استخراج قوانین بهره‎برداری از مخزن برقابی در ساختار برداشت انتخابی با در نظر گرفتن اهداف کمی و کیفی؛ رویکرد شبیه‎سازی-بهینه سازی مبتنی بر فرامدل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران

2 فارغ التحصیل مهندسی عمران-محیط زیست دانشکده محیط زیست، کرج

چکیده

در این کار تحقیقاتی به منظور مدیریت توام کمیت و کیفیت منابع آبی مخزن، از رویکرد شبیه‎سازی-بهینه‎سازی مبتنی بر مدل جایگزین استفاده می‎گردد. رویکرد پیشنهادی با هدف غلبه بر مشکلات هزینه‎های محاسباتی و زمانی قابل توجه ناشی از مدل شبیه‌سازی عددی هیدرودینامیک و کیفیت آب CE-QUAL-W2 و فراخوانی‎های متعدد توسط الگوریتم بهینه‎سازی هوش جمعی ذرات چند هدفه توسعه یافته‎است. مدل جایگزین پیشنهادی در این تحقیق از قابلیتهای مدل داده کاوی شبکه عصبی و توصیف مناسب اندرکنش‎های میان پاسخ‎های کیفی مخزن و شرایط هواشناسی، هیدرولوژیکی، هیدرولیکی و کیفی بهره‎برداری می‎نماید. این رویکرد به منظور تعیین موقعیت بهینه آبگیرهای برداشت آب و نسبت برداشت از هر یک، در مخزنی با داده‎های واقعی در دوره هیدرولوژیکی 15 ساله با اهداف بهبود شرایط کیفی اکسیژن محلول خروجی از مخزن و افزایش متوسط سالیانه درازمدت انرژی برقابی پیک بکار گرفته می‎شود. همچنین دستورالعمل بهینه بهره‎برداری از مخزن تنها در قالب برداشت انتخابی، با تعیین ضرایب موثر متغیرهای هواشناسی، هیدرولوژیکی، هیدرولیکی و کیفی استخراج می‎گردد. مقایسه سری زمانی غلظت اکسیژن محلول جریان خروجی از مخزن در سناریوی بهینه طراحی و بهره‎برداری با سناریوی الگوی بهره‎برداری‎ تاریخی، بیانگر عملکرد بسیار مطلوب رویکرد پیشنهادی در این تحقیق به منظور بهبود شرایط کیفی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Deriving Hydropower Reservoir Operation Rules in Selective Withdrawal Framework Considering Quality and Quantity Objectives; Simulation-Optimization Approach Based on Meta-Modelling

نویسنده [English]

  • Shima Javaheri 2
1
2 MSc Graduated Student, Civil and Environmental Engineering
چکیده [English]

In this research simulation-optimization (SO) approach based on surrogate model is applied in deriving reservoir operation strategies considering quality and quantity aspects. The proposed approach aims to overcome the computational and time burdens of CE-QUAL-W2 as 2D numerical hydrodynamic and water quality simulation model and intensive calls by multi-objective particle swarm optimization (MOPSO) algorithm in SO approach. The proposed surrogate model in this study utilized the artificial neural network model’s capabilities and suitable descriptions of interactions between reservoir water quality responses and meteorological, hydrological, hydraulic, and water quality conditions through the studied area. The developed approach in this research is applied in designing the optimum locations and optimum withdrawal rates from each intake of reservoir during 15 year simulation period. The defined objectives in the problems are enhancing dissolved oxygen as water quality index in reservoir outflow and increasing long term annual hydropower peak energy generation. Then the reservoir operation rules in selective withdrawal scheme is derived according to correlation with meteorological, hydrological, hydraulic, and water quality data. The comparison between dissolved oxygen concentrations of reservoir outflow time series in optimum scenario with historical operational scenario shows the suitable performance of proposed approach in this research in enhancing downstream water quality condition through developing withdrawal rules considering quality and quantity objectives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multi-Objective Particle Swarm Optimization Algorithm
  • Peak Hydropower Energy
  • Reservoir Operation in Selective withdrawal Framework
  • Reservoir Operation Rule
  • CE-QUAL-W2
Afshar A, Saadatpour M (2009) Reservoir eutrophication modelling, sensitivity analysis, and assessment; application to Karkheh reservoir, Iran. Environmental Engineering Science 26(7):1227-1238  doi:10.1089/ees.2008.0319
Aloui BZ, Adelana SM, Gueddari M (2015) Effects of selective withdrawal on hydrodynamics and water quality of a thermally stratified reservoir in the southern side of the Mediterranean sea: a simulation approach. Environmental Monitoring and Assessment doi:10.1007/s10661-015-4509-3
Bartram J, Balance R (1996) Water quality monitoring. Van Nostrand Reinhold, New York, USA
Campbell SG, Flug M, Hanna RB (2002) Evaluating water allocations for drought management. In: Proc. of the Second Federal Interagency Hydrologic Modeling Conference, July 29 - August 1, Las Vegas, NV, USA
Castelletti A, Yajima H, Giuliani M, Soncini-Sessa R, Weber E (2012) Planning the optimal operation of a multi-outlet water reservoir with water quality and quantity targets. Journal of Water Resources Planning and Management 140(4):496-510
Chapra SD (1997) Surface water quality modeling. Mc Graw-Hill Inc., New York, USA
Chaves P, Kojiri T (2007) Deriving reservoir operational strategies considering water quantity and quality objectives by stochastic fuzzy neural networks. Advances in Water Resources 30:1329–1341
Ferreira AR, Teegavarapu RSV (2012) Optimal and adaptive operation of a hydropower system with unit commitment and water quality constraints. Water Resources Management 26:707-732
Gelda RK, Effler SW (2007) Simulation of operations and water quality performance of reservoir multilevel intake configurations. Journal of Water Resources Planning and Management 133 (1):78-86
Jaleh AH, Kerachian R, Zahraei, B (1998) Water quality management in dam reservoirs combinig structural and non-structural approaches. Civil Engineering Congress, May 6-7, Tehran University, Iran (In Persian)
Hu M, Huang GH, Sun W, Li Y, Ding X, An C, Zhang X, Li T (2014) Multi-objective ecological reservoir operation based on water quality response models and improved genetic algorithm: a case study in Three Gorges reservoir, China. Engineering Applications of Artificial Intelligence 332-346
Karamouz M, Moridi A, Fayyazi HM (2008) Dealing with conflict over water quality and quantity allocation: a case study. Scientia 15(1):34-49
Karamouz M, Ahmadi A, Moridi A (2009) Probabilistic reservoir operation using bayesian stochastic model and support vector machine. Advances in Water Resources 32:1588–1600
Kerachian R, Karamouz M (2007) A stochastic conflict resolution model for water quality management in reservoir–river systems. Advances in Water Resources 30:866–882
Labadie JW (2004) Optimal operation of multi-reservoir systems: state-of-the-art review. Journal of Water Resources Planning and Management 130(2):93-111
Marin SC, Galelli S, Castelletti A, Goedbloed A (2013) Emulation modelling of salinity dynamics to inform real-time control of water quality in a tropical lake. 20th International Congress on Modelling and Simulation, December 1–6, Adelaide, Australia
Masoumi F, Afshar A, Torabi S (2016) Selective withdrawal optimization in river–reservoir systems; trade-offs between maximum allowable receiving waste load and water quality criteria enhancement. Environmental Monitoring and Assessment 188: 390 doi:10.1007/s10661-016-5386-0
Saadatpour M (2012) Deriving optimal reservoir operational strategy considering quality and quantity objectives. PhD thesis, School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology (In Persian)
Saadatpour M, Afshar A (2013) Multi-objective simulation-optimization approach in pollution spill response management model in reservoirs. Journal of Water Resource Management 27:1851-1865
Saadatpour M, Heravi A (2016) Study of environmental performance criteria in Karkheh reservoir with enhanced model of CE-QUAL-W2 (V3.72). Iran-Water Resource Research 12(3):50-64 (In Persian)
Shirangi E, Kerachian R, Shafai Bajestan M (2008) A simplified model for reservoir operation considering the water quality issues: application of the Young conflict resolution theory. Environmental Monitoring and Assessment 146:77–89
Soleimani S, Bozorg-Haddad O, Saadatpour M, Hugo A (2016) Optimal selective withdrawal rules using a coupled data mining model and genetic algorithm. Journal of Water Resources Planning and Management, 142(12) doi: http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)WR.1943-5452.0000717
Solomatine D (2015) Surrogate modelling in model-based optimization: an introduction. The UNESCO-IHE Institute for Water Education, Delft, Netherland
Soltani F, Kerachian R, Shirangi E (2010) Developing operating rules for reservoirs considering the water quality issues: application of ANFIS-based surrogate models. Expert Systems with Applications 37:6639–6645
Stamou AI, Hadjibiros K, Andreadakis A, Katsiri A  (2007) Establishing minimum water level for Plastiras reservoir (Greece) combining water quality modeling with landscape aesthetics. Environmental Modelling and Assessment 12:157–170
Teegavarapu RSV, Ferreira AR, Simonovic SP (2013) Fuzzy multi-objective models for optimal operation of a hydropower system. Water Resources Research 49(6):3180-3193
Xu X, Bin L, Pan C, Ding A, Chen D (2014) Optimal reoperation of multi-reservoirs for integrated watershed management with multiple benefits. Water 6:796-812
Yin XA, Yang ZF, Petts GE (2011) Reservoir operating rules to sustain environmental flows in regulated rivers. Water Resources Research 47(8) doi:10.1029/2010WR009991