رویکرد شبیه‌سازی-بهینه‌سازی مبتنی بر فرامدل در طراحی بهینه سیستم انتقال آب بین حوضه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد/مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران.

2 استادیار/عضو هیات علمی گروه آب و محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران.

3 دانشیار/عضو هیات علمی گروه آب و محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران.

چکیده

در تحقیق حاضر به منظور تعیین ابعاد بهینه مولفه‌های طراحی طرح انتقال آب بهشت‌آباد-زاینده‎رود، از رویکرد شبیه‌سازی- بهینه‌سازی استفاده گردید. شکل توسعه یافته الگوریتم هوش جمعی ذرات چند هدفه به‌صورت چند ازدحامی با رویکرد همکارانه، به منظور بهینه‌سازی و مدل برنامه‌ریزی - ارزیابی منابع آب، WEAP، جهت شبیه‌سازی سیستم منابع و مصارف حوضه‎های آبریز، مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به حجم محاسباتی بالای رویکردهای شبیه‎سازی-بهینه‎سازی در قالب الگوریتم‎های فراکاوشی و نیاز به فراخوانی‎های متعدد مدل شبیه‎سازی، هزینه محاسباتی بالایی به سیستم تحمیل خواهد شد. به منظور مواجهه با این چالش، مدلی جایگزین مدل شبیه‎سازی منابع و مصارف حوضه آبریز (WEAP) مبتنی بر روش‌های داده‌کاوی و ابزار شبکه عصبی توسعه یافت. کاهش کمبودهای تامین نیاز مصارف شرب و زیست‌محیطی حوضه‌های مبدا و مقصد و نیز کاهش هزینه‌های اقتصادی اجرای این طرح، از اهداف تعریف شده در مساله پیش روی این تحقیق می‎باشند. نتایج نشان داد الگوریتم بهینه‌سازی پیشنهادی قادر به ارائه جواب‌های منطقی و متنوع در مساله مورد بررسی است که به لحاظ تصمیمات مدیریتی دارای مطلوبیت مناسبی است. همچنین تکنیک فرامدل مورد استفاده، در تقریب توابع هدف مساله، صرف زمان کمتر و دقت قابل قبول در ارائه پاسخ‌های سیستم، عملکرد مناسبی را از خود نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Simulation-Optimization Approach Based on Meta-Model in Optimal Design of Inter-Basin Water Transfer System

نویسندگان [English]

  • M. Zamanipour 1
  • M. Saadatpour 2
  • M.B. Zahabiyoun 3
1 M.Sc. Graduated Student in Hydro-Structure and Civil Engineering, School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In this research the simulation-optimization (S-O) approach is applied to determine the optimum capacity of water transfer systems in “BehestAbad” to “Zayandehrood” Inter-basin water transfer project. In this regard, a Multi-objective Multi-Cooperative Swarm Particle Swarm Optimization (MOMCSPSO) algorithm as an optimization technique is linked to Water Evaluation and Planning system (WEAP) as simulation model. Due to the immense computational efforts of simulation-optimization approach specifically in an evolutionary algorithm application and simulation model frequent recalling requirements, intensive computational costs are expected. To alleviate this challenge, a surrogate based S-O approach is developed in this research. Artificial Neural Network (ANN) as surrogate model substituted WEAP. The objective functions of the problems are minimizing the environmental and domestic water demand shortages at the origin and destination basins separately, and minimizing the water transfer system costs. The results show that the proposed optimization algorithms are able to offer reasonable and diverse solutions that has a good utility in terms of management decisions. Furthermore the developed techniques in this research are effective on computational time reduction whereas the desired accuracy is achieved in water resources objective function estimations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multi-objective Particle swarm optimization
  • Meta-Model techniques
  • Artificial Neural Network
  • "BehestAbad to Zayandehrood" Inter-basin water transfer
  • WEAP
Ahmadi-najl A, Haghighi A, Vali Samani HM (2016) Driving optimum trade-off between the benefits and costs of interbasin water transfer projects. International Journal of Optimization in Civil Engineering, 6(2):173–185
Alizadeh M, Nikoo M, Rakhshandehrou G (2016) Developing an optimal groundwater allocation model considering stakeholder interactions; application of fallback bargaining models. Iran-Water Resources Research, 11(3):43–56 (In Persian)
Anzab NR, Mousavi SJ, Rousta BA, Kim JH (2016) Simulation-optimization for optimal sizing of water transfer systems. In: Kim J., Geem Z. (eds) Harmony Search Algorithm. Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol 382. Springer, Berlin, Heidelberg
Afsharian-zadeh N, Mousavi SJ (2016) Reliability-based optimal design and operation of cascade hydraulically-coupled hydropower reservoir systems. Iran-Water Resources Research, 12(4):70-83 (In Persian)
Barton RR, Meckesheimer M (2006) Metamodel-based simulation optimization. Handbooks in Operations Research and Management Science, 13:535–574
Coello CAC, Pulido GT, Lechuga MS (2004) Handling multiple objectives with particle swarm optimization. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 8(3):256–279
Dai T, Labadie JW (2001) River basin network model for integrated water quantity/quality management. Journal of Water Resources Planning and Management, 127(5):295–305
Dinar A, Rosegrant MW, Meinzen-Dick R (1997) Water allocation mechanisms. World Bank: Policy Research Working Paper #1779, Washington, DC, 42p
Eberhart R, Simpson P, Dobbins R (1996) Computational intelligence PC tools. Academic Press Professional, Inc. San Diego, CA, USA, 464p
Grundmann J, Schütze N, Schmitz GH, Al-Shaqsi S (2012) Towards an integrated arid zone water management using simulation-based optimisation. Environronmental Earth Science, 65(5):1381–1394
Hamlat A, Errih M, Guidoum A (2013) Simulation of water resources management scenarios in western Algeria watersheds using WEAP model. Arabian Journal of Geosciences, 6(7):2225–2236
Harma KJ, Johnson MS, Cohen SJ (2012) Future water supply and demand in the Okanagan Basin, British Columbia: a scenario-based analysis of multiple, interacting stressors. Water Resources Management, 26(3):667–689
Höllermann B, Giertz S, Diekkrüger B (2010) Benin 2025-balancing future water availability and demand using the WEAP “Water Evaluation and Planning” System. Water Resources Management, 24(13):3591–3613
Javaheri S, Saadatpour M (2017) Deriving hydropower reservoir operation rules in selective withdrawal framework considering quality and quantity objectives; simulation-optimization approach based on meta-modelling. Iran-Water Resources Research (In press) (In Persian)
Johnson VM, Rogers LL (2000) Accuracy of neural network approximators in simulation-optimization. Journal of Water Resources Planning and Management, 126(2):48–56
Karamouz M, Mojahedi SA, Ahmadi A  (2009) Interbasin water transfer: economic water quality-based model. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 136(2): 90–98
Kumar DN, Janga Reddy M (2007) Multipurpose reservoir operation using particle swarm optimization. Journal of Water Resources Planning and Management, 133(3):192–201
Li X, Zhao Y, Shi C, Sha J, Wang ZL, Wang Y (2015) Application of water evaluation and planning (WEAP) model for water resources management strategy estimation in coastal binhai new area, china. Ocean and Coastal Management, 106:97–109
Li X, Yao X (2009) Tackling high dimensional nonseparable optimization problems by cooperatively coevolving particle swarms. IEEE Congress on Evolutionary Computation. 18-21 May,Trondheim, Norway, 1546-1553
Manshadi DH, Bashiri A, Asadi M (2015) Simulation and optimization of interbasin virtual water transfer management by game theory approach. In: Proc. of the 14th International Conference on Environmental Science and Technology, 3-5 September, Rhodes, Greece
Mirfendere sgi G, Mousavi SJ (2016) Adaptive meta-modeling-based simulation optimization in basin-scale optimum water allocation: a comparative analysis of meta-models. Journal of Hydroinformatics, 18(3):446–465
Mutiga JK, Mavengano ST, Zhongbo S, Woldai T, Becht R (2010) Water allocation as a planning tool to minimise water use conflicts in the upper Ewaso Ng’iro north basin, Kenya. Water Resources Management, 24(14):3939–3959
Nazif S, Karamouz M, Tabesh M, Moridi A (2010) Pressure management model for urban water distribution networks. Water Resources Management, 24(3):437–458
Nouiri I, Yitayew M, Maßmann J, Tarhouni J (2015) Multi-objective optimization tool for integrated groundwater management. Water Resources Management, 29(14):5353–5375
Ostadrahimi L, Mariño MA, Afshar A (2012) Multi-reservoir operation rules: multi-swarm PSO-based optimization approach. Water Resources Management, 26(2):407–427
Raoufi Y, Shourian M, Attari J (2014) Capacity design of inter-basin water transfer systems considering decision making criteria in the source and the target basins. Iran-Water Resources Research, 11(1):49–61 (In Persian)
Razavi S, Tolson BA, Burn DH (2012) Review of surrogate modeling in water resources. Water Resources Research 48, W07401, doi:10.1029/ 2011WR011527
Rostami J, Sepehrmanesh M, Gharahbagh EA, Mojtabai N (2013) Planning level tunnel cost estimation based on statistical analysis of historical data. Tunnelling and Underground Space Technology, 33:22–33
Safavi HR, Darzi F, Mariño MA (2010) Simulation-optimization modeling of conjunctive use of surface water and groundwater. Water Resources Management, 24(10):1965–1988
Shourian M, Mousavi SJ, Menhaj MB, Jabbari E (2008a) Neural - network - based simulation - optimization model for water allocation planning at basin scale. Journal of Hydroinformatics, 10(4):331–343
Shourian M, Mousavi SJ, Tahershamsi A (2008b) Basin-wide water resources planning by integrating PSO algorithm and MODSIM. Water Resources Management, 22(10):1347–1366
Tsoukalas I, Makropoulos C (2015) A surrogate based optimization approach for the development of uncertainty-aware reservoir operational rules: the case of Nestos hydrosystem. Water Resources Management, 29(13):4719–4734
Vasan A (2012) Optimal reservoir operation for irrigation planning using the swarm intelligence algorithm. Metaheuristics in Water, Geotechnical and Transport Engineering, 147–165
Vonk E, Xu YP, Booij MJ, Zhang X, Augustijn DCM (2014) Adapting multireservoir operation to shifting patterns of water supply and demand. Water Resources Management, 28(3):625–643
Yates D, Sieber J, Purkey D, Huber-Lee A (2005) WEAP21-A demand, priority, and preference-driven water planning model, part 1: model characteristics. Water International, 30(4):487–500
Zayndab Consulting Engineers (2008) The water transfer project to the central plateau of Iran. Ministry of Energy, Tehran, Iran
Zhang J, Wu Z, Cheng C, Zhang S (2011) Improved particle swarm optimization algorithm for multi-reservoir system operation. Water Science and Engineering, 4(1):61–74