پتانسیل‌یابی منابع آب برای تخصیص به آبزی پروری از بودجه آبی به حساب نیامده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد / دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، گروه مهندسی آب، قزوین، ایران،

2 مدیر/ گروه منابع طبیعی شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی، تهران، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با این پیش فرض که به کمک روشهای نوین آبزی‌پروری می توان از آبهای نامرغوب استفاده کرد، مناطق مستعد از نظر تأمین آب برای آبزی‌پروری را شناسایی می‌نماید. منطقه مورد مطالعه دراین پژوهش حوضه های آبریز 5 گانه استان خوزستان است که به کمک الگوریتم توسعه داده شده مناطق مستعد برای آبزی پروری در آنها تعیین و به صورت نقشه در محیط GIS ارائه گردید. در مرحله اول کیفیت آب از نظر سلامت اکولوژیکی ارزیابی شد و سپس کیفیت آن از نظر شرب، کشاورزی و صنعت تعیین و مناطق فاقد پتانسیل بهره‌برداری ولی مناسب برای آبزی پروری تعیین گردیدند. براساس نتایج بدست آمده بجز حوضه دز، در دیگر رودخانه‌های خوزستان می‌توان تا 35 درصد حجم موجود را به بخش آبزی‌پروری تخصیص داد. این حجم از جریان عموماً در بخش‌ سفلای رودخانه ها قرار داشته و لذا می‌توان با در نظر گرفتن عوامل اقتصادی و اجتماعی، تراکم مزارع آبزی‌پروری را از سرآب و میانه حوضه‌ها به این قسمت‌ها منتقل و از بار عظیمی که بر رودخانه‎های منطقه و بخصوص کارون وجود دارد کاست. با توجه به دو عامل کیفیت و افت سفره‌های 23 گانه استان خوزستان تنها سه سفره اوان ، هفتگل و زیدون برای استفاده در آبزی‌پروری قابل توصیه می‌باشند. الگوریتم ارائه شده و مفروضات مورد استفاده در توسعه آن برای اولین بار ارائه می‌گردد و دارای قابلیت عمومی‌سازی برای کاربرد در هر حوضه آبریز دیگر را داشته و ابزار لازم را برای چانه‌زنی در سطح کلان برای گرفتن تخصیص برای آبزی‌پروری را فراهم می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Potential for Allocating Water Resources to Aquaculture from an Unaccounted Water Budget

نویسندگان [English]

  • Alireza Shokoohi 1
  • Omid Bahmani 2
1 Professor of Water Engineering Department, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
2 Head of Natural Resources of Jihad Tahghighat Ab&Energy Company, Tehran, Iran
چکیده [English]

This research, based on the belief that modern aquaculture technologies in the form of intensive and super-intensive aquaculture methods can use water resources of low quality, aims to focus on saving freshwater resources. By introducing an intelligent algorithm, the areas suitable for allocating water to aquaculture in Khuzestan province were identified and mapped in GIS. Using the IRWQIsc method, water quality was firstly evaluated in terms of ecological health and general use and then based on the criteria of water quality for drinking, agriculture and industrial use the potential areas were investigated. The results showed that except Dez River, up to 35% of the available water in other Khuzestan rivers can be allocated to the aquaculture sector on average. The suitable parts of the four other rivers are generally located in the lower parts of the basins. The achievements allow decision-makers to redistribute the dense aquaculture farms, mostly located in the upper and middle parts of the rivers, and to reduce the high pressure on those parts of the rivers, especially on Karun River. Regarding both factors of quality and critical condition of the water table, just 3 out of 23 aquifers of the Khuzestan province were recommended for aquaculture development. The proposed algorithm and the assumptions used in its development, presented for the first time, have the capability of being generalized for use in any other catchment and provide the necessary tools for large-scale negotiation to obtain optimum aquaculture allocation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aquaculture
  • Potential Finding
  • Water allocation
  • Water Quality assessment
  • Khuzestan Province
Anonymous (2013) Spatial planning of the Khouzestan Province. Chapter 7, Water Resources Planning and Budget Organization, Khouzestan Province. 301p (In Persian)
Anonymous (2016) Statistical yearbook of fisheries. Khouzestan 395p (In Persian)
Akhorzadeh H (2019) Investigating the Karoun River water corrosion and sedimentation properties for using in Ramin and Zargan thermal power plant. The 11th International Conference on River Engineering, 29-31 Jan. Ahwaz, Iran (In Persian)
Alizadeh M, Bamani Kharanagh A (2017) Environmental requirements for aquaculture development in areas
affected by salinity. The First International Conference on Haloculture Nov. 22-23, 2017. Yazd, Iran (In Persian)
Alizadeh M, Mirzaei R, Kia SH (2017) Determining the spatial trend of water quality indices across Kan and Karaj River Basins. Journal of Environmental Health Engineering 4(3):243-256 (In Persian)
Ansari H, Kianersi F, Safikhani H, Sargazi S (2017) Evaluation of the agricultural drainage and low salinity waters for aquaculture activities. The First International Conference on Haloculture Nov. 22-23, Yazd, Iran (In Persian)
 
 Asgari G, Ramavandi B, Tarlaniazar M, Fadaie nobandegani A, Berizie Z (2015) Survey of chemical quality and corrosion and scaling potential of drinking water distribution network of Bushehr city. Iranian South Medical Journal 18(2): 353-361
Bhushan N, Rai K (2004) Strategic decision making: applying the analytic hierarchy process. London: Springer-Verlong, ISBN 1-8523375-6-7
Hashemi S, Farzampour T, Ramzani S, Khoshroo Gh (2012) Guidelines for calculating Iran water quality index. Department of Environment, 42 p (In Persian)
Jamali Z, Joazi SA, Hedayatifard M (2012) Evaluation of hydrochemical and quality of water in the selected detention storages for using in aquaculture. Journal of New Technologies in Aquaculture Development 6(2):1-12 (In Persian)
Kabodi A, Salman Mahini A, Mir Karimi S H, Haghparast S, Raeisi H, Azizi Y (2016) MCE modeling in zoning areas with warm water and cold water aquaculture capability by IDRISI (Case study: Golestan province). Journal of Aquatic Ecology 5(3):60-69
Mahdavi  M (2009) Applied hydrology. Tehran University Press 280p (In Persian)
Mashaii N, Rajabipour F (2017) Fish/plant production in the aquaponic system: A solution for agricultural
water productivity. The First International Conference on Haloculture Nov. 22-23, Yazd, Iran (In Persian)
NSF (2006) National sanitation foundation. Available from: http://WWW.NSF Consumer. Org/
Environment/WQI. Asp. [Accessed 3, 27, 2020]
Pendashte A, Rahmaninezhad SA, Fathi H (2016) An introduction to water and wastewater treatment. Jahad Daneshgahi Publication, ISBN 978-600-94495-5-2 (In Persian)
Pourmoghadas H (2003) Study of groundwater quality in Lenjan, Isfahan regional. Scientific Journal of School of
Public Health and Institute of Public Health Research 1(4):31-40 (In Persian)
Dindarlo K, Alipour V, Farshidfar Q (2006) Chemical quality of Bandar Abbas drinking water. Hormozgan Medical
Journal 10(1):57-62 (In Persian)
Sadeghi H, Rohollahi S (2007) Measure physical and chemical parameters of drinking water in Ardabil. Journal of
Ardabil University of Medical Sciences 7(23):52-6 (In Persian)
Rajaee Q, Mehdinejad MH, Hesari Motlagh S (2011) A Survey of chemical quality of rural drinking water of Birjand and Qaen Plains, Iran. Scientific Research Journal of Health System Research (HSR) 7(6):737-745 (In Persian)
Ramezani A, Ahmadimoghadam M, Jaafari MR (2014) Water qualitative zoning of Goderkhosh River based on NSFWQI index and applying Geographic Information System (GIS). Journal of Iran-Watershed Management Science & Engineering 8(25):1-8 (In Persian)
Samadi J (2015) Survey of the spatial-temporal impact of quantitative and qualitative of land use wastewaters
on Choghakhor Wetland pollution using IRWQI Index and statistical methods. Iranian Water Resources Research 11(3):159-171 (In Persian)
Shahinzadeh N, Hasounizadeh H, Roashanfekr G, Bahramalipour M (2019) Investigating the effective factors of the Dez River quality for agriculture using the PCA method. The 11th International Conference on River Engineering, 29-31 Jan. 2019, Ahwaz, Iran (In Persian)
Sharifdini NG, Amirnezhad R, Saeb K (2014) Qualification zoning of the Dohezar River according
to NSFWQI and using GIS. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 24(118):29-39 (In Persian)
Shokoohi A (2006) Application of mathematical models and GIS in flood control project planning. Journal of Water and Wastewater 17(3):84:89
Shokoohi A and Modaberi H (2019) Evaluating and comparing the sensitivity of NSFWQI and IRWQISC models to water quality parameters. Iran-Water Resources Research 14(5):109-124 (In Persian)
Smaeili Dahesht L,  Mohebbi F, Ganji S, Ghaninejadi D, Mostafazadeh B (2017) Artemia growing in saline and non-agricultural lands. The First International Conference on Haloculture Nov. 22-23, Yazd, Iran (In Persian)
Soleimani Sardoo M, Vali A, Ghazavi R, Saeedi H, (2014) Trend analysis of chemical water quality parameters; Case study Cham Anjir River. Water Engineering & Irrigation 3(4):3-12 (In Persian)
Talebi B, Sajjadi N, Sharmad T (2016) The zoning of drinking water resource quality by combining analytic hierarchy process and GIS in the north of Qazvin Plain. Journal of Marine Science and Technology Research 11(3):1:15 (In Persian)