کلیدواژه‌ها = سیلاب شهری
ارزیابی عدم قطعیت مدل سیلاب شهری SWMM با استفاده از روش GLUE مطالعه موردی: منطقه 2 شهرداری کلان‌شهر تبریز

دوره 14، شماره 5، بهمن 1397، صفحه 103-117

محمد کبارفرد؛ رامین فضل اولی؛ مهدی ضرغامی؛ ابوالفضل اکبرپور


بررسی آزمایشگاهی عملکرد هیدرولیکی دهانه های آبگیر مشبک تسمه ای در شبکه های سیلابروی شهری

دوره 13، شماره 3، آذر 1396، صفحه 159-167

بهنام شفیعی ثابت؛ فرخنده موسی پور؛ سید علی موسوی


کاهش خسارت سیل در مخروط افکنه‌ها مطالعه موردی: رودخانه جاماش در بندرعباس

دوره 11، شماره 1، تیر 1394، صفحه 87-91

محمدرضا کاویانپور؛ پروانه نیکرو؛ محمدعلی پورحسن