تغییر شکل نیمرخ بستر دریا در مقابل دیواره ساحلی تحت اثر برخورد امواج شکن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری / هیدرولیک . دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار / دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار/ دانشگاه صنعتی شریف

4 کارشناس ارشد / دانشگاه صنعتی شریف

5 استادیار/ دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

برخورد امواج با بدنه دیواره های احداث شده در سواحل، تغییر شرایط هیدرودینامیکی حاکم در ناحیه مجاور دیواره را به همراه داشته و موجب جابه جایی دله های رسوب در پای سازه می شود. این امر در بررسی دیواره های ساحلی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و همواره بعنوان عامل اصلی تخریب این نوع از سازه ها معرفی شده است. در مقاله حاضر که حاصل انجام یک پروژه تحقیقاتی در این زمینه است به ارایه و تحلیل نتایج بدست آمده از شبیه سازی آزمایشگاهی ازاین پدیده در فلوم امواج با اعمال امواج شکنا پرداخته شده و ضمن بررسی چگونگی تغییر شکل بستر دریا در حالت های گوناگون هندسی محیط ساحلی و شرایط مختلف هیدرولیکی، با استفاده از نتایج آزمایشگاهی و به کمک روش آنالیز ابعادی برخی از روابط حاکم بین متغیرهای موثر استخراج شده است. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از تاثیر قابل ملاحظه وجود دیوار ساحلی بر شرایط هیدرودینامیکی در این ناحیه و به دنبال آن تغییر در شکل پروفیل متعادل شده بستر دریا در ناحیه ساحلی بوده که علت اصلی این امر انعکاس موج از بدنه سازه است. از طرفی موقعیت قرارگیری دیواره انعکاسی نسبت به خط ساحل، عامل مهمی در چگونگی تغییر شکل بستر دریا است. پایداری نسبی نیمرخ ساحلی پس از برخورد ده هزار موج اولیه، افزایش عمق فرسایش با نزدیک شدن محل شکست موج به دیواره، عدم ایجاد یک الگوی متناوب منظم در تغییر شکل بستر ساحلی در اثر برخورد امواج شکنا و چگونگی رده بندی دانه های رسوبی در پای دیواره ساحلی از نتایج این تحقیق به شمار می رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

BEACH PROFILE FORMATION IN THE VICINITY OF SEAWALLS UNDER THE IMPACTS OF BREAKING WAVES

نویسندگان [English]

  • M Riahy 1
  • H Khaleghi 2
  • M Mosadegh 3
  • A Hasanzadeh 4
  • A Salehi Neishaboori 5
1 PhD . Condidate Tarbiat Modares University
2 Assistant Proffesor . Tarbiat Modarres University
3 Assistant Proffesor Sharif University
4 Sharif University of Technology
5 Assistant Proffesor.Tarbiat Modarres University
چکیده [English]

Wave induced hydrodynamics within the near shore region; sediment transport and the subsequent evolution of beaches under wave attack are important elements governing the stability of the coastal structures. Based on surf zone hydrodynamics, several efforts have been made to estimate the sediment transport and beach profile formation during storm conditions. Although there are advanced models of surf zone hydrodynamics for natural beaches, the behavior of the beaches in front of reflective structures (i.e. seawalls) under breaking waves still suffers from the lack of appropriate theoretical models and measured data. In order to consider the effect of reflective structures on beach profile evolution, experiments have been performed at laboratory model scale on a reflective seawall located in the surf zone. In this paper, the measurement data has been analyzed with Buckingham theory and certain equations have been derived the results obtained from utilizing the equations have been compared with the experimental data. For the cases simulated, the reflected waves have been found to have a great effect on the beach profile development. The results obtained from the experiments show a strong dependency of the surf zone hydrodynamics and beach profile formation on the location of the structure and the breaking point near the shoreline.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PROFILE
  • seawall
  • Sediment transport
  • COASTAL MORPHOLOGY
  • BREAKING WAVES