ضرورت ابرمدل منابع آب و یکپارچه‌سازی زنجیره‌ی خروجی مدل‌ها

نوع مقاله : یادداشت فنی (5 صفحه)

نویسندگان

1 استادیار/ گروه منابع طبیعی- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان.

2 دانشجوی دکتری/ علوم و مهندسی آبخیزداری- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه هرمزگان.

3 ندارد - ایران

چکیده

امروزه، مدل‌ها به‌عنوان مهم‌ترین ابزارهای تحلیلی، مدیریّت منابع آب را شدیداً درگیر ساختارهایی غیرمنعطف کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که دشوار است به یک مشکل مربوط به مدیریّت منابع آبی فکر کرد که در حلِّ آن یک مدل درگیر نباشد. این نوشتار تلاش دارد با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوای کیفی، ضمن تعیین روند تحقیقات علمی در مدل‌سازی منابع آب، نگاه حاکم بر مدل‌های مختلف را بررسی کند. تحلیل محتوای مقالات انتشار یافته در مجله‌ی تحقیقات منابع آب از سال 1384 تا 1395 نشان داد که در مدل‌سازی منابع آب سطحی بر ارزیابی مدل تمرکز بیشتری است، درحالی که در آب‌های زیرزمینی دغدغه‌ی دستیابی به مدلی بهینه برای بهره‌برداری بیشتر، حاکم است. بررسی اهداف مدل‌سازی نشان‌دهنده‌ی عدم اجماع در انتخاب مدلی بهینه است که می‌توان آن را به‌دلیل ماهیّت مدل و پدیده‌ی مورد بررسی دانست، بنابراین پیشنهاد می‌شود با ارائه‌ی یک ابر مدل به‌منظور یکپارچه‎‎سازی و ایجاد تسلسل در خروجی مدل‌های منابع آب گام نهاد. ضرورت نیل به چنین ابرمدلی (1) نگاه یکپارچه بر مدل‌های منابع آب (2) درهم پیچیده‌گی‌های شرایط اقلیمی و طبیعی کشور و (3) منشاء و کاربردهای متکثّر (4) درهم پیچیده‌گی و تکثّرهای سازمانی است که تلاش می‌کند جهت حرکت از «تخمین به تخصیص» را به «هدف به تخمین» در منابع آب تغییر دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Supermodel As a Proposed Necessity for Integrative Casual Chain Models in Water Resources

نویسندگان [English]

  • A. Holisaz 1
  • S. Safikhany 2
  • B. MalekHosseini 3
1 Assistant Professor, Department of Natural Resources, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran.
2 Ph.D. Student in Watershed Management, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran
3 null-Iran
چکیده [English]

Nowadays, models as the most important analytical tools, severely have entangled water resources management in rigid structures; like, it is hard to solve a water resources problem as a separate part of using models. This study efforts to determine the way of scientific studies of water resources modeling and investigate the master view of each models using qualitative content analysis method. Content analysis of published papers in journal of Iran- Water Resources Research during 2005- 2017 years demonstrate that more concentrate of surface water modeling was on model assessment in order to allocate, manage and planning, while of the groundwater, the challenge was on achieve optimal model to more exploitation of resourse water. Investigation aim of modeling show a discordance in choose of optimal model that can it's know deu to natural of model and phenomenon examined. Hence, it could be suggested that providing a supermodel may integrate and progress the outputs of water resources models. The necessities of the supermodel included (a) integrated view to water resources models, (b) complicated situations of climate and nature of Iran, (c) pluralistic origins and usages and (d) institutional complication and numerousness; that tried to change the route from “estimate to allocate” to “aim to estimate” in water resources research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modeling
  • Water resources
  • content analysis
  • journal of Iran- Water Resources Research
  • supermodel
Berkes F, Colding J, Folke C (2003) Navigating social- ecological systems: building resilience for complexity and change. Cambridge University Press
Beven K (2009) Environmental modeling: An uncertain future? An introduction to techniques for uncertainty estimation in environmental. Taylor & Francise Group
Chong Y X (2002) Text book of hydrologic models. Uppsala University
Dale V H (2003) Ecological modeling for resource management. Springer- Verlag New York
Devi G K, Ganasri B P, Dwarakish G S (2015) A review on hydrological models. International conference on water resources, coastal and ocean engineering (ICWRCOE), aquatic procedia 4:1001-1007
Iran-Water Resources Research Journal (2005) volume 1:1 & 1:2 & 1:3 (In Persian)
 Iran-Water Resources Research Journal (2006) volume 2:1 & 2:2 & 2:3 (In Persian)
Iran-Water Resources Research Journal (2007) volume 3:1 & 3:2 & 3:3 (In Persian)
Iran-Water Resources Research Journal (2008) volume 4:1 & 4:2 & 4:3 (In Persian)
Iran-Water Resources Research Journal (2009) volume 5:1 & 5:2 & 5:3 (In Persian)
Iran-Water Resources Research Journal (2010) volume 6:1 & 6:2 & 6:3 (In Persian)
Iran-Water Resources Research Journal (2011) volume 7:1 & 7:2 & 7:3 & 7:4 (In Persian)
Iran-Water Resources Research Journal (2012) volume 8:1 & 8:2 & 8:3 (In Persian)
Iran-Water Resources Research Journal (2013) volume 9:1 & 9:2 & 9:3 (In Persian)
Iran-Water Resources Research Journal (2014) volume 10:1 & 10:2 & 10:3 (In Persian)
Iran-Water Resources Research Journal (2015) volume 11:1 & 11:2 & 11:3 (In Persian)
Iran-Water Resources Research Journal (2016) volume 12:1 & 12:2 & 12:3 & 12:4 (In Persian)
Jayawardena A W (2010) Environmental and hydrological systems modeling. Taylor & Francis Group
JØrgensen S E, Bendoricchio G (2001) Fundamentals of ecological modeling. Elsevier science
Liu Y B, Batelaan O, De Smedt F, Poórová J, Velcická L (2005) Automated calibration applied to a GIS based flood simulation model using PEST. Taylor-Francis Group, 317-326
Mirchi A (2013) System dynamics modeling as a quantitative qualitative frame work for sustainable water resources management: insights for water quality policy in the great lakes region. Dissertation, Michigan Technological University
Singh V p, Frevert D K (2006) Watershed models. Taylor & Francis Group
Singh V p (2002) Hydrologic systems, translated by Mohammadreza Najafi. University of Tehran Press (In Persian)
Wainwright J, Mulligan M (2004) Environment modeling: finding simplicity in complexity. John wily & Sons