مدل عددی جریان و انتقال رسوبات معلق در مخزن سد پاره سنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری؛ گـروه مهندسـی آب؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه بوعلی سینا همدان؛ همدان؛ ایران

2 گـروه مهندسـی آب؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه بوعلی سینا همدان؛ همدان؛ ایران

3 گـروه مهندسـی عمران؛ دانشکده فنی و مهندسی؛ دانشـگاه بوعلی‌سینا همدان؛ همدان؛ ایران

4 گروه مهندسی عمران-دانشکده فنی مهندسی - دانشگاه مراغه، مراغه: ایران

چکیده

احداث سدهای پاره سنگی فاقد هسته یکی از روشهای سازه‌ای کنترل سیلاب است. جریان ورودی به مخازن این سدها در مواقع سیلابی حاوی مقدار قابل توجهی از رسوبات است. این موضوع اهمیت بررسی رفتار جریان و غلظت رسوبات را به منظور تعیین میزان رسوب عبوری، رسوبات ته‌نشین شده و مدیریت آن دوچندان می‌نماید که در این تحقیق مورد توجه واقع شده است. دراین راستا ابتدا براساس حل عددی معادلات سنت و نانت به روش حجم محدود و با رویکرد کاملاٌ ضمنی مشخصات جریان (سرعت و عمق) محاسبه و سپس با استفاده از گسسته‌سازی معادله انتقال – پخش، میزان غلظت رسوبات در نقاط مختلف مخزن تعیین گردید. به منظور بررسی عملکرد و صحت‌سنجی مدل ریاضی شبیه‌ساز جریان و غلظت رسوبات که در محیط متلب تهیه گردید، از نتایج آزمایش‌های انجام گرفته در آزمایشگاه هیدرولیک دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان استفاده شد. بر مبنای مقایسه انجام شده بین داده‌های غلظت رسوب ‌اندازه‌گیری شده و محاسباتی در هشت مقطع و در سه لایه عمقی 5، 10 و 15 سانتیمتر در داخل مخزن سد پاره‌سنگی، مقدار میانگین خطای نسبی غلظت رسوب 9.17 درصد می‌باشد که حاکی از تطابق مناسب خروجی مدل شبیه‌ساز ریاضی با مقادیر اندازه‌گیری در مدل آزمایشگاهی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical Model of Flow and Suspended Sediment Transport in the Reservoir of Rockfill Dam

نویسندگان [English]

  • Arash Nejati 1
  • Majid Heydari 2
  • Jalal Sadeghiyan 3
  • Rasoul Daneshfaraz 4
1 Ph.D. student, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran
2 Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran
3 Department of Civil Engineering, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran
4 civil department-university of maragheh
چکیده [English]

Building non-core rock-fill dams is certainly one of the most effective methods of controlling floods. In flood situations, the input-flow of these dams typically contains a considerable amount of sediments. This underscores the need to study the flow behavior and sediment concentrations so that one could identify the amount of passing and depositing sediments, and decide on their management, all of which have been taken into account in the present research. Thus, first, on the basis of numerical solution of saint-venant equations, the flow characteristics (e.g. depth and velocity) were calculated, using finite volume method with a completely implicit method, and then the concentration of the sediments at different points of the reservoir were determined, using discretization of the convection diffusion equation. The results of the experiments conducted on the reservoirs of rock-fill dams in the hydraulic laboratory of Bu Ali Sina Un., Hamedan were then employed to assess the functioning and validation of the mathematical model of flow simulator and sediment concentration. On the basis of the comparison drawn between the data yielded by measurement of sediment concentration and the calculations conducted in eight sections and three height layers of 5, 10 and 15cm in the reservoir of rock-fill dams, the mean value of the relative error of sediment concentration was found to be 9.17 percent, indication a good enough correspondence between the output of the mathematical simulator and the value measured in the experimental model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reservoir of rock-fill dams
  • Unsteady flow
  • Convection diffusion equation
  • finite volume method
Abrishami J, Hosseini SM (2015) Hydraulics open channels. Imam Reza Publication Co. (AS), 496p (In Persian)
Addiscott TM, Whitmore AP (1987) Computer simulation of changes in soil mineral nitrogen and crop nitrogen during autumn. Journal of Agricultural Science 109:141–157
Akan O (2006) Open Channel Hydraulics. First edition, Butterworth-Heinemann, 377p
Aldrighetti E (2007) Computational hydraulic techniques for the Saint Venant Equations in arbitrarily shaped geometry. PhD thesis, Universita degli Studi di Trento, 125p
Bukata RP, Bobba AG (2015) Determination of diffusion coefficients associated with the transport of210 pb radionuclides in lake bed sediments. Environment Geology 5(3):133-141
Castillo L, Álvarez MA (2014) Numerical modeling of sedimentation and flushing at the Paute-Cardenillo reservoir. ASCE-EWRI, International Perspective on Water Resources and Environment Quito, January 8-10
Chandler ID (2012) Vertical variation in diffusion coefficient within sediments. PhD thesis, University of Warwick, 188p
Cheng NS (1997) Simplified settling velocity formula for sediment particle. Journal of Hydraulic Engineering ASCE 123(2):149–152
Esmaeili T, Sumi T, Kantoush, S, Kubota Y, Haun S (2015) Three-dimensional numerical modeling of sediment flushing: case study of Dashidaria reservoir, Japan. IAHR World Congress 28 June–3 July, The Netherlands
Faghihirad Sh, Lin B, Falconer RA (2015) Application of a 3D Layer Integrated Numerical Model of Flow and Sediment Transport Processes to a Reservoir. Water 7(10):5239-5257
Ghadimi P (2012) Applied computational fluid dynamics based on finite difference, finite element and finite volume methods. volume 2,  Amirkabir University of technology Tehran polytechnic press, 1124p (In persian)
Gilja G, Kuspilić N. (2015) Modeling of long-term sedimentation in the Osijek port basin. 14th International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering, 8-10 September, 590-600, Brno, Czech
Heydari M (2007) Two dimensional model of flow through and over rockfill dams and its application in flood control. PhD thesis, Tarbiat Modares University, Tehran, 188p (In persian)
Kempe T, Vowinckel B (2014) On the relevance of collision modeling for interface-resolving simulations of sediment transport. International Journal of Multiphase Flow 58:214-235
Lin B, Falconer R (2010) Numerical modelling of three-dimensional suspended sediment for estuarine and coastal waters. Journal of Hydraulic Research 34(04):435-456
Liu X, Beljadid A (2017) A coupled numerical model for water flow, sediment transport and bed erosion. Computers and Fluids 154:273-284
Nazemi A (2011) Flow hydraulics and sediment transport in pervious rockfill detention dams. PhD thesis, University of Putra, Malaysia, 187p
Qaderi K, Samani JM, Rezai N (2010) Mathematical and physical models and flood routing through rockfill dams. The tenth seminar on irrigation and reduce evaporation, 8–10 February, Kerman University Press (In Persian)
Rubey W (1933) Settling velocities of gravel, sand and silt particles. American Journal of Science 225:325–338
Samani JMV, Heydari M (2007) Reservoir routing through successive rockfill detention dams. Journal of Agricultural Science and Technology (JAST) 9:317-326
Samani JM, Samani HM, Halaghi MM, Kouchakzadeh M (2010) One-dimensional numerical model of cohesive sediment transport in open channel flow. Journal of Agricultural Science and Technology 12:61-67
Shayannejad M (2000) The evaluation and modeling of flow through rockfill dams and its application in flood control. Irrigation science and engineering doctoral dissertation, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University Press, 238p (In persian)
Sheybani HR, Bayat H (2004) Hydrolic analysis of over gabion dam wit fully sedimented reservoir. Journal of Pajouhesh Va Sazandgi 63:85-94 (In persian)
Van Rijn LC (1984) Sediment transport, part II: suspended load transport. Journal of Hydraulic Engineering ASCE 110(11):1613–1641
Van Rijn LC (1987) Mathematical modelling of morphological processes in the case of suspended sediment transport. Doctoral Thesis Delft Hydraulics Communication No. 382
Versteeg H, Malalasekera W (2007) An introduction to computational fluid dynamics: the finite volume method. 2nd edition, Pearson Education Ltd, Harlow, England, 518p
Wang L, Tang X, Kong L, Jiang L (2014) A variance-based information diffusion coefficient optimization algorithm and its application in missile effectiveness. Communications Security Conference, 22-24 May, Beijing Chaina  
Wu W (2007) Computational river dynamics. Taylor & Francis Group, London, UK, 509p