254.
Gees, A. (1990), Flow measurement under difficult measuring conditions: field experience with the salt dilution method, Hydrology in Mountainous Regions, No. 193, pp. 255- 262.
Johnston, D.E. (1988), Some Recent Developments of Constant- Injection Salt Dilution Gauging in River, Journal of Hydrology (N. Z.), Vol.27/ No.2, pp. 128- 153.
Kilpatric, A. and Cobb, E. D. (1984), Measurement of Discharge Using Tracers, Open File Report 84- 136, U. S. Geological Survey, 73p.
Linsley, R.K., Kohler, M. A. and Palhus, J.L.H. (1982) Hydrology for engineers, Chapter 4, Stream flow, New York, pp. 102-115.
Moor, R.D. (2004), Introduction to Salt Dilution Gauging for Stream flow Measurement Part 2: Constant- rate Injection, Streamline Watershed Management Bulletin, Vol. 8, NO.1, pp. 11- 15.
Moor, R.D. (2005), Introduction to Salt Dilution Gauging for Stream flow Measurement Part III: Slug Injection Using Salt in Solution, Streamline Watershed Management Bulletin, Vol. 8/ No. 2, pp. 1- 6.
More, J. J. (1977), The Levenberg-Marquardt algorithm implementation and theory in numerical analysis, Lecture notes in mathematics, G. A. Watson, eds. Berlin: Springer-Verlag.
Rami, R. and Yaya, p. (2005), Stream measurement, Text Book of Hydrology, chapter  6,Laxmi Publication, India, pp. 178- 189.