تحلیل راهبردی برای بهبود کارکرد و اقتدارشورایعالی آب با استفاده از روش SWOT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس گروه نظام‌های بهره‌برداری و حفاظت منابع آبهای سطحی دفتر نظام‌های بهره‌ برداری و حفاظت منابع آب وزارت نیرو

2 عضو هیات علمی؛ بخش تحقیقات آبیاری و زهکشی؛ موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی؛ سازمان تحقیقات، آموزش، و ترویج کشاورزی؛ کرج؛ ایران

3 رئیس گروه برنامه‌ریزی دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفا وزارت نیرو

4 معاون مدیرکل مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو

5 کارشناس ارشد دفتر برنامه ریزی راهبردی و تلفیقی وزارت نیرو

6 استاد دانشکده مهندسی عمران و پژوهشکده محیط زیست دانشگاه تبریز

چکیده

شورایعالی آب با هدف ایجاد بسترهای نهادی و سازمانی لازم جهت هماهنگی سیاست‌های تأمین، توزیع و مصرف آب در سال 1379 وفق ماده 10 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شده است. هدف از این مقاله ارائه نتایج و دستاوردهای حاصل از بررسی‌های انجام‌شده در زمینه شناسایی، بررسی و تحلیل نقاط قوّت وضعف و فرصت‌ها و تهدیدهای فراروی شورا و در نهایت شناخت و ارائه راهبردها و راهکارهای اجرایی برای ارتقای اقتدار و اثربخشی بیشتر شورایعالی آب کشور می‌باشد. روش‌شناسی بکار رفته در این پژوهش بر مبنای تشکیل کارگروه کارشناسی و برگزاری جلسات برای دریافت ایده ها و نظرات و در نهایت استفاده ترکیبی از فنSWOT)به مقادیر امتیازهای موزون محاسبه شده برای عوامل درونی و بیرونی (به ترتیب برابر 2/342 و62/ 2) نقطه تلاقی این دو مقدار در نمودار SWOT در منطقه WO قرار گرفته که نشان داد راهبرد محوری انتخابی برای ارتقای اقتدار شورای‌عالی آب، بایستی راهبرد محافظه‌کارانه باشد. برای اثربخشی و اقتدار بیشتر شورا همچنین چشم انداز و ماموریت جدیدی برای شورایعالی آب تعریف و پیشنهاد گردید. همچنین پنج راهبرد اصلی برای بهبود عملکرد شورای‌عالی آب و نیز 21 برنامه اقدام برای بهبود عملکرد و اقتدار شورای‌عالی آب شناسایی و اولویت بندی شدند. نتیجه‌گیری گردی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Analysis for the Better Performance and More Authority of Iran’s Supreme Water Council Using SWOT Method

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hob eVatan 1
 • Nader Heydari 2
 • Behieh Jafari 3
 • Mohammad Arshadi 4
 • Sara Lotfi 5
 • Mahdi Zarghami 6
1 Head of the group of surface water exploitation and conservation systems, Office of Water Exploitation and Conservation Systems, Ministry of Energy
2 Associate Professor; Irrigation and Drainage Department;Iranian Agricultural Engineering Research Institute (AERI); Agricultural Research, Education, and Extension Organization; Karaj; Alborz
3 Head of the Planning Group, Office of Water and Wastewater, Macro Planning office, Ministry of Energy.
4 Deputy Director General, Center for Social Affairs of Water and Energy Resources, Ministry of Energy
5 Master of Strategic and Integrated Planning Office, Ministry of Energy
6 Professor, Faculty of Civil Engineering and Environmental Research, University of Tabriz
چکیده [English]

The Iran’s Supreme Water Council (SWC) was established in 2000 with the aim of creating the necessary institutional and organizational bases for the coordination of policies on water supply, distribution and consumption. However, two decades after its inception, the fact that the water management issues are becoming more complex and deeper and the discrepancies in the policies, actions, and their consequences are widening, raise the questions that; to what extent has the SWC been successful in its missions, and to what extent has it had the necessary effectiveness and authority in resolving the conflicts and applying good water governance in the country. Accordingly, the objective of this paper is to present the results and achievements in identifying, reviewing and analyzing the strengths, weaknesses, opportunities and threats facing the SWC and to conclude the strategies and action plan needed to improve the performance of the SWC. The methodology used is based on the formation of an expert working group from different disciplines and sectors and holding brain storming meetings to harvest ideas of stakeholders. Finally the study employed a combination of SWOT technology and matrix technique (IFE-EFE Matrix) to evaluate internal and external factors for analyzing the results. The study identified 11 strengths (S), 10 weaknesses (W), 9 opportunities (O) and 7 threats (T) in regards of the SWC. According to the calculated scores for internal and external factors (i.e. 2.34 and 2.62, respectively), the intersection of these two values in the SWOT diagram located in the “WO” zone, which indicated that the main strategy to be followed to improve the authority of the SWC, would be an adaptive (conservative) strategy. For greater effectiveness and authority of the SWC, a new vision and mission was developed. Also, five sub-main strategies and 21 actions were identified to improve the performance and authority of the SWC. The proposed action plan was tailored to the identified sub-strategies, and then weighted and prioritized. The results indicated that in good water governance and for coordinated policy-making, the spirit of inter-institutional cooperation between government institutions should be accepted as a fundamental principle and the social interactions of the council should be increased. It is also necessary to expand the council's cooperation with ministries within the executive branch, the judiciary branch, the legislative branch, universities, non-governmental organizations, and other stakeholders.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Supreme Water Council"
 • "Water Governance "
 • "Strategy "
 • "Water Management"
 • " SWOT analysis"
Aarabi S M (2016) Strategic management. Summary of Book Entitle Strategic Management, Published by Office of Cultural Researches, SAMA Management Institute, ISBN 978-964-379-360-9, 132 p (In Persian)
Akbari MR, Rezvanfar A, Hosseini SM, Alam Beigi A, Liaqhat AM (2020) A study of the action of the Supreme Water Council in the governance of Iran's water resources: An analysis based on approvals (2000-2010). Journal of Public Policy Research 5(4):9-31(In Persian)
Anonymous (2019) Strategies and measures of water and environmental specialists to implement the programs of the Ministry of Energy in the water and wastewater sector. Collection "Review of the proposals of policy texts presented at the first symposium of the Ministry of Energy with water and environmental science experts regarding the plans of the Ministry of Energy in the water and wastewater sector", Publication No. 1397-001, Tehran, Iran (In Persian)
Arab DR, Hashemi F, Morid S, Rajabi Hashjin M, Qutbi M (2020) Organizational evaluation in adaptation to climate change. Report of Studies of the Tenth Section of the Mega Project on Development of Strategies and National Program for Adaptation to Climate Change in the Water Sector of Iran, Water Research Institute, Ministry of Energy, March 2020, 101 pp. (In Persian)
Davari K (2019) Joint action for self-reliance on agricultural products and sustainability of water resources. Expert opinion presented at the symposium to develop a joint action plan for self-reliance on agricultural products and sustainability of water resources with the help of the Supreme Water Council, 4th National Congress on Irrigation and Drainage, Urmia University, Nov. 13, 2019 (In Persian)
Davari K (2016) Good governance, management, and strategic planning on water. Technical workshop, Khuzestan Regional Office of  Iran National Committee on Irrigation and Drainage (IRNCID), Khuzestan Power and Water Authority (KWPA), Jan. 5, 2016, Ahwaz, Iran (In Persian)
Dahimavi A, Akhond Ali AM, Shirvanian AR, Boroomand Nasab S (2019) Extraction and weighing of indicators representing the principles of agricultural water governance in irrigation and drainage networks of Khuzestan. Water Resources Research 14(4):235-245 (In Persian)
Enteshari S, Safavi H (2018) Qualitative evaluation of principles of water governance in Iran with emphasis on transparency principle. Proceedings of the First National Conference on Governance and Policy-Making, Jan. 3, 2018, Research Institute of Policy Making-Science-Technology- Industry, Sharif University, Tehran, Iran: 69-79 (In Persian)
Fazeli M, Fattahi S (2018) Social sciences and water: Neglected agendas. Iran Water Policy Research Institute Quarterly 7(2):5-7 (In Persian).
Fried J, Philippe Q, Vargas A E (2018) Groundwater governance in the European Union, its history and its legislation: An enlightening example of groundwater governance. In: Villholth KG, Lopez-Gun E., Conti KI, Garrido A, van der Gun J (eds.) Advances in Groundwater Governance, Taylor & Francis Group, London, UK: 463-483
Ghasemi B (2008) Strategic management. Book Translation, Karun SJ and Harrison J, Heyat Publications, 336 p., Tehran, Iran, ISBN 978-964-5900-23-4 (In Persian)
Golkar K (2006) Adaptation of SOWT analysis technique for application in urban design. Soffe Magazine, Tehran, Iran 41(15) (In Persian)
GWP (2010) Global water partnership in action. GWP 2010 Annual Report, ISSN: 1650-9137, 40 p., www.gwp.or
Haghjou M R, Zandieh S, Ebrahim Nia V (2013) Framework of using SWOT tool in spatial planning based on strategic thought. Quarterly of Urban Planning Studies 1(3):77-98 (In Persian)
Heydari N (2018) Study and evaluation of the role and performance of Iran’s Supreme Water Council. Proceedings of the 4th National Congress on Soil and water Engineering and Management, Nov. 13-14, Karaj, Iran (In Persian)
Hob-e Vatan M (2014) Water resources management and sociology of development: An analysis of the structure of water resources management in the Iran country from a sociological perspective. Proceedings of the 5th Iran’s Water Resources Management Conference, Iranian Water Resources Science and Engineering Association, February 18-19, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran (In Persian)
Iran Water Policy Research Institute (2014) Towards the conceptual and analytical framework of water governance reform. First edition, (http://iwpri.ir/home/single/519) (In Persian)
Molle F, Closas A (2017) Groundwater governance: a synthesis. IWMI project publication- “Groundwater governance in the Arab World- Taking stock and addressing the challenges’’, Report no.6, IWMI, USAID. April 2017, 187 p
Molle F, Closas A, Al-Zubari W (2018) Governing groundwater in the Middle East and North Africa Region. In: Villholth KG, Lopez-Gun E, Conti KI, Garrido A, van der Gun J (eds.), Advances in Groundwater Governance, Taylor & Francis Group, London, UK: 527-555
Mollinga PP (2008) Water, politics and development: Framing a political sociology of water resources management. Water Alternatives 1(1):7-23
Morid S (2018) Review of national efforts to manage drought and the capacity to face water crises. Iran-Water Resources Research 14(1):239-252 (In Persian)
OECD (2018) Implementing the OECD principles on water governance: Indicator framework and evolving practices. OECD studies on water. In OECD (Ed.), OECD Studies on Water, 2018
OECD (2011) Water governance in OECD countries: A multi-level approach. OECD studies on water, In OECD (Ed.), OECD Studies on Water. Paris, 2011
Ostrom E (1990) Governing the commons: The evolution of institutions for collective action. Cambridge Publishing, Cambridge, UK
Parsaeian A (2019) Strategic management. Translation Book, Published by Office of Cultural Researches, ISBN 964-6269-39, 686 p (In Persian)
Parsaeian A, Aarabi SM (2001) Strategic management. Book Translation, David Fredar, Office of Cultural Research, Second Edition, Tehran, 686 p. (In Persian)
Rogers P, Hall AW (2003) Effective water governance. TEC Background Papers No. 7, Global Water Partnership, Technical Committee, Stockholm, Sweden, 48 p
Saberi AM (2016) Strategic planning with the balanced score card approach. Strategic Planning Workshop Series, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran (In Persian)
Saleth R M, Dinar A (2004) The institutional economics of water: A cross-country analysis of institutions and performance. The World Bank, Edward Elgar Publishing Pvt, Cheltenham, UK. 416 p., ISBN 0 8213 5656 9
UNWATER (2009( Water in changing world. The United Nation World Water Development Report, Report 3, UNESCO Publishing, EarthScan
UNDESA, UNDP, UNESCO (2015) Governance and development: Thematic Think Piece. UN System Task Team on the Post -2015 UN Development Agenda, 12 p.
WWF3 (2003) The 3rd world water forum. Final report, March 16-23, Kyoto, Shiga, and Osaka, Japan, 273 p.
Yadegari A, Yousefi A, Amini AM (2018) Institutional analysis of water governance structure in the Zayande-Roud Basin. Iran-Water Resources Research 14(1):184-197 (In Persian)
Zarghami M (2018) Moving towards successful water governance with the synergy of collective knowledge: The idea of forming a local water parliament. The First Symposium with Water and Environmental Science Experts, March 1, 2018, Ministry of Energy, Tehran (In Persian)