تحلیل و بررسی پارامترهای موثر بر سیستم تولید آب چگالشی با استفاده از انرژی خورشیدی و سرمایش زمین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، واحد شهر مجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

2 کارشناس ارشد دانشکده مهندسی مکانیک، واحد شهر مجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

امروزه به دلیل افزایش جمعیت، گسترش شهرها و کمبود منابع آب شیرین، کشف روش های جدید تولید آب از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از روش‌های نوین تولید آب شیرین در ظرفیت‌های پایین، استفاده از رطوبت هوا است که به عنوان سیستم تولید آب چگالشی شناخته می‌شود. در این تحقیق سیستم‌های تولید آب خوراکی با هدف به‌دست آوردن طول بهینه و ارزیابی پارامترهای موثر بر میزان آب تولید شده در سیستم‌های چگالشی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج عددی نشان می‌دهند که در لوله‌ا‌ی به قطر 2/0 متر، در عمق نیم متری زمین و طول پانزده متر که دمای هوای ورودی 70 درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی 70 درصد است، تقریبا 1/2 کیلوگرم آب در روز استحصال خواهد شد. آنالیز حساسیت بر روی پارامترهای مختلف و جنس خاک نیز انجام شده است. همچنین نتایج تحلیل نشان می‌دهد که دمای هوا و رطوبت نسبی بیش‌ترین تأثیر را بر میزان آب تولید شده دارند و به ترتیب ماسه، شن، خاک مرطوب و خاک رس بیشترین آب را تولید می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis and Investigation of Effective Parameters on Condensed Water Production System using Solar Energy and Earth Cooling

نویسندگان [English]

  • Saeed Daneshmand 1
  • Iman Shamoradi 2
  • Vahid Monfared 3
1 Associate Professor, Department of Mechanical Engineering, Majlesi Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
2 Department of Mechanical Engineering, Majlesi Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
3 Associate Professor, Department of Mechanical Engineering, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.
چکیده [English]

Nowadays, due to population growth, urban development and lack of fresh (drinking) water resources, the discovery of new ways of water production is of great importance. One of the new methods of producing the drinking (fresh) water at low capacities is the use of air humidity, which is known as condensed water production system. In the present research, drinking water production systems have been studied with the aim of obtaining the optimal length and evaluating the parameters affecting the amount of water produced in condensed systems. The obtained results show that 2.1 Kg water/day will be approximately extracted with considering D=0.2 m,y=0.5 m,L=15m,T_i=70 ℃,H_r=70 %. Sensitivity analysis has been also performed on various parameters and soil type. The obtained results of this analysis also show that air temperature and relative humidity have the greatest effect on the amount of produced water, and also sand, gravel, wet soil and clay produce the highest amount of water respectively. So, this research work may be beneficial and useful for human comfort and convenience. Finally, suitable and good results are obtained by the proposed method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fresh Water
  • Condensed Water
  • Solar Energy
  • Earth Cooling
Amirabadi farahani MM (2012) Technical and economic evaluation of desalination combinatorial system with reverse osmosis RV. M.Sc Thesis, Department of Mechanical Engineering, KNTU (In Persian)
Baghestany A, Mehrabi Boshrabadi H, Zare Mehrjerdi M, Sherafatmand H (2010) Application of the concept of virtual water in water resources management of Iran. Iran-Water Resources Research 6(1):28-38 (In Persian)
Banihabib M, Azadkhorasani M, Oladgaragoz M, Mohammadi A (2019) Optimization of virtual water exchange for different price elasticity of agricultural products (Case study: Urmia Lake Basin). Iran-Water Resources Research 15(4):107-123 (In Persian)
Bazargan M, Ahmadi Ali Biglouei M (2014) Production of fresh (drinking) water using underground cooling of humid/wet air and solar energy. Journal of Renewable and New Energy 1(1):1-10 (In Persian)
Fallah Alamdari A (2009) Investigation of the types of ordinary desalination devices and designing a sample of solar desalination devices. M.Sc Thesis, Department of mechanical engineering, KNTU (In Persian)
Gustafsson A-M and Lindblom J (2001) Underground condensation of humid air: a solar driven system for irrigation and drinking-water production. Luleå University of Technology, M.Sc. thesis No 2001:140 CIV
Hosseini SMA, Sarhaddi F (2017) Performance assessment of a humidification-dehumidification desalination unit connected to photovoltaic thermal collectors. Amirkabir Journal of Mechanical Engineering 49(3):653-662 (In Persian).
Hamedi H (2010) Simulation and analysis of the structure of solar desalination plants. M.Sc. Thesis, Department of Mechanical Engineering, KNTU (In Persian)
Kandelous M, Simunek J (2010) Numerical simulations of water movement in a subsurface drip irrigation system under field and laboratory conditions using HYDRUS-2D. Agricultural Water Management 97(7):1070-1076
Lindblom J, Nordell B (2006) Water production by underground condensation of humid air. Desalination 189(1-3):248-260
Lindblom J, Nordell B (2006) Underground condensation of humid air for drinking water production and subsurface irrigation. Desalination 203(1-3):417-434
Miryaghoobzadeh M, Ghanbarpour M, Habibnejad Roshan M (2011) Snow melt river flow modeling using SRM model (Case Study: Karaj Dam Basin). Iran-Water Resources Research 7(3):40-52 (In Persian)
Mohammadi Jouzdani S, Vagharfard H, Daneshkar Arasteh P, Zerafat M (2019) Water-energy nexus at reverse osmosis seawater desalination technology. Iran-Water Resources Research 15(3):324-338 (In Persian)
Mohammadi A (2012) Production of fresh (drinking) water using humid (wet) air with underground cooling system. M.Sc Thesis, Department of mechanical engineering, KNTU (In Persian)
Mohammadi AS (2012) Water production using distillation of air in buried pipes in the basement. Faculty of Mechanical Engineering, Khaje Nasir-e-Din Tusi University of Technology, M.Sc. Thesis (In Persian)
Omidi T, Bagheri A, Heydari N (2019) Water footprint analysis of sugar export/import and production in Iran for the period of 2005-2014. Iran-Water Resources Research 15(3):78-90 (In Persian)
Widegren M (1986) Condensation irrigation: A desalination-irrigation system. M.Sc. Thesis No 1986:002E, Luleå University of Technology, Luleå, Sweden