بررسی پتانسیل خورندگی و رسوب‌گذاری آب‌های زیر‌زمینی دشت دزفول اندیمشک با استفاده از تکنیک زمین آمار

نوع مقاله : یادداشت فنی (5 صفحه)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری /گروه آبیاری و زهکشی دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز.

2 دانشیار /گروه آبیاری و زهکشی دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز.

چکیده

خصوصیات کیفی آب‌های زیر‌زمینی به عنوان یکی از شاخص‌های مهم جهت برنامه‌ریزی مصرف منابع آب هر دشت بوده که بر نوع مصرف تاثیر گذار است. خورندگی و رسوبگذاری آب یکی از مشکلات کیفی منابع آب زیر‌زمینی است که بر مدیریت شبکه توزیع آب تاثیرگذار است. در این مطالعه به بررسی پتانسیل رسوب‌گذاری و خورندگی آب زیر‌زمینی دشت دزفول- اندیمشک پرداخته شده است.جهت محاسبه پتانسیل رسوب‌گذاری و خورندگی از چهار شاخص لانژیلر، رایزنر، پوکوریوس و لارسون – اسکولد استفاده شد. برای پهنه‌بندی شاخص‌ها با برازش واریوگرام از روش کریجینگ و کوکریجینگ استفاده شد نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد واریوگرام نوع کروی و گوسین بهترین نوع واریوگرام جهت برازش همبستگی مکانی شاخص‌ها می‌باشد. علاوه بر این برای شاخص‌های لانژیلر و پوکوریوس روش کریجینگ و برای شاخص لارسون- اسکلوند روش کوکریجینک مناسب‌تر می‌باشد و برای شاخص رایزنر تفاوتی بین روش‌ها وجود ندارد. همچنین قسمت‌های اعظم دشت مشکل خورندگی و مابقی مناطق رسوب‌گذار هستند و برای استفاده از آب زیرزمینی این منطقه باید از هوادهی برای حذف آهن و منگنز، حفاظت کاتدی، استرپوشی، لعاب‌کاری و رنگ‌کاری برای جلوگیری از خورندگی و استفاده از مواد بازدارنده رسوب از جمله ترکیبات فسفاته و همچنین برداشت کمتر از منابع آب برای جلوگیری از رسوبگذاری انجام شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Corrosion and Scaling Potential of Groundwater in Dezful Andimeshk plain

نویسندگان [English]

  • M. Ahmadi 1
  • A. Hooshmand 2
1 Candidate, Irrigation and drainage Department, Water Engineering Faculty, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran.
2 Associate Professor, Irrigation and drainage Department, Water Engineering Faculty, Shahid
چکیده [English]

Groundwater quality characteristics that is one of the important index for The Plain water resources planning, has been affected on application. corrosion and scaling is one of the problems of water quality groundwater resources that affect the management of water distribution network. In this study investigated the potential corrosion and scaling of the Dezful- Andimeshk plain. For calculation the potential of corrosion and scaling had been used four indicators, Langlier Saturation Index (LSI), Ryznar Stability Index (RSI), Puckorius scaling Index (PSI) and Larson-Skold Index (LS). For zoning indicator used the kriging and co-kriging method with fit variograms. According to the results, Spherical and Gaussian variogram model were best fitting variogram for spatial correlation of indicators. In addition kriging was the best method for Puckorius and Langlier and co-kriging method for Larson-Skold but there is no difference between the methods for the Ryznar index. In addition the magor part of PLAIN has Scaling problem and anther areas have scaling. To use of ground water in this region should be aeration to remove iron and manganese, cathodic protection, lining, enameling and Painting to prevent corrosion and scaling inhibitors such as phosphate compounds. in addition, Prevent extracted ground water resource reduce the corrosion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • corrosion
  • Dezful Andimeshk
  • ground water kriging
  • scaling
Ehsani S, Salehpour M, EhsaniArdakani H, Abbasi P (2013) Assessment of salinity and corrosion potential of Sari groundwater with emphasis for using in industry. Agriculture and urban, journal of Human & Environment 11(1):1-7 (In Persian)
Hossini Y (2003) Optimization of drainage parameters using geo statistics and its impact on drain spacing. MSc thesis, Shahid Chamran, University Of Ahwaz (In Persian)
Lyon S B (2010) Corrosion in natural waters. Revision of the third edition article 2.3 by CW, Drane and RJ, OlipHant
Mokhtari SA, Aalighadri M, Hazrati S, Sadeghi H, Gharari N, Ghorbani L (2010) Evaluation of corrosion and precipitation potential in ardebil drinking water distribution system by using Langelier and Ryznar Indexes. Journal of Health 1(1):14–23 (In Persian)
Oliver M A and Webster R (2014) A tutorial guide to geostatistics: Computing and modeling variograms and kriging. Catena 113:56–69
Puchorius PR and Broke JM (1991) A new practical index for calcium carbonate scale prediction in cooling tower system. Corrosion 47(4):280-284
Rafety K (1999) Scaling in geothermal heat pump systems. US Department of Energy Idaho Operations Office785 DOE Place Idaho Falls, ID 83401
Shams M, Mohamadi A, and Sajadi A (2012) Evaluation of corrosion and scaling potential of water in rural water supply distribution networks of Tabas, Iran. World Applied Sciences Journal, 17(11):1484-1489
Singly C E and Lee T (1984) Determining internal corrosion potential in water supply system  committee report, J. AWWA, August