دوره و شماره: دوره 16، شماره 4 - شماره پیاپی 55، اسفند 1399، صفحه 1-312 
تحلیل راهبردی برای بهبود کارکرد و اقتدارشورایعالی آب با استفاده از روش SWOT

صفحه 15-30

محمد حب وطن؛ نادر حیدری؛ بهیه جعفری؛ محمد ارشدی؛ سارا لطفی؛ مهدی ضرغامی


مدل سازی فرونشست دشت ایذه با استفاده از کد ریاضی MODFLOW

صفحه 112-126

کریم رجبی خمسه؛ علیرضا نیکبخت شهبازی؛ حسین فتحیان؛ نرگس ظهرابی


مقاله مروری

بازاندیشی در مفاهیم و رویکردهای مواجهه با مناقشات آبی

صفحه 205-224

میثم فرج زاده ارنِساء؛ حجت میان آبادی؛ علی باقری


مقاله پژوهشی

ارزیابی کارایی مدل WRF-Hydro در توسعه سامانه‌های پیش‌بینی و هشدار سیلاب (مطالعه موردی حوضه آبریز کشکان)

صفحه 225-240

سمیه ایمانی؛ سیدامیرمحمد حسن لی؛ اشکان فرخ نیا؛ فاطمه جوادی؛ محمد سعید نجفی