مدل های استوکستیک منطقه ای جریان سالانه حوزه های آبریز غرب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار/ گروه مهندسی آب و محیط زیست . دانشکده مهندسی عمران . دانشگاه صنعتی شریف

2 استادیار / گروه مهندسی آب و محیط زیست . دانشکده مهندسی عمران . دانشگاه صنعتی شریف

3 کارشناس ارشد / عمران آب . داشنکده مهندسی عمران . دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

دراین مقاله، مدل استوکستیک سالانه AR(1) منطقه ای برای جریان سالانه رودخانه های حوزه های آبریزکرخه، کارون و دز ساخته شده است. بمنظور برآورد پارامترهای منطقه ای مدل های مزبور، از میان 213 ایستگاه هیدرومتری، تعداد 84 ایستگاه دارای حداقل 17 سال آمار برگزیده شد. ابتدا رابطه های رگرسیونی چند متغیره منطقه ای بین میانگین دبی سالانه، بارش و مساحت زیرحوزه ها بدست آمده است. سپس با بررسی ساختار منطقه ای و استوکستیک سری های زمانی سالانه جریان رودخانه ها، تغییرپذیری و خود همبستگی سری های زمانی و همگنی حوزه ها از نظر این ویژگی ها، ضریب خود همبستگی و ضریب تغییرهای منطقه ای برای هریک از حوزه های یاد شده محاسبه شده است. با محاسبه میانگین دبی سالانه هر زیرحوزه از رابطه های رگرسیونی حوزه مربوط و داشتن ضریب خود همبستگی و ضریب تغییرهای منطقه ای، به عنوان پارامترهای مدل AR(1)، سری های زمانی مصنوعی برای زیرحوزه مورد نظر که ممکن است فاقد آمار و یا آمار کم باشد، می توان تولید کرد. قابلیت اعتماد این سری های زمانی در طراحی و یا تحلیل سیستم های آبی بیشتر از تک سری زمانی مشاهده شده در حوزه هایی که حتی دارای آمار طولانی اند، است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

REGIONAL STOCHASTIC MODELS OF ANNUAL STREAMFLOW FOR WEST BASINS OF IRAN (KARKHEH, DEZ AND KAROON)

نویسندگان [English]

  • A Abrishamchi 1
  • M Tajrishy 2
  • B Chehrenegar 3
1 Associate Professor / Dept of Civil Engineering . sharif University of Technology
2 Associate Professor / Dept of Civil Engineering . sharif University of Technology
3 M. Sc /Environment and water Research Center . Dept. of Civil Engineering. Sharif University of Technology
چکیده [English]

Inference from individual stream flow records can be extremely misleading, even for large samples. One is often tempted to trust information available from a stream flow record rather than to exploit regional average statistics of those records. This study has sought to understand the spatial and temporal characteristics of historical annual stream flow in the western watersheds of Iran (i.e., Karkhe, Dez and Karoun). The first goal of the study is to explore the regional and stochastic structure of annual flow records with an emphasis on characterizing the variability and persistence of flow records used in the regional stochastic stream flow models. The second goal is to develop regional hydroclimatological models of annual stream flow which relate mean annual stream flow to climatic and geomorphic characteristics. To achieve the first goal, parameters of regional autoregressive model of AR(1)-LN for each watershed were estimated from time series of annual stream flow at 84 gauging stations with record length of 17 years or more out of 213 total hydrometric Stations. Based on the same time-series, regional hydrologic regression equations were developed for each watershed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional analysis
  • AUTOREGRESSIVE MODEL
  • regression analysis
  • HOMOGINITY