بررسی اثر پارامترهای مؤثر بر روش ماسکینگام-کانژ در مقایسه با روش روندیابی دینامیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری / عمران-آب، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.

2 دانشیار / گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده

یکی از موارد ضروری برای طراحی و ارزیابی سازه‌های هیدرولیکی و نیز برنامه‌ریزی منابع آب، پیش‌بینی شدت جریان و تراز آب در رودخانه است. برای این منظور از روشهای روندیابی برای تخمین تراز آب و شدت جریان هنگام حرکت موج سیلاب در طول رودخانه استفاده می‌شود. در این مطالعه روش روندیابی دینامیکی و روش ماسکینگام-کانژ با پارامترهای ثابت و متغیر مورد مقایسه واقع شده‌اند. نتایج این مقاله نشان می‌دهد که اختلاف دو روش در شیب‌های کم بیشتر است و بنابراین در کاربرد روش ماسکینگام-کانژ در شیب‌های کم باید احتیاط نمود. انجام تحلیل حساسیت روی پارامترهای مدل دینامیکی نشان می‌دهد که مهمترین عوامل مؤثر روی دبی اوج هیدروگراف خروجی به ترتیب شامل دبی اوج هیدروگراف ورودی، ضریب زبری و شیب بستر کانال می‌باشند. همچنین پارامترهای مهم مؤثر بر زمان وقوع دبی اوج هیدروگراف خروجی به ترتیب شامل طول کانال و ضریب زبری هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Effective Parameters on Muskingum-Cunge in Comparison with Dynamic Routing

نویسندگان [English]

  • M Fotuhi 1
  • M. F Maghrebi 2
1 PhD candidate in Hydraulics, Civil Engineering Department, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
2 Associate professor, Civil Engineering Department, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
چکیده [English]

River stage or flow rates are required for the design and evaluation of hydraulic structures and water resources management systems. Accordingly flood routing techniques are used to predict the river stage and flow rates while flood wave propagates along the river. The aim of this paper is to compare the Muskingum–Cunge method with constant and variable parameters with Dynamic flow routing. The results showed that the errors in application of Muskingum-Cunge method in rivers with low slope are high and therefore some concerns should be taken when using Muskingum-Cunge in low slopes rivers. Sensitivity analysis showed that the most dominant parameters on the peak outfloware orderly the peak inflow rate, the roughness coefficient, and the bed slope. Also, the most important parameters on peak timing of outflow are orderly the channel length and the roughness coefficient.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unsteady flow
  • St. Venant Equations
  • Priessman Model
  • Muskingum-Cunge Method
Akan S. (2006). Open Channel Hydraulics, ButterWorth, Heinemann, Elsevier Ltd., Oxford, Burlington, MA01803.
Chow V.T., Maidment D.R. and Mays L.W. (1988). Applied Hydrology, McGraw-Hill International Editions.
Julien P.Y. (2002). River Mechanics, Cambridge University Press, The Edinburgh Building, Cambridge CB2 2RU, UK.
Merkel W.H. (2002). "Muskingum-Cunge flood routing procedure in NRCS Hydrologic Models", Presented at the second Federal Intragency Hydrologic Modeling Conference.
Nourani, V. and Mano, A. (2007). "Semi-distributed flood runoff model at the sub continental scale for SouthWestern Iran", Hydrological Processes, Vol. 21, pp. 3173-3180.
Ponce, V.M. and Theurer, F.D. (1982). "Accuracy criteria in diffusion routing", Journal of the Hydraulic Division, ASCE, Vol. 108, pp. 747-757.
Ponce, V.M. and Yevjevich, V. (1978). "Muskingum-cunge method with variable parameters", Journal of the Hydraulic Division, ASCE, Vol. 104 (HY12), pp. 1663-1667.
Singh V.P. (1988). Hydrologic Systems: Rainfall-Runoff Modelling, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
Szel S. and Gaspar C. (2000). "On the negative weighting factors in the muskingum-cunge scheme", Journal of Hydraulic Research, Vol. 38 (4), pp. 299-306.
Tang X.N., Knight D.W. and Samuels P.G. (1999). "Volume conservation in variable parameter muskingum-cunge method", Journal of Hydraulic Engineering, Vol. 125 (6), pp. 610-620.
Tewolde M.H. and Smithers J.C. (2006). "Flood routing in unguagrd catchments using muskingum methods", Available on website http://www.wrc. org.za.