بررسی و برآورد رسوبگذاری رودخانه قزل اوزن در مخزن سد سفیدرود با استفاده از مدل

نوع مقاله : یادداشت فنی (5 صفحه)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد /مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، ایران

2 دانشیار/ گروه مهندسی آب. دانشکاه آزاد اسلامی .واحد لاهیجان

3 مربی/ و عضو هیات علمی. گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی .واحد لاهیجان، ایران

چکیده

سدها از مهم ترین سازه‌ها و بناهای آبی هستند و تخمین حجم رسوبات ورودی به مخزن و نحوه توزیع آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. رودخانه قزل اوزن نقش مهمی در تأمین آب و رسوبگذاری مخزن سد سفیدرود دارد. در این تحقیق با استفاده از نقشه‌های DEM منطقه و اطلاعات دبی جریان و رسوب رودخانه قزل اوزن در ایستگاه گیلوان و آمار رسوبات خروجی از سد در ایستگاه رودبار با طول آماری 30 ساله، به شبیه‌سازی هیدرولیک جریان و رسوب در 14 کیلومتر پایانی رودخانه قزل اوزن منتهی به مخزن سد سفیدرود به کمک مدل HEC-RAS و در نتیجه به محاسبه ظرفیت انتقال رسوب رودخانه پرداخته شد. همچنین دبی با دوره بازگشت های مختلف با استفاده از نرم افزار SMADA محاسبه و مورد استفاده قرار گرفت. مقایسه داده‌های اندازه‌گیری شده و محاسباتی بیانگر این است که رابطه ایکرز- وایت با داشتن کمترین خطا نسبت به سایر روابط انتقال رسوب برآورد بهتری دارد. همچنین بررسی وضعیت فرسایش و رسوبگذاری رودخانه قزل اوزن با استفاده از معیارهای هالستروم و شیلدز نشان می دهد، در مقاطع نمونه‌برداری شده وضعیت هیدرولیکی جریان به گونه‌ای است که رودخانه در وضعیت فرسایش قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study and estimation of the Ghezelozan river sedimentation in the reservoir Sefidroud

نویسندگان [English]

  • M Roudbari Mousavi 1
  • E Amiri 2
  • H Jamasbi 3
1 M.Sc. student of Engineering and Water Resources Management, Civil Engineering Department, Islamic Azad University Lahijan Branch, Lahijan, Iran
2 Associate Professor, Water Engineering Department, Islamic Azad University Lahijan Branch, Lahijan, Iran
3 Instructor, Civil Engineering Department, Islamic Azad University Lahijan Branch, Lahijan, Iran
چکیده [English]

Dams are the most important water structures and Estimating the volume of sediment input to the reservoir and its distribution is very important. Ghezelozan River plays an important role in water supply and reservoir sedimentation of Sefidroud dam. In this study, using DEM maps and the information of Ghezelozan flow and sediment at Gilvan station and sediment output statistics from the dam at the Roudbar station in the period of 30 years simulates the hydraulic flow and sediment in the last 14 kilometers of the Ghezelozan river leading to the Sefidroud reservoir by using HEC-RAS mathematical model and As a result, the river sediment transport capacity is calculated. Also various return periods of debi were calculated with SMADA software and were used. Comparing the measured and calculated data Indicates that Ackers-White equation with the lowest error estimate than other transport functions is the best one. In addition, to investigate the erosion and sedimentation status of Ghezelozan River, Hjulstrum and Shields criteria have been utilized and the hydraulic condition of this river shows the erosion status at the sampled river's sections.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flow and Sediment
  • HEC-RAS
  • Sediment transport functions
  • Ghezelozan river
Aghakhani A, Hassanzadeh A, Alami M (2014) Numerical modeling of sediment transport, erosion and deposition status using the numerical model hec-ras (case study shirindareh river). In: Proc. of Thirteenth Iranian Hydraulic Conference (IHC13), Faculty of Agriculture university of Tabriz, 12-14 Nov, Tabriz, Iran, 1552-1560 (In Persian)
Alizadeh  A (2010) Principles of applied hydrology. Imam Reza University Press, Mashhad, Iran, 811p (In Persian)
Ghimire G, De Vantier B (2016) Sediment modeling to develop a deposition prediction model at the olmsted locks and dam area. In: Proc. of World Environmental and Water Resources Congress (EWRI2016), 22-26 May, Florida, USA, 410-420
Karsheva K (2015) Hec-ras sediment transport modeling at the elhovo structural decline in the area of the elhovo town. In: Proc. National Conference with International Participation (Geosciences 2015), Bulgarian Geological Society, 10-11 Dec, Sofia, Bulgaria, 133-144
Lorang MS, Aggett G (2005) Potential sedimentation impacts related to dam removal: icicle creek, washington, USA. Geomorphology 71(1-2):182-201
Naserinia S, Alvankar S, Rabeefar H (2015) Modeling the input deposition from the yalfan branch into the ekbatan dam adjacent section by hec-ras. In: Proc. of The International Conference on Environmental Science Engineering and Technologies (CESET), Faculty of  Environment University of Tehran, 5-6 May, Tehran, Iran, 4268-4279 (In Persian)
Ochiere HO, Onyando JO, Kamau DN (2015) Simulation of sediment transport in the canal using the hec-ras (hydrologic engineering centre-river analysis system) in an underground canal in southwest kano irrigation scheme - kenya. International Journal of  Engineering Science Invention 9(4):15-31
Ramezani Y, Ghomeishi M (2011) Evaluation of effect of turbidity currents on sedimentation process in sefidrood reservoir. Journal Water and Soil 25(4):874-880 (In Persian)
Shelley J, Gibson S, Williams A (2015) Unsteady flow and sediment modeling in a large reservoir using hec-ras 5 beta. In: Proc. of Tenth Federal Interagency Sedimentation Conference (10th FISC), 19-23 Apr, Reno, Nevada, USA, 318-328
Torkamanzad N, Mohammadnezhad B, Behmanesh J (2014) Dam bottom outlet valves opening effect on the outflow of muddy (case study sepidroud dam). Journal of Civil and Environmental Engineering 44(1):25-40 (In Persian)
Verstraeten G, Poesen J (2001) Factors controlling sediment yield from small intensively cultivated catchments in a temperate humid climate. Geomorphology 40(1-2):123–144