بررسی تأثیر احداث سد گتوند بر تغییرات سری زمانی پارامترهای کیفی جریان

نوع مقاله : یادداشت فنی (5 صفحه)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری /منابع آب، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بیرجند.

2 دانشیار /گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بیرجند.

چکیده

در این تحقیق روند تغییرات متغیرهای کیفی دو ایستگاه هیدرومتری سوسن و گتوند به منظور بررسی اثر احداث سد گتوند بر روی رودخانه کارون مورد ارزیابی قرار گرفت. متغیرهای کیفی مورد بررسی شامل TDS، EC (هدایت الکتریکی)، pH و SAR در دوره آماری 1391- 1377 می‌باشد. نتایج حاصل از آزمون من- کندال اصلاح شده برای ایستگاه هیدرومتری سوسن نشان داد که متغیر TDS تلفیقی از روند افزایشی و کاهشی را در مقیاس ماهانه تجربه کرده است. در این بین ماه مرداد با روند افزایشی معنی‌دار در متغیر TDS مواجه بوده و با توجه به شیب سن محاسبه شده، مقدار این پارامتر در 16 سال اخیر (mg/l) 32/180 افزایش یافته است. همچنین روند تغییرات پارامتر EC در ایستگاه سوسن نیز مشابه TDS بوده و در اکثر ماه‌های سال روند افزایشی غیرمعنی‌دار داشته است. نتایج حاصل از آزمون من- کندال اصلاح شده برای ایستگاه هیدرومتری گتوند نشان دهنده کاهش چشم‌گیر کیفیت آب رودخانه کارون بعد از سد گتوند می-باشد. متغیر TDS روندی افزایشی و کاهشی را در محل ایستگاه گتوند در مقیاس ماهانه تجربه کرده است. پارامتر EC در محل ایستگاه گتوند در تمامی ماه‌های سال وجود روند افزایشی را تایید می‌کند. نتایج بررسی زمان تغییر روند سری‌های زمانی مورد مطالعه نشان داد که بیشترین شکست معنی‌دار در سال 1386 رخ داده است. هم‌چنین نتایج بررسی آنالیز شیمیایی کیفیت آب رودخانه کارون در محل ایستگاه هیدرومتری گتوند نشان داد که از سال 1380 تا 1392 مقدار EC آب رودخانه حدود 160 درصد افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Gotvand Dam Construction Impacts on Time Series variability of water quality parameters

نویسندگان [English]

  • M Nazeri Tahroudi 1
  • A Shahidi 2
1 Ph.D student of Water Resources, Sciences and Water Engineering Department, University of Birjand, Birjand, Iran
2 Associate Professor of Sciences and Water Engineering Department, University of Birjand, Birjand, Iran.
چکیده [English]

In this study, the trend of water quality variables of Sosan and Gotvand hydrometer stations were estimated to evaluation the effectives of Gotvand's dam on Karoon River. The water quality variables are TDS, EC, pH and SAR in period of 1998 to 2012. The results of modified Mann-Kendall test for Sosan station showed that the TDS variable was seen the increasing and decreasing trend in monthly scale. Between all months, the August has the most significant increasing trend in TDS variable and with attention to the calculated the Sen slope, this variable was increased about 180.32 (mg/l) in resent 16 years. In annual scale, also the trend of TDS was calculated as non-significant increasing. Also the trend of EC variable in Sosan station was same as TDS and has a non-significant increasing trend in most of months. In annual scale also was seen the increasing trend in EC variable. GThe results of modified Mann-Kendall test for Gotvand station showed the decreasing trend in the water quality of Karon River after the Gotvand's dam. TDS variable has a increasing and decreasing trend in Gotvand station in monthly scale. EC variable in Gotvand station in all of months has a increasing trend. The results of evaluation the time of changing trend showed that the most significant failure occurred in year 2007. The results of chemical analysis of water quality in the Karun River gauging stations showed that from 2001 to 21013 the values of EC were increased about 160 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electrical conductivity
  • mann-kendall test
  • Pettitt
  • Slope
  • Trend
 
Anbazhagan S, Nair A M (2004) Geographic information system and groundwater quality mapping in Panvel Basin, Maharashtra, India. Environmental Geology 45(6):753-761
Hassanvand M (2010) Gotvand’s dam water pollution assessment due to the geological conditions of the dam reservoir. Thesis Master of Geology, Faculty of Earth Sciences, Shahroud University of Technology (in Persian)
Kumar S, Merwade V, Kam J, Thurner K (2009) Streamflow trends in Indiana: Effects of long term persistence, precipitation and subsurface drains. Journal of Hydrology 374(1-2):171-183
Madadinia M, Monavari S M, Karbasi A, Nabavi S M, Rajabzadeh I (2014) Evaluation the Karoon water quality in Ahwaz reach using water quality indexes. Environmental science and technology 16(1):49-60 (In Persian)
Nakhaei M, Mosaei F, Ramazani A, Amiri V (2011) Assessment quality of Karoon River and its branches in Chaharmahal and Bakhtiari Province. Iranian Journal of Geology 5(20):59-72 (In Persian)
Pettitt AN (1979) A non-parametric approach to the change-point problem. Applied statistics 126-135
SolaimaniSardo M, Vali A A, Ghazavi R, Saidi Goraghani H R (2013) Trend Analysis of Chemical Water Quality Parameters; Case study Cham Anjir River. Journal of Irrigation & Water Engineering 3(12):95-106 (In Persian)