ارائه یک رویکرد ساده برای مدیریت فشار و نشت در شبکه‌های توزیع آب واقعی با برنامه‌ریزی بهره‌برداری بهینه شیرها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز.

2 دانشجوی دکتری مهندسی عمران آب و سازه‌های هیدرولیکی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز.

چکیده

مدیریت فشار یک روش کارا و ارزان برای کاهش نشت در شبکه‌های توزیع آب است که با بهره‌برداری اصولی شیرها، پمپ‌ها، مخازن و تانک‌ها ممکن می‌باشد. در شبکه‌های توزیع آب، شیرهای زیادی وجود دارند که صرفاً برای انجام تعمیرات در صورت اتفاق مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این مقاله یک رویکرد ساده برای مدیریت فشار و نشت در شبکه‌ها با برنامه‌ریزی بهره‌برداری بهینه شیرهای موجود ارائه شده است. برای این منظور با بکارگیری شاخص‌ مکانیابی شیرها، موقعیت بهینه شیرهای فرضی تعیین و میزان بازشدگی آنها در حالت‌های حداقل، متوسط و حداکثر مصرف بهینه شده است. بهینه‌سازی با تلفیق الگوریتم‌های دسته ذرات و جامعه مورچگان و شبیه‌ساز EPANET در محیط MATLAB انجام شده است. روش پیشنهادی بر روی دو شبکه نمونه و واقعی اجرا شده است. نتایج نشان می‌دهد که در حالت‌های متوسط و حداکثر مصرف، بهبود قابل توجهی در عملکرد هر دو شبکه ایجاد شده است، بطوری‌که قابلیت اطمینان شبکه توزیع آب شهر مراغه به ترتیب 22 و 24 درصد و  نشت در آن به ترتیب 31 و 20 درصد نسبت به حالت پایه بهبود یافته است. در مجموع با بکارگیری این رویکرد، می‌توان با تنظیم دستی تعدادی از شیرهای منتخب موجود در شبکه‌های واقعی عملکرد آنها را بهبود داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting a Simple Approach to Pressure and Leakage Management in Real Water Distribution Networks by Optimal Operational Scheduling of Valves

نویسندگان [English]

  • Mahdi Dini 1
  • Asghar Asadi 2
1 Assistant Professor, Civil Engineering Department, College of Engineering, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.
2 Ph.D. Student, Faculty of Civil Engineering, Sahand University of Technology Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Pressure management is an efficient and inexpensive way to reduce leakage in water distribution networks, which is usually possible by systematical operation of valves, pumps, reservoirs, and tanks. In water distribution networks, there are many valves only used during the repairs in the time of accidents. In this paper, a simple approach is proposed for managing pressure and leakage in networks with optimal scheduling of the existing valves’ operation. For this purpose, the optimal locations of the valves are determined by using the valve selection index and their opening rate has been optimized in the minimum, medium and maximum consumption conditions. The optimization was done by combining particle swarm and ant colony optimization algorithm and EPANET simulator within the framework of MATLAB. The proposed method is performed both on a sample and the real network. The results show that there is a significant improvement in the performance of both networks in the average and maximum consumption conditions, so that, the reliability of the Maragheh city network is improved by 22 and 24 percent and leakage by 31 and 20 percent, respectively, compared to the base model. In general, using this approach can improve the performance of real networks by manual programming of a number of selected valves.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pressure
  • Leakage
  • Valves
  • Water Distribution Network
  • Optimization
  • Reliability
Ali M E (2015) Knowledge-based optimization model for control valve locations in water distribution networks. Water Resources Planning and Management 141(1):1-7
Avila FG, Anazco AA, Jara JO, Quezada CG, Delpino LF, Fernandez LR (2019) Pressure management for leakage reduction using pressure reducing valves, Case study in an Andean city. Alexandria Engineering Journal 58(4):1313-1326
Araujo LS, Ramos H, Coelho ST (2006) Pressure control for leakage minimisation in water distribution systems management. Water Resources Management 20(1):133-149
Babaei N, Tabesh M, Nazif S (2015) Optimum reliable operation of water distribution networks by minimising energy cost and chlorine dosage. African Journals Online (AJOL), African Research 41(1):149-156
Creaco E, Pezzinga G (2018) Comparison of algorithms for the optimal location of control valves for leakage reduction in WDNs. Water 10(4):1-13
Dai P (2017) Optimal pump scheduling to pressure management for large-scale water distribution systems. Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences: Theory and Application 465(5):532-541
Darvini G, Soldini L (2015) Pressure control for WDS management, A case study. Procedia Engineering 119:984-993
De Marchis M, Freni G (2015) Pump as turbine implementation in a dynamic numerical model: Cost analysis for energy recovery in water distribution network. Journal of Hydroinformatics 17(3):347-360
De Paola FD, Giugni M, Portlano D (2017) Pressure management through optimal location and setting of water distribution networks using a music-inspired approach. Water Resources Management 31(5):1517–1533
Dini M, Asadi A (2019) Pressure management of large-scale water distribution network using optimal location and valve setting. Water Resources Management 33(14):4701-4713
Dini M, Asadi A (2020a) Optimal operational Scheduling of available partially closed valves for pressure management in water distribution networks. Water Resources Management 34(8):2571-2583
Dini M, Asadi A (2020b) Pressure and leakage management of water distribution network with optimal scheduling of valves and pumps. Journal of Civil and Environmental Engineering doi: 10.22034/jcee.2020.10550 (In Persian)
Dini M, Hemmati M, Hashemi SS (2021) Maximizing the hydraulic performance of Khomam water distribution network with optimal planning of the number and speed of pumps. Journal of Water and Wastewater Doi: 10.22093/wwj.2021.275013.3118 (In press)
Dini M, Tabesh M (2017) Water distribution network quality model calibration; a case study: Ahar. Water Supply 16(5):1-13
Dini M, Tabesh M (2018) A New reliability index for evaluating the performance of water distribution network. Journal of Water and Wastewater 29(3):1-16 (In Persian)
Dini M, Tanesh M (2019) Optimal renovation planning of water distribution networks considering hydraulic and quality reliability indices. Urban Water Journal 16(4):249-258
Do NC, Simpson AR, Deuerlein JW, Piller O (2018) Locating inadvertently partially closed valves in water distribution systems. Water Resources Planning and Management 144(8):1-14
Dorigo M, Maniezzo V, Colorni A (1996) The ant system: Optimisation by a colony of cooperating agents. IEEE Transactions on Systems, Part B: Cybern 26(1):29-41
Eberhart RC, Shi Y (2001) Particle swarm optimization: developments, applications and resources. Proc. Congress on Evolutionary Computation. 27-30 May, Seoul, Korea
Gencoglu G, Merzib N (2017) Minimizing excess pressure by optimal valve location and opening determination in water distribution networks. Procedia Engineering 186:319-326
Gheybi MA, Latifi M, Naeeini MT(O) (2017) Studying the performance of different approaches for PRVs Setting and improving reliability in water distribution networks. Journal of Water & Wastewater Science & Engineering (JWWSE) 2(3):4-13
Güngör M, Yarar U, Cantürk Ü, Fırat M (2019) Increasing performance of water distribution network by using pressure management and database integration. Pipeline Systems Engineering and Practice 10(2):1-8
Gupta A, Kulat KD (2018) Leakage reduction in water distribution system using efficient pressure management techniques. Case study: Nagpur, India, Water Supply 18(6):2015-2027
Hashemi S, Tabesh M, Ataeekia B (2014) Ant-colony optimization of pumping schedule to minimize the energy cost using variable-speed pumps in water distribution networks. Urban Water Journal 11(5):335-347
Jafari-Asl J, Malekmahmoudi M, Sami B, Montaseri H, Bahrami M (2021) Optimal management of pressure for leakage minimization in water distribution systems by Pressure Reduction Valves (PRVs). Irrigation & Water Engineering 11(42):24-35
Jowitt PW, Xu C (1990) Optimal valve control in water distribution networks. Water Resources Planning Management 116(4):455-472
Khatavkar P, Mays LW (2019) Optimization-simulation model for real-time pump and valve operation of water distribution systems under critical conditions. Urban Water Journal 16(1):45-55
Lydon T, Coughlan P, McNabola A (2017) Pressure management and energy recovery in water distribution networks: Development of design and selection methodologies using three pump-as-turbine case studies. Renewable Energy 114:1038-1050
Mehzad N, Asghari K, Chamani M (2020) Application of Clustered-NA-ACO in three-objective optimization of Water Distribution Networks. Urban Water Journal 17(1):1-13
Nazif S, Karamouz M, Tabesh M, Moridi A (2010) Pressure management model for urban water distribution networks. Water Resources Management 24(3):437-458
Page PR, Abu-Mahfouz AM, Matome M (2017) Pressure management of water distribution systems via the remote real-time control of variable speed pumps. Water Resources Planning and Management 143(8):1-11
Page PR, Zulu S, Mothetha ML (2019) Remote real-time pressure control via a variable speed pump in a specific water distribution system. Journal of Water Supply: Research and Technology-AQUA 68(1):20-28
Patelis M, Kanakoudis V, Gonelas K (2016) Pressure management and energy recovery capabilities using PATs. Procedia Engineering 162:503–510
Rossman LA (2000) EPANET2 USERSMANUAL. U.S. Environmental Protection Agency, Washington, D.C., EPA/600/R-00/057
Samir N, Kanosh R, Elbarki W, Fleifle A (2017) Pressure control for minimizing leakage in water distribution systems. Alexandria Engineering Journal 56:601-612
Tabesh M, Vaseti MM (2006) Leakage reduction in water distribution networks by minimizing the excess pressure. Iran-Water Resources Research 2(2):53-66 (In Persian)
Venturini M, Alvisi S, Simani S, Manservigi L (2017) Energy production by means of pumps as turbines in water distribution networks. Energies 10(10):2-13
Watters GZ (1984) Analysis and control of unsteady flow in pipelines. Butterworth, Boston, Massachusetts, USA. 19(3)