حل مناقشه‏ ی شبکه‏ی آبیاری و زهکشی سفیدرود با استفاده از نظریه‏ی بازی‏ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد

2 علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 -

چکیده

در سال‏های اخیر پیامدهای اجتناب ناپذیر سیر صعودی تقاضا و همچنین کاهش ذخایر منابع طبیعی مختلف، به خصوص آب موجب افزایش مناقشات شده است. هدف از این پژوهش بررسی و ارائه‏ی راهکار برای حل مناقشه‏ی شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود با استفاده از نظریه‏ی بازی‏ها می‏باشد. برای مدل‌سازی و تحلیل مناقشه‏، از مدل گراف برای حل مناقشه GMCR)) استفاده گردیده است. پس از تعیین بازیگران (شرکت آب منطقه‏ای، سازمان جهاد کشاورزی، استانداری و کشاورزان منطقه) و گزینه‏های هر یک و وارد کردن آن‏ها به مدل، 64 حالت در این مناقشه ایجاد شد، که با استفاده از مفاهیم حل غیرهمکارانه و با توجه به اولویت‏بندی استراتژی‏ها توسط تصمیم‏گیرندگان، 4 وضعیت به منزله نقاط تعادل شناسایی شد. بعد از تحلیل نهایی نرم‏افزار در مورد قوی‏ترین نقاط تعادل، یکی از نقاط تعادل، وضع موجود و پایه است و نقطه تعادل دیگر وضعیتی است که کشاورزان آبیاری نوبتی را رعایت می‏کنند که وضعیت مطلوبی در آینده خواهد بود؛ لذا می‏بایست با آموزش کشاورزان و مشارکت دادن آنها در تصمیم‌گیری‌ها به عنوان یک بازیگر اصلی و با تشکیل تشکل آببران وضعیت مشارکت آنان را در مدیریت منابع آب منطقه بهبود بخشید، تا به پایداری وضعیت استفاده از منابع از مناقشه‏ها کاست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Conflict Resolution of Sefidrud Irrigation and Drainage Network With Games Theory

نویسندگان [English]

  • Maryam Gholami 1
  • Mohammad Reza Mortezapour 3
  • Mohammad Mehdi Shahnourian 3
1 Sanru
2
3
چکیده [English]

In recent years the inevitable consequence of increasing demand and decreasing reserves of natural resources, especially water increased conflict. The purposeof this study is to analyze and to provide solutions for solving the conflict of the Sefidrud irrigation and drainage network. In this regard, the game theory was employed. For modeling and analysis of the conflict, Graph Model for Conflict Resolution (GMCR) were used.After determining players and options and inserting them into the model, 64 states were created in this conflict., It uses non-cooperative solution concepts with regard to prioritize strategies by decision-makers,4 situations were identified as equilibrium points. After the final analysis software of the strongest points of equilibrium, quo and the base status is one of the points equilibrium, the other the equilibrium point is situations that farmers take alternative irrigation tout that the favorable situation in the future;Therefore, you have to train farmers and Involving them in decisions as a primary player and the formation of water user associations to improve the condition of their participation in the management of water resources, To reduce the conflict using stability of the resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • conflict
  • Sefidrud
  • Games Theory
  • Equilibrium Points
  • GMCR
Abdoly Gh (2011) Game theory and its applications. Iranian Students Booking Agency, 454p (in persaian)
Alizadeh MR, Nikoo MR and Rakhshandehrou Gh R (2016) Developing an optimal groundwater allocation model considering stakeholder interactions; application of fallback bargaining models. Iran-Water Resources Research 11(3):43-56 (in Persian)
Chu Y, Hipel K, Fang L and Wang H (2015) Systems methodology for resolving water conflicts: the Zhanghe River water allocation dispute in China. International Journal of Water Resources Development 1(31):106-119
Danesh Yazdi M, Abrishamchi A, Tajrishy M (2014) Conflict resolution of water resources allocations using the game  theoretic approach: the case of Orumieh river basin. Journal of Water and Wastewater 25(2):48-57 (in Persian)
Fang L, Hipel K, Kilgour D (1993) Interactive decision making: the graph model for conflict resolution. Wiley, New York, USA, 221p
Ganji A, Khalili D, Karamouz M (2007) Development of stochastic dynamic Nash game model for reservoir operation. I. the symmetric stochastic model with perfect information. Advances in Water Resources 30:528–542
Kilgour D, Hipel k (2005) The graph model for conflict resolution: past, present, and future. Group Decision and Negotiation 14:441-460
Madani K, Dinar A (2010) Non-cooperative institutions for sustainable management of common pool resources. Working Paper 01-1210, Water Science and Policy Center, University of California, Riverside
Madani K, Hipel KW (2011) Non-cooperative stability definitions for strategic analysis of generic water resources conflicts. Water Resource Management 25(8):1949–1977
Madani K, Lund J (2012) California's sacramento-san joaquin delta conflict: from cooperation to chicken. ASCE Journal of Water Resources Planning and Management 138(2):90-99
Mahjouri N, Bizhani-Manzar M (2013) Waste load allocation in rivers using fallback bargaining. Water Resource Management 27(7):2125–2136 
Mazandarani Zadeh H, Ghahery A, Abdoly Gh (2009) Model sustainable utilization of underground water shared between farmers and urban farmers using game theory. Journal of Agricultural Economics and Development 68(17):77-102 (in persian)
Nasiri Gheidari O, Montazar A, Momeni M (2010) Using analytical hierarchy process and TOPSIS technique to determine the aggregate weight of indicators and performance assessment of irrigation and d networks (case study: the triple regions of Sefidrood irrigation network). Iranian Journal of lrrigation and Drainage 4(2):284-296 (in Persian)
Pandam Consulting Engineers (2004) Report on improvement of irrigation and drainage network Guilan Sefidrud. Guilan Regional Water Authority (in Persian)
Safaee A (2012) Analysis of conflict for lake Urmia using game theory. Master's Thesis, Faculty of Environment, Tehran University (in Persian)
Safaee A, Malek Mohammadi B (2014) Game theoretic insights for sustainable common poll water resources governance (case study: lake Urmia water conflict). Journal of Enviromental Studies 40(1):121-138 (in Persian)
Zarezadeh M (2011) Water allocation in Ghezel-Ozan basin under climate change using bankrupting in conflict resolution. Master's Thesis, Faculty of Agriculture, Tarbiat modares university (in Persian)
Zarezadeh M, Morid S, Fatemi F and Madani K (2016) The strategic cooperation between Iran and Afghanistan in Helmand basin to allocate more water to environment and control opium cultivation using game theory approach. Iran-Water Resources Research 12(3):12-21 (in Persian)