نویسنده = الناز شرقی
تخمین فواصل پیش‌بینی در ریزمقیاس‌نمایی مدل‌ گردش عمومی جو بر پایه شبکه عصبی

دوره 15، شماره 4، دی 1398، صفحه 187-199

الناز شرقی؛ وحید نورانی؛ ناردین جباریان پاک نژاد


ارزیابی و کاربرد مدل های ترکیبی هوش مصنوعی برای تخمین هد پیزومتریک سد خاکی

دوره 14، شماره 4، دی 1397، صفحه 160-169

الناز شرقی؛ وحید نورانی؛ نازنین بهفر