ارزیابی خسارات وسایل نقلیه در سیلاب در مناطق شهری (مطالعه موردی : شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره).

2 استاد دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره)، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه مهندسی آب، قزوین، ایران.

چکیده

وقوع تغییرات اقلیمی در سطح جهان، احتمال وقوع سیل­‌های ناگهانی در سطح شهر­ها را افزایش می‌دهد که خسارات زیادی به جان و مال مردم وارد می‌کند. در این مقاله به تحلیل و محاسبه خسارات وارده به وسایل نقلیه در سیلاب و در مطالعه موردی به سیل دروازه قرآن شیراز پرداخته‌ شده است. ابتدا شبیه‌سازی یک‌بعدی و دوبعدی سیل مذکور با استفاده از مدل PCSWMM انجام و مقادیر عمق و سرعت حداکثر در محدوده پارکینگ مجاور استخر تجمع آب به ترتیب  m 1/18 و m/s 3/27 برآورد شد. دراین مطالعه منحنی ارائه‌شده در AR & R (2011) به کمک شاخص هیدرودینامیکی سیلاب که حاصل‌ضرب سرعت در عمق سیلاب تعریف گردید، ارزیابی و درنهایت اصلاح و تا عمق یک متر بسط داده شد و از آن برای تعیین وضعیت پایداری و ناپایداری خودروهای سواری در سیلاب استفاده به عمل آمد. برای تعیین خسارت از منحنی عمق- خسارت HAZUS-MH استفاده شد. در مدل‌های خسارت موجود مقدار خسارت صرفاً با درنظر گرفتن عمق آب ارائه‌ می‌شود درصورتی‌که سیل دارای متغیر مهم سرعت نیز هست. در این تحقیق با تلفیق دو منحنی AR & R (2011) اصلاح‌شده و HAZUS-MH به کمک فصل مشترک آن‌ها یعنی عمق و زون بندی سطح زیر نمودار AR & R (2011) اصلاح‌شده، مقادیر خسارت در محدوده‌های متفاوتی از عمق و سرعت تعیین شد. پس‌ازآن با تولید نقشه توزیعی ریسک سیل بیشترین مقدار خسارت خودروهای سواری 5/12 درصد برآورد گردید. درنهایت با درنظر گرفتن پراید 131 به‌عنوان خودرو شاخص، میزان خسارت کل برحسب قیمت روز معادل 16 میلیارد ریال به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing Vehicle Damage in Floods in Urban Areas (Case Study: Shiraz Flood)

نویسندگان [English]

  • Reyhaneh Golmohammadi 1
  • Alireza Shokoohi 2
1 M.Sc. Graduate Student, Water Engineering Department, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
2 Professor, Water Engineering Department, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

The occurrence of climate change around the world increases the probability of flash floods in cities, which cause great damage to lives and properties. In this paper, the damages caused to the vehicles in the flood were analyzed and damages of the Shiraz Darwazeh-Quran flood were focused as a case study. First, a 1D/2D simulation of the mentioned flood was performed using the PCSWMM model and the maximum depth and velocity values in the parking area adjacent to the water accumulation pool were estimated to be 1.18 m and 3.27 m/s, respectively. In this study, using the hydrodynamic index of the flood, which is defined as the product of the velocity multiplied by the depth of the flood, the curve presented in AR&R (2011) was evaluated and then corrected and extended to a depth of one meter. It was used to determine the stability and instability of passenger cars during the floods. The HAZUS MH damage depth curve was used to determine the damage. In the existing damage models, the amount of damage is presented only by considering the water depth, while the flood has the important variable of water velocity. In this study, by combining the two modified AR&R (2011) curves and HAZUS-MH with the help of their common part, i.e., the depth, and zoning of the surface below the AR&R (2011) diagram, the damage values were determined in different ranges of depth and velocity. Then, with the generation of a distributed flood risk map, the maximum amount of damage to passenger cars was estimated as 12.5%. Finally, considering Pride 131 as the flagship vehicle, the total damage was equal to16 billion Rials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flood
  • Vehicles Damage
  • Hydrodynamic Index of Stability
  • PCSWMM
Akan O A (1993) Urban stormwater hydrology: A guide to engineering calculations. CRC Press
Beitollahi A, Basiri M, Abedi A, Mahdavi M, Soleimani M, Dehghan F (2019) Shiraz Darwazeh-Quran flood report. Road, Housing & Urban Development Research Center, Tehran, Iran. (In Persian)
Special Reporting Committee on Iran Floods (2019) Narrative of Iran’s 2019 Floods.103p. (In Persian)
Computational Hydraulics International (CHI) (2016) PCSWMM Professional 2D. Guelph, Ontario, Canada, 2016. [Online], Available at: www.chiwater.com [Accessed July 22, 2015]
Federal Emergency Management Agency (FEMA) (2015) Multi-hazard loss estimation methodology, Flood model, Hazus-MH MR5 technical manual. Washington, DC: Department of Homeland Security. Mitigation Division 449p.
Francés F, García-Bartual R, Ortiz E, Salazar S, Miralles J L, Blöschl G, Blume T (2008) Efficiency of non-structural flood mitigation measures: “Room for the river” and “Retaining water in the landscape.” London, UK: CRUE Research Report No I-6. 242p.
Martínez‐Gomariz E, Gómez M, Russo B, & Djordjević S (2018) Stability criteria for flooded vehicles: A state‐of‐the‐art review. Journal of Flood Risk Management 11(S2):S817-S826
Musgrave GW (1995) How much of the rain enters the soil? In Water: U.S. Department of Agriculture Yearbook; United States Government Publishing Office (GPO): Washington, DC, USA, 151–159
Shand T D, Cox R J, Blacka M J, & Smith G P (2011) Australian rainfall and runoff (AR&R). Revision project 10: appropriate safety criteria for vehicles. Report Number: P10/S2/020, 2011
U.S. Army Corps of Engineers (USACE) (2009) Economic guidance memorandum, 09-04, generic depth-damage relationships for vehicles. Washington, DC. 9p.