تهیه معادلات سنجه رسوب در شاخه های بالا رونده و پایین رونده آبنگار با استفاده از مفهوم رگرسیون

نوع مقاله : یادداشت فنی (5 صفحه)

نویسنده

استادیار/ مدیر گروه مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع طبیغی . دانشگاه تربیت مدرس . نور

چکیده

عدم وجود اطلاعات کافی در خصوص چگونگی توزیع رسوب ناشی از هر رگبار در حوزه های آبخیز از عمده مشکلات مطالعات پروژه های حفاظت آب و خاک است. تاکنون ارتباط بین دبی آب و دبی رسوب با استفاده از معادلات توانی و صرفنظر از موقعیت دبی مورد مطالعه در شاخه بالارونده و پایین رونده آبنگار صورت پذیرفته است. در تحقیق حاضر، مفهوم رگرسیون برای تهیه دو مطالعه جداگانه سنجه رسوب برای شاخه های بالا رونده و پایین رونده آبنگار در حوزه آبخیز امامه و زرین درخت ارائه و کارآیی آن مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بررسی موید توانایی مفهوم رگرسیون در تهیه دو معادله جداگانه برای شاخه های بالا رونده و پایین رونده آبنگار در حوزه های مورد مطالعه بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of Sediment Rating Curve Equations for Rising and Falling Limbs of Hydrograph Using Regression Concept

نویسنده [English]

  • S.H.R Sadeghi
Head and Assistant Professor . Department of Watershed Management Engineering College of Natural Resources and Marine Sciences . Tarbiat Modares University Noor Iran. Light
چکیده [English]

Insufficient information regarding the distribution of sediment yield during a storm is one of the old problems in soil and water conservation projects. Dotill now, the relationship between sediment and water discharge has only been investigated using the power equations and the position of samples have not been taken into account. In this paper, the concept of regression model was implemented to find out two separate equations defining the relationships between sediment yield and water discharge in two important segments of hydrograph namely, rising and falling limbs. The results revealed that the application of regression model is a suitable technique for the watershed is of Amameh and zamn Derakht in the study area