نویسنده = کورش قادری
مدل هارگریوز- سامانی تعدیل یافته بر مبنای ارتفاع در مناطق مرتفع ایران

دوره 17، شماره 3، آذر 1400، صفحه 248-267

زهرا جلالی؛ بهرام بختیاری؛ کورش قادری؛ سودابه گلستانی


برآورد تبخیر تعرق مرجع روزانه با حداقل داده‌های هواشناسی در اقلیم‌های نیمه خشک منتخب ایران

دوره 11، شماره 3، اسفند 1394، صفحه 131-144

بهرام بختیاری؛ علیرضا محبی دهاقانی؛ کورش قادری