ارزیابی نهاد رسمی آب ایران متناظر با سازوکارهای حاکم بر شکل گیری تقاضای آب در بخش کشاورزی از منظر چارچوب یادگیری اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد/ مهندسی منابع آب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشیار/ گروه مهندسی منابع آب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 استادیار/ گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.

چکیده

با توجه به تغییرات اکولوژیکی موجود مانند وقایع حدی و تغییر اقلیم، مشخصه سازگاری ساختار حکمرانی منابع آب بسیار اهمیت دارد و لذا مهم‌ترین ویژگی سازگاری یعنی ظرفیت یادگیری اجتماعی در کانون توجه قرار می‌گیرد. باز این رو نیاز به ارزیابی ساختار حکمرانی از منظر یادگیری اجتماعی وجود دارد. مشکلات مرتبط با منابع آب ایران و تداوم آن‌ها نشان از ضعف ساختار نهادی موجود در بهبود شرایط دارد. در این مقاله از ابزار حلقه‌های یادگیری اجتماعی به منظور ارزیابی ساختار نهاد رسمی حکمرانی منابع آب ایران استفاده شده است. با این هدف، توسط روش تحلیل محتوای کیفی و آنالیز تم، اسناد قوانین دائمی کشور و اسناد مکتوب طرح‌های ملی مرتبط با آب و کشاورزی ارزیابی شدند. نتایج نشان دادند که ظرفیت نهاد رسمی در ساختار حکمرانی منابع آب ایران در حلقه‌ی یگانه یادگیری قرار دارد و از این منظر بسیار آسیب‌پذیر بوده و ظرفیت سازگاری بسیار پایینی در مقابل تغییرات دارد. برمبنای نتایج، این ساختار به صورت متمرکز و سلسله‌مراتبی بوده و رویکرد بالا به پایین در آن غالب است. با هدف افزایش انعطاف‌پذیری و سازگاری این ساختار، پیشنهاد می‌شود که قوانین بخش آب و کشاورزی با تأکید بر مکانیسم‌های مخرب آن‌ها اصلاح شوند، فرآیند تصمیم‌گیری به‌صورت مشارکتی و با حضور همه گروداران مخصوصاً نهادهای غیررسمی صورت گیرد، نهادهای رسمی متولی بخش آب و کشاورزی یکپارچه و همگرا شوند و درنهایت سیاست‌های کلان توسعه‌ای کشور بر مبنای محدودیت‌های منابع آب کشور بازتعریف گردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of formal water institution in Iran corresponding to the mechanisms governing emergence of agricultural water demand regarding the social learning framework

نویسندگان [English]

  • S. Moghimi Benhangi 1
  • A. Bagheri 2
  • L. Abolhassani 3
1 MSc. Graduate, Department of Water Resources Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Water Resources Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, Ferdowsi University of Mashhad, Iran.
چکیده [English]

In an era with ecological changes the adaptability of the governance system is so important; therefore, the system capacity of social learning should be focused on as a key characteristic. In order to assess the adaptation capacity, the governance system needs to be evaluated with a reference to social learning. Persisting Iran's water resources problems shows that the current institutional structures faces with serious weaknesses. This research aimed to apply the social learning loops to evaluate the formal institutional structure of the Iranian water governance. Therefore, various documentations including Iran's water laws, national policies and projects related to water and agricultural sectors were evaluated adopting qualitative content analysis and theme analysis methods. The results showed that the formal institution capacity is trapped in a single-loop learning and from this perspective, the formal institution is very vulnerable and suffers from too low adaptation capacity to deal with changes. It was also shown that the governance structure is highly centralized with a dominant top-down hierarchy. In order to enhance the flexibility and adaptability of the water institution, it is necessary to modify the laws associated to the water and agricultural sectors emphasizing on destructive mechanisms. Furthermore, the process of decision-making needs to become participatory engaging the all stakeholders, especially informal institutions. The formal institutions associated to water and agricultural sectors need to get integrated and converge in their policies. Finally, macro-developmental policies require to be redefined with respect to the country’s limiting water resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water Resources Management
  • Social Learning
  • Learning loops
  • Formal Institution
  • Iran Water Governance
Armitage D, Marschke M, Plummer R (2008) Adaptive co-management and the paradox of learning. Global Environmental Change 18(1):86-98
Bandura A (1977) Social learning theory. Prentice Hall
Berkes F (2010) Adaptive co-management and complexity: exploring the many faces of co-management. In: Adaptive co-management: collaboration, learning, and multi-level governance, Vancouver, UBC Press, 19-38
Folke C, Hahn T, Olsson P, Norberg J (2005) Adaptive governance of social-ecological systems. Environmental Resources, 30:441-473
Furman K (2010) Social learning as a tool to understand complex adaptive management institutions. Simon Fraser University, Canada, p. 123
Gunderson L, Light SS (2006) Adaptive management and adaptive governance in the everglades ecosystem. Policy Sciences, 39(4):323-334
IDGEC SPC (1999) Institutional dimensions of global environmental change. IHDP Report No. 9
Kasper W, Streit M (1999) Institutional economics: social order and public policy. Wiley Online Library
Keen M, Brown VA, Dyball R (2005) Social learning in environmental management: towards a sustainable future. Routledge
Maarleveld M, Dabgbégnon C (1999) Managing natural resources: A social learning perspective. Agriculture and Human Values, 16(3):267-280
Medema W, Adamowski J, Orr CJ, Wals A, Milot N (2015) Towards sustainable water governance: Examining water governance issues in Québec through the lens of multi-loop social learning. Canadian Water Resources Journal/Revue Canadienne des Ressources Hydriques, 40(4):373-391
Mian S (2014) Pakistan's flood challenges: An assessment through the lens of learning and adaptive governance. Environmental Policy and Governance, 24(6):423-438
Ministry of Energy (2015) National water master plan of Maharloo-Bakhtegan, Abarghoo, Sirjan, Kavir Loot, Kavir Daranjir, Hamun-e Jaz Murian basins – Package no.6: combining studies and drawing up plans of Maharlu Bakhtegan basin (In Persian)
Mirnezami SJ, Bagheri A (2017) Assessing the water governance system for groundwater conservation in Iran. Iran Water Resources Research Journal, 13(2):32-55 (In Persian)
Moghimi Benhangi S, Bagheri A, Abolhassani L (2017) Assessment of institutional social learning capacity with a reference to learning loops in the level of agricultural water users, case study: Rafsanjan study area. Iran Water Resources Research Journal, 13(3):17-32 (In persian)
Mostert E, Pahl-Wostl C, Rees Y, Searle B, Tàbara D, Tippett J (2007) Social learning in European river-basin management: barriers and fostering mechanisms from 10 river basins. Ecology and Society, 12(1):19-35
Nykvist B (2014) Does social learning lead to better natural resource management? A case study of the modern farming community of practice in Sweden. Society & Natural Resources, 27(4):436-450
Pahl-Wostl C (2007a) The implications of complexity for integrated resources management. Environmental Modelling & Software, 22(5):561-569
Pahl-Wostl C (2007b) Transitions towards adaptive management of water facing climate and global change. Water Resources Management, 21(1):49-62
Pahl-Wostl C (2009) A conceptual framework for analyzing adaptive capacity and multi-level learning processes in resource governance regimes. Global Environmental Change, 19(3):354-365
Pahl-Wostl C (2015) A theory on water governance dynamics. Water Governance in the Face of Global Change, Springer, pp. 159-180
Skoog GE (2005) Supporting the development of institutions–formal and informal rules. UTV Working Paper
Svennefjord A (2015) Learning to change the rules of the game: institutional capacity for social learning in Helsingborg's climate change adaptation process. Lund University, Sweden, pp. 55