استفاده از مدل RVA در تبیین رژیم اکولوژیکی رودخانه‌ها به منظور تعیین جریان زیست محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، دانشکده فنی و مهندسی

2 عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین الملی امام خمینی (ره) قزوین

چکیده

در بسیاری از کشورها منجمله کشورهای در حال توسعه،به علت کمبود داده و همچنین هزینه زیاد مطالعات زیست محیطی،روشهای هیدرولوژیکی ساده ای نظیر تنانت و Q95برای تعیین حق آبه رودخانه ها از اولویت برخوردار هستند در این تحقیق روش RVA، با این فرض که از سادگی روشهای هیدرولوژیکی برخوردار است و در عین حال می تواند نتیجه ای نزدیک به روشهای شبیه ساز زیستگاه بدست دهد، مورد آزمون قرار گرفت. در این مطالعه دقت و توانایی روش‌های هیدرولوژیکی مزبور برای سازگاری با محیط‌زیست رودخانه مورد بررسی قرار گرفت. به منظور نمایش مشکلات تأمین داده و اجرای مدلهای شبیه ساز زیستگاه از مدلRiver2D استفاده به عمل آمد و تفاوت نتایج حاصل از رژیم اکولوژیکی پیشنهادی این مدل برای رودخانه مورد مطالعه ا با نتایج دو روش هیدرولوژیکی یاد شده ارزیابی گردید. در مطالعه موردی انجام شده علاوه بر نمایش وضعیت رودخانه در صورت اعمال روشهای تنانت و Q95، جریان اکولوژیکی حاصل از مدل River2Dدر مقیاس ماهانه دربین دو محدوده بالا و پایین روش RVAبدست آمد. در بررسی آماری دبی های ماهانه رودخانه مورد مطالعه این نتیجه نیز بدست آمد کهبرای داده‌های دارای چولگی بهتر است از میانه جریان ماهانه تاریخی به جای میانگین استفاده به عمل آورد. در نهایت این نتیجه‌گیریبه عمل آمد که دبیحاصل از River2D در رودخانه در همه ماهها قابل تامین نمی‌باشد، در حالی که روش RVAجریان زیست‌محیطی حداقلیبدست می‌دهد که می‌تواند تمام معیارهای مورد انتظار را برای حفظ محیط زیست در رودخانه را ارضا نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Using RVA Model for Defining Rivers’ Ecological Regime for Determining Environmental Flow

نویسندگان [English]

  • Somaye Khanmohammady Fallah 1
  • Alireza Shokoohi 2
1 Imam Khomeini International University
چکیده [English]

In many countries, especially developing countries, because of data shortage and costly environmental studies, simple hydrologic methods such as the Tenant and Q95 methods, are main methods for determining environmental flow requirements. In this study, the compatibility of these methods with ecological conditions of rivers was investigated. For illustrating difficulties in providing required data for running physical habitat simulation models the River2D as a 2D hydraulic model was used. The ecological regime of the studied river derived by the River2D was compared with the outcomes of the two aforementioned hydrologic methods. The RVA method, based on the assumption that this method is as simple as the other hydrologic methods while it is capable of giving results as precise as habitat simulation models, was investigated. In the case study, the situation of the river based on the suggested EF by the Tenant and Q95 methods was shown and it was illustrated that the monthly ecological flow determined via River2D was captured by the upper and lower limits of the RVA method. Moreover, It was concluded that using monthly median flow instead of mean monthly flow s is preferable in the presence of skewness. Finally, it was determined that the discharges prescribed by River2D could not be supplied in all months, while RVA yielded minimum monthly environmental flows that could satisfy all the necessary conditions for conserving biotic and abiotic habitat in the study river.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydrologic methods
  • Habitat simulation model
  • Ecological regime
  • RVA
Abdoli A, Naderi M (2008) Biodiversity of fishes of the southern basin of the Caspian Sea. Tehran, Scientific publication of Abzian, 237 p
Anonymous (2009) Comprehensive project of west of Mazandaran river engineering. Co-consulting Engineers Ab-energy-mohit, Mazandaran regional Water Company, Ministry of Energy of Iran
Anonymous (2009) Indicator of hydrologic alteration. User manual version 7.1, Last access 2016, 81p
Arthington AH, Zalucki JM (1998) Comparative evaluation of environmental flow assessment techniques: review of methods. Occasional Paper No. 27/98 Land and Water Resources Research and Development Corporation: Canberra, Australia
Arthington AH, Bunn SE, Poff NL, Naiman RJ (2006) The challenge of providing environmental flow rules to sustain river ecosystems. Ecological Applications 16(4):1311-1318
Bahukandi KD, Ahuja NJ (2013) Building block methodology assisted knowledge-based system for environmental-flow assessment of Suswa river of Dehradun Dist., India: A reminiscent framework. International Research Journal of Environment Sciences 2(12):74-80
Bovee KD (1986) Development and evaluation of habitat suitability criteria for use in the instream flow incremental methodology. Washington, DC: USDI Fish and Wildlife Service Instream Flow Information Paper #21 FWS/OBS-86/7, 235 p
Gao B, Yang D, Zhao T, Yang H (2012) Changes in the eco-flow metrics of the Upper Yangtze River from 1961 to 2008. J. of Hydrology 448:30-38
Homa ES, Vogel RM, Smith MP, Apse CD, Huber-Lee A, Sieber J (2005) An optimization approach for balancing human and ecological flow needs. EWRI 2005 World Water and Environmental Resources Congress, ASCE, Anchorage, Alaska
King JM, Tharme RE, De Villiers MS (2008) Environmental flow assessment for rivers: Manual for the Building Block method. WRC Report No TT 354/08, 364 p
Kondolf GM, Larsen EW & Williams JG (2000) Measuring and modeling the hydraulic environment for assessing instream flows. North American Journal of Fisheries Management 20(4):1016-1028
Li P, Qian H, Howard KW, Wu J (2015a) Building a new and sustainable “Silk Road economic belt”. Environ Earth Sci 74(10):7267-7270
Li Y, Chang J, Tu H, Wang X (2015b) Impact of the Sanmenxia and Xiaolangdi reservoirs operation on the hydrologic regime of the lower Yellow River. J Hydrol Eng 21(3):10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0001290
McClain ME, Subalusky AL, Anderson EP, Dessu SB, Melesse AM, Ndomba PM, Mtamba JOD, Tamatamah RA, Mligo C (2014) Comparing flow regime, channel hydraulics, and biological communities to infer flow–ecology relationships in the Mara River of Kenya and Tanzania. Hydrol. Sci. J. 59(3-4):801-819
Milhous RT, Waddle TJ (2012) Physical Habitat Simulation (PHABSIM) software for Windows (v.1.5.1). Fort Collins, CO: USGS Fort Collins Science Center
Mullick RA, Babel M, Perret SR (2010) Flow characteristics and environmental flow requirements for the Teesta River, Bangladesh. International Conference on Environmental Aspects of Bangladesh (ICEAB10), Japan
Nikghalb S, Shokoohi A (2012) Using two dimensional hydrodynamic method to allocate environmental flow in rivers. 9th international congress on river engineering. Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
Nikghalb S, Shokoohi A, Singh VP, Yu R (2016) Ecological regime versus minimum environmental flow: comparison of results for a river in a semi Mediterranean region. Water Resources Manage 30:4969-4984
Olden JD, Kennard MJ, Pusey BJ (2012) A framework for hydrologic classification with a review of methodologies and applications in ecohydrology. Ecohydrology 5(4):503-518
Poff NL, Zimmerman JKH (2010) Ecological responses to altered flow regimes: a literature review to inform the science and management of environmental flows. Freshwater Biol 55(1):194-205
Richter BD, Baumgartner JV, Braun DP, Powell J (1998) A spatial assessment of hydrologic alteration within a river network. Research & Management 14:329–340
Richter BD, Baumgartner JV, Powell J, Braun DP (1996) A method for assessing hydrologic alteration within ecosystems. Conserv Biol 10(4):1163-1174
Richter BD, Baumgartner JV, Wigington R, Braun DP (1997) How much water does a river need? Freshwater Biology 37:231-249
Schoeller S, Sánchez MJ (2005) Determining instream flow, analysis of methods and their application to the river Ebro in Spain. Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona, 60 p
Schwartz J, Neff K (2011) Use of River2D hydrodynamic model for stream restoration assessment and design. World Environmental and Water Resources Congress 2011:2593-2602
Shokoohi A, Amini M (2014) Introducing a new method to determine rivers’ ecological water requirement in comparison with hydrological and hydraulic methods. International Journal of Environmental Science and Technology 11(3):747-756
Shokoohi A, Hong Y (2011) Using hydrologic and hydraulically derived geometric parameters of perennial rivers to determine minimum water requirements of ecological habitats (case study: Mazandaran sea basin-Iran), Hydrological Processes 25:3490:3498
Smakhtin V, Shilparker RL, Hughes DA (2006) Hydrology-based assessment of environmental flows: An example from Nepal. Hydrological Sciences Journal 51(2):207-222, DOI: 10.1623/hysj.51.2.207
Steffler P, Blackburn J (2002) River2D: two-dimensional depth averaged model of river hydrodynamics and fish habitat. Introduction to Depth Averaged Modeling and User's Manual, University of Alberta, 120 p
Sun T, Feng ML (2013) Multistage analysis of hydrologic alterations in the Yellow River, China. River Res Appl 29(8):991-1003
Tag J, Yin X, Yu C, Yang Z (2012) Suitable environmental flow release criteria for both human and riverine ecosystems: accounting for the uncertainty of flows. Mathematical Problems in Engineering Volume 2012, Article ID 704989, 14 p. Doi: 10.1155/2012/704989
Tharme RE (2003) A global perspective on environmental flow assessment: emerging trends in the development and application of environmental flow methodologies for rivers. River Research and Applications, 19:397-442
Tsai WP, Chang FJ, Herricks EE (2016) Exploring the ecological response of fish to flow regime by soft computing techniques. Ecol Eng 87:9-19
Vogel RM, Sieber J, Archfield SA, Smith MP, Apse CD, Huber-Lee A (2007) Relations among storage, yield, and instream flow. Water Resour Res 43:W05403
Yang T, Zhang Q, Chen YD, Tao X, Xu CY, Chen X (2008) A spatial assessment of hydrologic alteration caused by dam construction in the middle and lower Yellow river, China. Hydrol. Process 22(18):3829-3843
Zarakani M, Shokoohi A, Singh VP (2017) Introducing a holistic ecological model under data shortage for determining rivers’ ecological water requirements. Iran-Water Resources Research 13(2):1-17 (In Persian)
Zhang H, Singh VP, Zhang Q, Gui L, Sun W (2016) Variation in ecological flow regimes and their response to dams in the upper Yellow River basin. Environmental Earth Science 75:938:1-16 DOI: 10.1007/s 12665-016-5751-x
Zhang Q, Gu X, Singh VP, Chen X (2015) Evaluation of ecological instream flow using multiple ecological indicators with consideration of hydrological alterations. J. of Hydrology 529:711-722
Zhang Q, Xu C, Chen Y, Yang T (2009) Special assessment of hydrologic alteration across the Pearl river Delta, China, and possible underlying causes. Hydro. Process 23:1565–1574