واکاوی فراوانی بارش برف در ایران طی چند دهه گذشته

نوع مقاله : یادداشت فنی (5 صفحه)

نویسنده

دانشگاه اصفهان

چکیده

به منظور بررسی فراوانی وقوع برف در ایران طی چند دهه گذشته و ارتباط آن با شراط دمایی، از داده‌های ساعتی هوای حاضر، دمای خشک و دمای نقطه شبنم در ۳۰۴ ایستگاه همدید طی بازه زمانی ۱۹۵۱ تا ۲۰۱۰ استفاده گردید. ابتدا از بین۱۰۰ شناسه هوای حاضر، ۶ شناسه مربوط به بارش برف استخراج و سری زمانی دما، دمای نقطه شبنم و درصد بسامد شناسه‌های برف محاسبه و شرایط دمای خشک و دمای نقطه شبنم، هنگام ریزش برف برای هر شناسه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بارش برف در ایران پدیده ای بسیار کم بسامد است و کمتر از ۲ درصد هوای حاضر را شامل می شود. از طرف دیگر ریزش برف رگباری و شدید نیز چندان معمول نیست و بخش اعظم بارش برف، بصورت ملایم تا متوسط می بارد. به لحاظ زمانی امکان ریزش برف در ایران از آبان تا ابتدای فرودین فراهم است اما بیشتر رویدادهای برفی در ماه‌های دی و بهمن حادث شده است. در تمامی ساعات شبانه روز امکان ریزش برف وجود دارد اما بیشترین بسامد برف در ساعات اولیه روز، بویژه بین ساعت ۶ تا ۱۰ صبح روی می دهد. در مجموع توزیع بسامد شرایط دمایی بارش برف در کشور دارای چولگی منفی بوده و محور تقارن آن حول دمای صفر درجه سلسیوس است. بطوریکه می توان گفت بهترین شرایط دمایی سطح زمین برای وقوع برف دمای حول و حوش صفر درجه، بویژه در بازه دمایی ۱ تا ۵- درجه سلسیوس است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Frequency analysis of snowfall in Iran over the past decades

نویسنده [English]

  • Majid Montazeri
Assistant professor in climatology, university of isfahan
چکیده [English]

In order to investigate the frequency of snowfall in Iran over the past decades and its relation with temperature, the data of hourly air, dry temperature and dew point temperature were used at 304 synoptic stations during the period of 1951-2010. First, from of 100 current weather codes, 6 snowfall codes were extracted and the time series, temperature, dew point and percentage of snow codes were calculated, and the temperature conditions of the dew point and the temperature of the dew point were considered for snowfall for each code.
The results showed that snowfall in Iran is a very low frequency and includes less than 2% of the present air. On the other hand, shower snowfall and extreme snow are not common, and most of the snowfall is mild to moderate. In terms of time, snowing is possible in Iran from November to the beginning of the April, but most snow events occurred in the months of January and February. There is a possibility of snow falling throughout the day and night, but the highest frequency of snow occurs in the early hours of the day, especially between 6:00 to 10:00. In general, the frequency distribution of snowfall in Iran has a negative skewness and its axis of symmetry is around zero degrees Celsius. So that the best ground temperature conditions for snowfall are around zero degrees, especially in the temperature range of 1 to 5 degrees Celsius.

کلیدواژه‌ها [English]

  • present weather
  • snow codes
  • frequency of snowfall
  • Temperature conditions
  • Iran
Akbari M, Ranaie E, Mirzakhan H, Daraqi A R (1395) Simulation of snowmelt runoff using SRM software (Case study: Kardeh dam watershed). Water Resources Engineering 9(30):63–73 (In Persian)
Doostan R, Eskandari M, Sadeghi S (2016) Analysis of heavy snowfall in the high mountains of the central Zagros (case study: Chelgerd-Shahrekord, Lordean Road). Geographical Space 16(56):221-239 (In Persian)
Fahiminejad E, Hejazizadeh Z, Alijani B, Ziaeian P (2012) Synoptic and spatial analysis of snow storm in Geillan province (February 2005) Geography and Regional Development 10(19):281-302 (In Persian)
Fattahi E, Vazeifehdoost M (2011) Estimating snow cover temperature and snow cover coverage using MODIS images (Case study: Golestan province basins). Geographical researches 26(102):149-168 (In Persian)
Hejam S, Shareipour Z (2003) Snow melting in the Taleghan Basin. Geographical Researches 35(46):49-62 (In Persian)
Isaac G A, Stuart R A (1991) Temperature–precipitation relationships for Canadian stations. Journal of Climate 5(8):822-830
Jillien M Patten, Shawn R Smith and James J O'Brien (2003) Impacts of ENSO on snowfall frequencies in the United States. Weather and Forecasting 18(5):965-980
Kashki A R, Haji mohammadi H (2017) Synoptic systems analysis took occurrence of heavy snow in the Northern provinces of Iran a case study is January 31 to February 3, 2014. Iran-Water Resources Research 13(2):170-181 (In Persian)
Masoodian S A, Kikhsravi Kiani M S (2017) Evaluation of changes in days with snow cover in altitudinal groups of Zayandehrood basin. Natural hazards 11:33- 46 (In Persian)
Miryaghoubzadeh M H, Ghanbarpoor M R, Habibnejad Roshan M (2011) Modeling of flood melting due to snow melt hydrological model (Case study: Karaj Dam Basin). Iran-Water Resources Research7:40-52(In Persian)
Pedram M, Ghaemi H, Hedayati Dezfuli A, Mortazavi A (2011) Snowfall and its relationship with temperature in Kurdistan Province.Geographical researches 100:55-70 (In Persian)
Robert E Davis, Michael B Lowit and Paul C Knappenberg (1999) A climatology of snowfall-temperature relationships in Canada. Journal of Geographical Research 104:11, 985-11, 994
Vafakhah M, Mohseni Saravi M, Mahdavi M, Alavipanah S K (2011) Comparison of Snow cover surface in Novaya satellite and Modia sensor images (Case study of Taleghan Watershed). Watershed management ressearch 24(92):80-94 (In Persian)