شبیه سازی هیدرولیکی تاثیر احداث دایک ها در کاهش سطح تبخیر؛ مطالعه موردی: دریاچه ارومیه

نوع مقاله : یادداشت فنی (5 صفحه)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد /سازه های هیدرولیکی.دانشکده مهندسی عمران. دانشگاه تبریز

2 دانشیار/ دانشکده مهندسی عمران. دانشگاه تبریز.

3 استاد /دانشکده مهندسی عمران. دانشگاه تبریز

چکیده

در مقاله حاضر، مخزن دریاچه ارومیه به کمک نرم افزار SURFER به صورت سه بعدی مدل شده و نمودار حجم-سطح دریاچه در ترازهای مختلف محاسبه شده است. سپس با محاسبه تبخیر، دبی جریان های سطحی و زیرزمینی وارده به دریاچه، میزان بارش و سایر عوامل تاثیرگذار، بیلان هیدرولوژیکی دریاچه به روش پویایی سیستم ها مدل شده است. حسن استفاده از روش پویایی سیستم ها، توانایی لحاظ بازخوردها و اثرات برگشتی به صورت پویا است. برای انجام محاسبات مربوط به بیلان از نرم افزار VENSIM استفاده گردیده است. پس از بررسی نتایج بیلان دریاچه، مشاهده می شود که به سبب موقعیت خاص حوضه، مهمترین عامل خروج آب از دریاچه، تبخیر سطحی می باشد؛ بنابراین احداث دایک می تواند تاثیر بسزایی را در کاهش سطح تبخیر دریاچه ایفا نماید. در این راستا سه سناریو مکانی برای محل احداث دایک ها پیشنهاد شده است و تاثیر هر دایک در جهت کاهش سطح تبخیر و بیلان هیدرولوژیکی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که با احداث دایک در سناریوی اول، پس از 65 ماه، تراز دریاچه به 1274متر (تراز اکولوژیک) می رسد که برای رسیدن به این تراز در سناریوی دوم، 120 ماه نیاز است. در سناریوی سوم در مدت 10 سال، تراز دریاچه از 1272 متر فراتر نمی رود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Hydraulic Simulation of the Effects of New Dikes to Reduce the Evaporation Area; Case study: Urmia Lake, Iran

نویسندگان [English]

  • Reza Samadzadeh Fahim 1
  • Mahdi Zarghami 2
  • Vahid Nourani 3
1 Master of science, Faculty of Civil Engineering, Tabriz University, Tabriz, Iran,
2 Associate Professor, Faculty of Civil Engineering, Tabriz University, Tabriz, Iran,
3 Professor, Faculty of Civil Engineering, Tabriz University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

In this paper, firstly, the 3D model of the Urmia Lake is simulated with SURFER software. Then volume-area diagrams are drawn in different elevations. Afterwards, hydrological balance of Urmia Lake is simulated along with considering the evaporation volume, inflow surface volume, recharging groundwater volume, precipitation and other influencing parameters by using the System Dynamics. The main advantage of using System Dynamics is its ability to consider the feedbacks of elements within a system. The simulation is performed using the VENSIM and after reviewing the results of the lake balance it can be seen due to the particular situation of the basin, Evaporation from the lake, is the most important factor. So the construction of dikes can have a significant impact in reducing the evaporation rate from the lake. In this context, various locations for the proposed construction of dikes are recommended. Therefore the effects of each dike on evaporation level and hydrological balance are examined in three location scenarios. The results indicate, that the construction of dikes in the first scenario, after 54 months, the lake level achieves 1,274 meters (Ecological Level). That to achieve this level in the second scenario, 103 months is required. In the third scenario after 10 years, the lake level does not exceed 1272 meters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urmia Lake
  • 3D Model of the Lake
  • Dikes
  • Water balance
Hassanzadeh E,  Zarghami M, Hassanzadeh Y (2012) Determining the main factors in declining the Urmia Lake level by using system dynamics modeling. Water Resources Management 26:129–145
Marjani A, Jamali M (2013) Role of exchange flow in salt water balance of Urmia Lake. Dynamics of Atomospheres and Oceans 65:1-16
Nourani V, Sayyah Fard M (2012) Sensitivity analysis of the artificial neural network outputs in simulation of the evaporation process at different climatologic regimes. Advances in Engineering Software 47:127–146
Sima S, Tajrishy M (2013) Using satellite data to extract volume–area–elevation relationships for Urmia Lake, Iran. Journal of Great Lakes Research 39:90–99
 Deputy of Research and Technology (2013) Urmia Lake restoration program. Sharif University of Technology (In Persian)