تاثیر گسل دورود بر هیدروژئولوژی آبخوان آبرفتی دشت دورود ـ بروجرد، لرستان.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه شهید بهشتی دانشکده علوم زمین

3 شرکت آب منطقه ای لرستان

چکیده

. گسل امتداد لغز و فعال دورود به عنوان قطعه‌ای از راندگی زاگرس به موازات آن از دورود تا بروجرد امتداد دارد. تاثیرگسل دورود بر هیدروژئولوژی آبخوان آبرفتی منطقه مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور تعیین این تاثیر، نقشه‌های هم تراز آب زیرزمینی، هیدروگراف چاه های مشاهده ای، هدایت الکتریکی، مقایسه تغییرات سطح آب چاه های مشاهده ای روی خط گسل دورود با مناطق مجاور در طی زلزله فروردین ماه 1385 در منطقه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که گسل دورود با جابجایی لایه‌های آبرفتی باعث تغییرات ناگهانی جنس و ضخامت آبخوان و همچنین تغییر در کیفیت آب-زبرزمینی بر خلاف روند مورد انتظار شده است. وجود رسوبات ریزدانه دریاچه ای با هدایت هیدرولیکی کم و کیفیت آب زیرزمینی نامطلوب در شرق گسل، کانالیزه شدن آب زیرزمینی در امتداد گسل، و آبخوان با آبدهی و کیفیت آب مناسب در غرب گسل دورود از اثرات هیدروژئولوژیک این گسل می باشند. بررسی‌ها نشان داد که سطح ایستابی در چاه های مشاهده ای در امتداد گسل دورود در طی زلزله شش ریشتری فروردین سال 1385 چالان چولان، تا بیش از دو متر بالا آمدگی در یک ماه (قابل قیاس با بالا آمدگی سطح آب کمتر از 5/0 متر در چاه های مشاهده ای با فاصله از گسل) داشته است. بر خلاف انتظار هدایت الکتریکی آب زیرزمینی در دشت دورود - بروجرد در جهت جریان آب زیرزمینی کاهش می یابد و سپس در امتداد گسل دورود به طور ناهنجار در برخی مناطق افزایش نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of doroud fault on hydrogeology of Doroud-Boroujerd alluvial aquifer,Lorestan province.

نویسندگان [English]

  • Farshad Alijani 1
  • Hamidreza Nasery 1
  • Milad Amirafzali 2
  • Abdolvahab Shamasi 3
1 shahid beheshti university
2 shahid beheshti university
3 water managment of Lorestan
چکیده [English]

Faults may are such a very important factor that makes the groundwater flow systems complicated. Doroud Fault, an active and strike-slip fault, is elongated in Doroud-Borujerd plain, NW-SE, as a segment of the main Zagros thrust. The aim of this study is evaluation of the Doroud Fault impact on alluvium aquifer regarding to the earthquake event at March 2006 using the groundwater iso-potential map, hydrographs of observation wells, electrical conductivitiy of groundwater, and the water table fluctuations in relation to the earthquake. Results show that the abrupt changes in the lithology and thickness of the aquifer as well as the groundwater salinity are probably associated with Doroud Fault’s movement. In addition, lagoonal fine grained sediments and low quality of groundwater observed in the eastern fault block. Moreover, the groundwater is channelized in the western block of the fault. This study suggests that the earthquake caused to approximately two meters rise in water table in the areas adjacent to the fault in one month comparing to 0.5 meter water table rise in other areas. Unexpectedly, the electrical conductivitiy of groundwater has a decreasing trend in the flow line direction, but with some local increasing anomalies along the fault zone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Doroud fault
  • hydrogeology anomaly
  • Doroud-Boroujerd plain
  • alluvial aquifer