مقایسه و ارزیابی روش‌های برآورد رسوب معلق با استفاده از دسته‌بندی داده‌ها (مطالعه موردی: ایستگاه‌های دوآب مرک، شیرگاه و کریکلا)

نوع مقاله : یادداشت فنی (5 صفحه)

نویسندگان

1 استادیار /گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ساری، ساری، ایران.

2 کارشناس /اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان، کامیاران، موچش.

3 دانشجوی دکتری آبخیزداری/دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ساری، ساری، ایران.

4 استادیار /گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به منظور مقایسه کارایی روش‌های برآورد رسوب معلق در دو ایستگاه هیدرومتری دوآب مرک و شیرگاه و کریکلا که به‌طور واضح در دو منطقه اقلیمی کاملاً متفاوت در کشور قرار دارند، انجام شده است. نتایج نشان داد که در ایستگاه دوآب مرک منحنی سنجه معمولی با استفاده از فصول هیدرواقلیمی با کم‌ترین مقدار مجذور میانگین مربعات خطا (96/700) به‌عنوان مدل بهینه معرفی گردید. در حالی‌‌که در ایستگاه‌های شیرگاه و کریکلا روش 2CF اصلاحی بر اساس تقسیم‌بندی فصول تقویمی با مقدار مجذور میانگین مربعات خطا به‌تربیب 12074/648 و 559/73 دارای عمل‌کرد بهتری بوده است. اما مدل ‌ FAO در هر سه ایستگاه و باا ستفاده از سه روش به‌کاربرده شده از کارایی بالایی برخوردار نبود. هم‌چنین مقایسه مقادیر رسوب مشاهده‌ای و برآوردی در ایستگاه شیرگاه در دسته‌بندی هیدرواقلیمی روش‌ 2CF اصلاحی با درصد اختلاف برآورد 56/9- و در ایستگاه کریکلا در روش کلی بدون دسته‌بندی داده‌ها، روش منحنی سنجه رسوب معمولی با درصد اختلاف برآورد 17/6- بهترین برآورد را ارائه نموده است. در حالی‌که در در دسته‌بندی هیدرواقلیمی و تقویمی روش‌ 2CF اصلاحی در ایستگاه کریکلا به‌ترتیب با درصد اختلاف برآورد 23/22- و 55/22- بهترین برآورد را داشته‌اند. جمع‌بندی نتایج نشان داد که تغییر منطقه اقلیمی بین ایستگاه مورد بررسی موجب تغییر مدل‌های بهینه برآورد رسوب معلق انتخابی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison and Evaluation of Suspended Sediment Estimation Methods using Data Classification (Case of Study: Doab Mark, Shirgah and Krikla Stations)

نویسندگان [English]

  • L Gholami 1
  • J Hadi Ghoroghi 2
  • Z Abdullahi 3
  • A.v Khaledi Darvishan 4
1 Assistant Professor (Corresponding author), Department of Watershed Management, Faculty of Natural Resources, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran.
2 3 Total Office Expert of Natural Resources in Kurdistan Proviance, Kamiaran, Mochesh Foresty, Iran.
3 Ph.D. Student, Department of Watershed Management, Faculty of Natural Resources, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran.
4 Assistant Profess, Department of Watershed Management Engineering, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University, Noor, Iran
چکیده [English]

The present study conducted for performance comparsion of suspended sediment estimation methods to data classification method and also comparsion of abservation and estimation sediment in all methods for thre stations of Doab Merk and Shirgah and Krikla. The results showed that the normal rating curve using hydroseason introducted as optimation model in Dooab Mark stationwith the lowest root mean square error (700.96). While, the Shirgah and Krikla stations the CF2 method using calendar method had better performance with root mean square error of amount of 12074.648 and 559.73, respectively. But, FAO model had not high performance in three stations using three applied methods. Also, the compersion of estimated and observed sediment in Shirgah and Karikla stations using hydocimate and without data classification, the CF2 modified method and the normal sediment rating curve had the better estimation with different percent with different percent of -9.56% and -6.17%, respectively. While, the results showed that for the Krikla station calendar and hydroclimatic classification, the CF2 modified method had the best estimation with different percent of -22.33 and -22.55%, respectively. The conclusion showed that the changing of climate region in studied stations cased the changing of optmimal models in estimated suspended sediment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calender Method
  • combinatorial method
  • Method of Climat Seasons
  • Sediment Concentration
  • Sediment and Discharge Estimation
Arabkhedri M, Varvani J, Hakiamkhani Sh (2004) The validity of extrapolation methods in estimation of annual mean suspended sediment yield (17 hydrometric stations). Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources 11(3):123-131 (In Persian)
Arabkhedri M, Lai FS, Noor-Akma I, Mohamad-Roslan MK (2010) An application of adaptive cluster sampling for estimating total suspended sediment load. Journal of Hydrological Research 41(1):63-67
Bardestani S, Akbari GhH, Kivehchi M (2010) Comparison of artificial nerve network method and sediment curve method for sediment yield in Shapor river. 6th National Conference on watershed Management Engineering and Science and the 4th National Conference of Sediment and Erosion, 28 and 29 Aprial, Iran p 91 (In Persian)
Dehghani AA, Zanganeh ME, Mosaedi A, Kohestani N (2009) Comparison of suspended sediment estimation by artificial neural network and sediment rating curve methods (Case Study: Doogh River in Golestan Province). Journal of Agricultural Sciences of Natural Resources 16(1):1-12 (In Persian)
Duan N (1983) Smearing estimate, a nonparametric retransformation method. Harvard University Press, Cambridge, Mass, 456p
Feiznia S, Ghafari G, Karimizade K, Tabatabayizade M.S (2011) Determination of the most suitable method for estimation of suspended sediment in hydrometric stations upland of Latian and Taleghan dams. Journaral of Natural Environment (Iranian Journal of Natural Resources 64(3):231-242 (In Persian)
Feiznia S, Majdabadi Farahani F, Mohseni Saravi M, Arabkhedri M (2002) Evaluation of the proper length of record for estimation of main annual sediment yield and its relation with area variation of annual sediment yield, climate, geology and vegetation cover. Journal Agriculture Science and Natural Resources 9(3):3-16 (In Persian) 
Hadi Ghoroghi H, Habibnejad Roshan M, Khaledi Darvishan AV (2013) Efficiency of different data separation methods to increase the accuracy of sediment rating curve; Case Study a part of the Sefidrood watershed. The Iranian Society of Irrigation and Water 2(2):97-111 (In Persian)
Hadi Ghoroghi J, Khaledi Darvishan (2015) the estimation of suspended sediment yield models in north and west of Iran (Case of study: Gharasoo and tajan rivers). Journal of Iran Water Research 9(2):73-78 (In Persian)
Jones KR, Berney O, Carr DP, Barret EC (1981) Arid zone hydrology for agricultural development. FAO Irrigation and Drainage Paper 37:271-284
Kakaei Lafdani E, Moghaddamnia A, Ahmadi A (2013) Daily suspended sediment load prediction using artificial neural networks and support vector machines. Journal of Hydrology, 478(25):50-62
Koch RW, Smillie GM (1986) Comment on “River loads underestimated by rating curves” .Water Resources Research 22(13):2121-2122
Krause P, Boyle DP, Base F (2005) Comparison of different efficiency criteria for hydrological model assessment. Advances in Geosciences 5:89–97
Melesse AM, Ahmad S, McClain ME, Wang X, Lim YH (2011) Suspended sediment load prediction of river systems: An artificial neural network approach. Agricultural Water Management, 98(5):855-866
Mirzaei  MR,  Arabkhedri M, Feiznia S, Ahmadi H (2005) A comparison of methods of estimation of suspended sediment. Iranian Journal of Natural Resources 58(2):301-315 (In Persian)
Mohammadi Ostad Kalaye A, Mosaedi A, Heshmat Pur A (2007) Determination of the most suitable method for estimation of suspended sediment in hydrometric station of Ghazaghli over GorganRud River. Journal of agricultural science and natural resources 14(4):232-240 (In Persian)
Mosaedi A, Mohammadi Ostadkelayeh A, Najafinejad A, Yaghmaiee, F (2006) Optimization of the relations between flow discharge and suspended sediment discharge in selected hydrometric stations of Gorganroud river. Iranian Journal of Natural Resources 59(2):331-342 (In Persian)
Piri A, Habibnejad Roshan M, Ahmadi MZ, Solaimani K, Mosaedi A (2005) Optimization of the relationship between water and sediment discharge rates in Amameh representative watershed, Iran. Journal of Khazar Natural Resources and Agriculture Science 3(3):30-40 (In Persian)
Sadeghi SHR, Kiani Harchegani M, Younesi HA (2012) Suspended sediment concentration and particle size distribution, and their relationship with heavy metal content, Journal of Earth System Science, 121(1):63–71
Sadeghi SHR, Mizuyama T, Miyata S, Gomi T, Kosugi K, Fukushima T, Mizugaki S, Onda Y (2008) Development, evaluation and interpretation of sediment rating curves for a Japanese small mountainous reforested watershed. Geoderma 144:198–211
Thomas RB (1985) Estimating total suspended sediment yield with probability sampling. Water Resources Research 21:1381-1388
Ulke A, Tayfur G, Ozkul S (2009) Predicting suspended sediment loads and missing data for Gediz river, Turkey. Journal of Hydrologic Engineering, 14(9):954-965
Walling DE, Webb BW (1981) The reliability of suspended sediment load data, in: erosion and sediment transport (Proc. of Florence Symp. June 1981), IAHS. Public, 133:177 - 194
Wang S, Yan Y, Li Y (2012) Spatial and temporal variations of suspended sediment deposition in the alluvial reach of the upper Yellow River from 1952 to 2007. Catena, 92:30-37
Zanganeh ME, Mosaedi A, Meftah Halghi M, Dehghani AA (2011) Determination of suitable method for estimating suspended sediments discharge in arazkoose hydrometric station (Gorganrood Basin), Journal of Water and Soil Conservation 18(2):85-104 (In Persian)
Zhu YM, Lu XX, Zhou Y (2007) Suspended sediment flux modeling with artificial neural network: An example of the Longchuanjiang river in the upper Yangtze catchment, China. Geomorphology, 84(1):111-125
Zoratipour A, Mahdavi M, Khalighi Sigaroudi Sh, Salajegheh A, Shams Almaali N (2009) Assessment of the effect of classification on the improved estimation of suspended sediment load using hydrological methods (Case study: Taleghan Basin). Journal of the Iranian Natural Resources 61(4):809-819 (In Persian)