بررسی سیستم های سینوپتیک جو در زمان رخداد برف سنگین در استان های شمالی ایران مطالعه موردی:بارش 31 ژانویه تا 3 فوریه 2014 ......

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار /آب و هواشناسی دانشگاه حکیم سبزواری

2 دانشجوی کارشناسی ارشد/ آب و هواشناسی سینوپتیک دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به منظور بررسی بارش‌های فوق سنگین برف در بازه زمانی 1ژانویه تا 3 فوریه در شمال کشور از گزارش سازمان هواشناسی مبنی بر ارتفاع برف در روزهای مورد نظر استفاده شد. به گفته سازمان در ۴ روز برفی معادل ۱.۵ تا ۲ متر و در برخی نواحی به بیش از ۳ متر نازل شده است. در ادامه برای تحلیل الگوهای گردشی بوجود آورنده بارندگی مذکور از داده‌های دمای‌هوا، ارتفاع ژئوپتانسیل، فشار تراز دریا، مولفه های مداری و نصف‌النهاری باد، سرعت قائم(امگا) و دمای سطح آب با تفکیک ۲.۵×۲.۵ درجه از تارنمای مربوط به مرکز ملی پیش‌بینی محیطی/علوم جوی آمریکا(NCEP/NCAR) اخذ و نقشه های همدید تهیه شد. نتایج نشان داد در زمان رخداد برف سنگین، تشکیل و حرکت شرق سوی پرفشار سطحی واقع در نواحی شرق اروپا و استقرار یک سیستم مانع در تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال در منطقه یاد شده و تشکیل ناوه بسیار عمیق با محور شمال شرق- جنوب غرب بر روری دریای خزر سبب شده تا منطقه در زیر تاوایی مثبت قرار گرفته و ناپایداری حاصل سبب نزول برف گردد. از طرفی ناهنجاری دمای سطح آب در نواحی جنوبی دریاچه به بیش از ۲ درجه سانتی‌گراد رسیده که هم سبب انتقال رطوبت به توده هوای سرد وارد شده به منطقه و هم باعث بوجود آمدن گردایان شدید دما گشته که موجبات تشکیل جبهه در منطقه خزری را فراهم کرده است. وضعیت تاوه قطبی نیز به گونه‌ای است که پربند مربوط به آن در ماه ژانویه و فوریه دقیقا بر روی منطقه قرار گرفته و شرایط را تشدید کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Synoptic systems analysis took occurrence of heavy snow in the northern provinces of Iran A case study is January 31 to February 3, 2014

نویسندگان [English]

  • A.r kashki 1
  • H Haji mohammadi 2
1 Assistant professor of Climatology, Department of Geography and Environmental Sciences, Hakim Sabzevari University.
2 Master of Science student of Climatology, Department of Geography and Environmental Sciences Fedrdowsi University
چکیده [English]

To study the precipitation of heavy snow in the north, the National Weather Service reports that snow days were used. According to the equivalent of 1.5 to 2 meters of snow in 4 days and more than 3 meters in some areas is revealed. Continuing to analyze the rainfall causing circulation patterns of temperature data, in heights, sea level pressure, and sea surface temperature component orientation and zonal wind 2.5 × 2.5 degree resolution of the website National Center for environmental prediction and atmospheric Sciences America (NCEP / NCAR) obtaining and synoptic maps were prepared. The results showed that in the event of heavy snow, up the East side and surface pressure in the area of East Europe and the establishment of a barrier system at 500 hPa in the region and a very deep trough in the Caspian Sea with the NE-SW West Brewer cause has been positive vorticity area below and instability is caused due to snow fall. The sea surface temperature anomalies in the southern part of the lake, which has reached more than 2 ° Centigrade due to the transfer of moisture to the cold air mass into the area and caused the extreme temperature gradient has been that the formation of the Front in the Caspian area . The situation is such that the curve of the polar vortex in January and February, exactly on the region and situation has escalated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • iibjjk
  • opoi
  • hini
Adeli A (2005) Climatology of snowfall in the north west of the country. MS Thesis School of Geography and Planning University of Tabriz (In Persian)
Booth BJ (1970) Dew point temperature as a snow predictor. Meteorological Magazine London 87:363-367
Boyden CJ (1964) A comparison of snow predictors. Meteorological Magazine London 93:353-365.
Barriopedro DR, Garcıa AR, Hernandez E (2006) A climatology of northern hemisphere blocking. Journal of Climatology 19:1042–1063
Banacos PC, Schultz DM (2005) The use of moisture flux convergence in forecasting convective initiation: Historical and operational perspectives. Weather Forecasting 20:351-366
Dargahian F, Alijani B (2013) The effect of continuous and heavy snow blocking the occurrence of Iran. Quarterly geographical territories 38:1-13(In Persian)
Esteban P, Jones PD, Martin J, Masses M (2005) Atmospheric circulation patterns related to heavy snowfall days in Andorra Pyrenees. International Journal of Climatology 25:319–329
Fahiminejad E, Hejazizadeh Z, Alijani B, Ziaeian P (2012) Synoptic analysis and snowstorm space in Gilan Province. Journal of Geography and regional development 19:281-302 (In Persian)
Ghaemieh H, Nouhi A (1976) Statistical analysis snowfall IRIMO. (In Persian)
Hedayatidezfuli A, (1995) Medium or heavy snow predicted using physical parameters. MA thesis Tehran University Geophysics Institute (In Persian)
Huntington TG, Hodgkins B, keim D, Dudley RW (2004) Changes in the proportion of precipitation occurring as snow in New England (1949 –2000). Journal of Climatology 17:2626– 2636
Islam Firouzbakht A (1994) Investigate the spatial distribution of snowfall in the area of Dez and Karun. The first seminar on the hydrology of snow and ice Oroumieh 14:155 (In Persian)
Kashki A (2013) The role of the polar vortex in the snowfall of Iran. PhD thesis School of Geography University of Isfahan (In Persian)
Laternser M, Schneebeli M (2003) Long-term snow climate trends of the Swiss Alps (1931-99). International Journal of Climatology 23:733–750
Massom Robert A, Michael J, Pook C, Josefino N, Adams J, Turner T, Lachlan N, Timothy T (2004) Precipitation over the interior east Antarctic ice sheet related to midlatitude blocking-high activity. Journal of Climate 17:1914–1928
Martin J (2009) Atmospheric dynamics in the mid-latitude. Masoodian a, The first edition Isfahan University 208-211
Notaro M, Zarrin A (2013) Simulation of heavy lake-effect snowstorms across the great lakes basin by RegCM4 synoptic climatology and variability. Monthly Weather Review volume 141
Rashtchi J (1994) Introducing network polling stations in snow country. The first seminar on the hydrology of snow and ice Oroumieh (In Persian)
Stanley A, Changnon C (2005) The prechristmas 2004 snowstorm disaster in the Ohio river valley. Illinois state water survey center for atmospheric science Champaign Illinois 12: 1-26
Pedram M (1996) Synoptic patterns predict snow on Iran. MA thesis University of Tehran 22-24
Vicenteserrano SM, Lopezmoreno JI (2006) The influence of atmospheric circulation at different spatial scales on winter drought variability through a semi-arid climatic gradient in northeast Spain. International Journal of Climatology 26:1427–1453