ارزیابی آثار بالقوه استقرار بازار آب محلی در شرایط رویارویی با خشکسالی و کم آبی در استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشیار اقتصاد کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 دانشیار اقتصاد کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 استاد علوم کشاورزی (بیوتکنولوژی)، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

استقرار بازار آب محلی در بخش کشاورزی یک راه حل امیدبخش جهت افزایش کارایی اقتصادی آب در مواقع خشکسالی، کم‌­آبی و کاهش تولیدات زراعی است. کشاورزان با فرصت­‌های ایجاد شده در بازار آب از طریق بهبود شیوه‌­های مدیریت تأمین آب، برای اجاره و فروش این نهاده کمیاب اقدام نموده و در راستای تأمین آب قابل فروش در بازار تلاش خواهند کرد. این امر افزون بر مدیریت منابع آب سطحی، منجر به کاهش فشار کشاورزان برای استفاده از منابع آب‌های زیرزمینی می­شود. با توجه به اهمیت این موضوع، در مطالعه حاضر آثار بالقوه شکل­‌گیری بازار آب محلی در مناطق پنج‌گانه استان تهران تحت شرایط رخداد خشکسالی، کم‌­آبی و کاهش تولیدات زراعی ارزیابی شد. این کار با استفاده تلفیقی از مدل اقتصادی تولید محصولات کشاورزی ایالتی یا منطقه­ای (SWAP)، مدل هیدرولوژیکی ارزیابی و برنامه­‌ریزی آب (WEAP) و مجموعه داده‌های آماری مربوط به سال­های 1398-1392 صورت گرفت. نتایج نشان داد که با استقرار بازار آب محلی و تعادل‌­بخشی داد و ستد آب کشاورزی بین حوضه‌­های مطالعاتی استان تهران، پیامدهای منفی پدیده خشکسالی در بهره‌­برداری از منابع آبی موجود تا حدود 12/7 درصد نسبت به دوره پایه کاهش می‌­یابد. افزون بر این، استقرار بازار آب محلی به عنوان یک نهاد عرفی و حقوقی در سطح استان تهران علیرغم انتقال منابع آبی مازاد حوضه‌های شرقی و شمالی (M1 و M2) به حوضه­‌های جنوب غربی استان تهران (M3، M4 و M5)، سبب افزایش ضریب اطمینان دسترسی کشاورزان به آب آبیاری شده و از کاهش محصولات زراعی سودآور (گوجه‌­فرنگی، ذرت دانه‌ای، هندوانه و آفتابگردان) در الگوهای بهینه کشت ممانعت می­‌کند. همچنین، این نهاد ساختاری با تحقق سیاست اشتراک‌­گذاری منابع آب کشاورزی و افزایش 5/89 تا 11/06 درصدی شاخص نسبت سود به آب مصرفی به نحو مطلوبی مسأله تخصیص و مدیریت بهینه منابع آب را بین فعالیت‌های مختلف زراعی حوضه‌­های پنج‌­گانه استان تهران منعکس می‌­نماید. در پایان، با توجه به کارکردهای مثبت و مؤثر بازار آب محلی در بخش مدیریت منابع آب و کشاورزی، اجرایی شدن مقدمات شکل‌­گیری آن به مسئولین و سازمان‌­های ذیربط در استان تهران پیشنهاد می‌­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Potential Effects of Establishing a Local Water Market in the Face of Drought and Water Shortage in Tehran Province

نویسندگان [English]

  • Abozar Parhizkari 1
  • Qolamreza Yavari 2
  • Abolfazl Mahmoodi 3
  • Qolamreza Bakhshi Khaniki 4
1 Ph.D. Student of Agricultural Economics, Payam Noor University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Agricultural Economics, Payam Noor University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor of Agricultural Economics, Payam Noor University, Tehran, Iran.
4 Professor of Agricultural Science (Biotechnology), Payam Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Establishing a local water market in the agricultural sector is a promising solution to increase the economic efficiency of water in the event of drought, water shortage, and reduced agricultural productions. With the opportunities created in the water market, farmers will rent and sell this scarce input by improving the methods of water supply management and will work to provide water that can be sold in the market. In addition to managing surface water resources, this reduces farmers' pressure to use groundwater resources. Due to the importance of this issue, in the present study, the economic effects of the formation of the local water market in the five regions of Tehran province under the conditions of drought, water shortage, and reduced crop production in Tehran province were evaluated. This work was done by using a combined economic model of Statewide Agricultural Production (SWAP), hydrological model of Water Evaluation and Planning (WEAP), and related statistical data to the years 2013-2019. The results showed that with the establishment of the local water market and balancing agricultural water trade between the study basins of Tehran province, the negative consequences of drought in the use of available water resources are reduced by about 12/7 percent compared to the base period. In addition, the establishment of the local water market as a customary and legal institution in Tehran province, despite the transfer of surplus water resources from the eastern and northern basins (M1 and M2) to the southwestern basins of Tehran province (M3, M4, and M5), caused increasing the reliability of farmers' access to irrigated water and preventing the reduction of profitable crops (tomatoes, corn, watermelon, and sunflower) in optimal cropping patterns. Also, this structural institution by realizing the policy of sharing agricultural water resources and increasing the “profit to water ratio index” from 5/89 to 11/06 percent, reflects optimally allocates the issue of allocation and optimal management of water resources between different agricultural activities in the five basins of Tehran province. Finally, according to the positive and effective results of the local water market in the management of water resources and agriculture, the implementation of the preparations for its formation is proposed to the relevant authorities and organizations in Tehran province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water Market
  • Water Shortage
  • Drought
  • Water Productivity
  • SWAP Model
Abolhasani L, Shahnooshi N, Rahnema A, Aazame Rahmati A, Heyran F (2019) The role of water market formation in the use of water resources in agriculture (Case study of Mashhad plain). Journal of Agricultural Economics and Development 106(27):1-29 (In Persian)
Badie Barzin H, Parhizkari A, Khamri A, Qafari Z (2018) The effects of forming regional water markets on balancing the supply and demand of irrigation water in Sistan region. Iran-Water Resources Research 14(3):243-256 (In Persian)
Brown CM, Lund JR, Cai X, Reed PM, Zagona EA, Ostfeld A, Hall J, Characklis GW, Yu W, Brekke L (2015) The future of water resources systems analysis: toward a scientific framework for sustainable water management: the future OF water resources systems analysis. Water Resources Research 51(8):6110-6124
Connor JD, Kaczan D (2013) Principles for economically efficient and environmentally sustainable water markets: The Australian experience   BT- drought   in   arid   and   semi-arid regions:   A   multi-disciplinary   and   cross-country perspective.  In:  Schwabe K, Albiac J, Connor J.D, Hassan R.M, Meza González L (Eds) Dordrecht: Springer Netherlands, 357-374
Grafton RQ, Libecap G, McGlennon S, Landry C, Brien B (2011) Integrated assessment of water markets: A cross-country comparison. Review of Environmental Economics and Policy 5(2):219-239
Graveline C (2016) Economic calibrated models for water allocation in agricultural production: A review. Environmental Modelling and Software 81:12-25
Howitt RE, Medellin-Azuara J, MacEwan D, Lund R (2012) Calibrating disaggregate economic models of agricultural production and water management. Science of the Environmental Modeling and Software 38:244-258
Howitt RE, MacEwan D, Medellin-Azuara J, Lund R, Sumner D (2015) Economic analysis of the 2015 drought for California agriculture. UC Davis Center for Watershed Sciences, ERA Economics, UC Agricultural Issues Center, University of California, Pp:1-31
Johansson R (2000) Pricing irrigation water: A literature survey. The World Bank Working Paper, Washington, D.C, 80p.
Laura GF, Medellin-Azuarac J, Tanseyd M, Young Ch, Purkeyb D, Howitt R (2016) Integrating complex economic and hydrologic planning models: An application for drought under climate change analysis. Water Resources and Economics, Available online at http://dx.doi.org/10.1016/j. wre.2016.10.002,1-13.
Lazarova V, Levine B, Shack J, Cirelli G, Jeffrey P, Muntau H, Salgot M, Brissaud F (2007) Role of water reuse for enhancing integrated water management in Europe and Mediterranean countries. Water Science and Technology 43(10):25-33
Liang TG (2013) Trading and economic efficiency in selected Victorian water markets in Australia. Thesis Presented for the Degree of Doctor of Philosophy, Murdoch University
Mahmoodi A, Parhizkari A (2016) Economic modeling of agricultural water resources management in Tehran province with emphasis on the role of water market. Journal of Economic Modeling 35(3):121-139 (In Persian)
Medellan-Azuara J, Harou JJ, Howitt RE (2010) Estimating economic value of agricultural water under changing conditions and the effects of spatial aggregation. Science of the Total Environment 408(3):5639-5648
Nazari M (2016) Water market in theory and practice: Market failure and public policy. Journal of Water and Sustainable Development 3(1):103-114 (In Persian)
Parhizkari A, Badie Barzin H (2018) Determining the economic value of water and simulating the behavior of farmers in Takestan region in reducing agricultural water resources. Journal of Water Research in Agriculture 3(1):103-118 (In Persian)
Parhizkari A, Yavari GH, Mahmoodi A, Bakhshi Khaniki GH (2021) Assessing the potential effects of drought on cropping pattern and farmers' livelihoods in the southern basin of Tehran Province. Agricultural Economics 15(1):55-86 (In Persian)
Paul DW, Medellin-Azuarab J, Joshua HV, Meagan SM (2017) Economic and  policy  drivers  of  agricultural  water  desalination  in California’s  central  valley. Agricultural Water Management 194:192-203
Sabouhi M, Parhizkari A (2013) Analysis of economic and welfare effects of water market formation in Qazvin province. Journal of Agricultural Economics and Development 27(4):338-350 (In Persian)
Seidl C, Wheeler SA, Zuo A (2019) Treating water markets like stock markets: Key water market reform lessons in the Murray-Darling Basin. Journal of Hydrology 581:124399
Shen X, Lin B (2017) The shadow prices and demand elasticity’s of agricultural water in China: A Sto NED-based analysis. Resources, Conservation and Recycling 127:21-28
Tehran Province Agricultural Jihad Organization (2019) Deputy for Crop Production Improvement. Department of Agriculture (In Persian)
Tehran Province Regional Water Company (2019) Office of basic studies of water resources. (In Persian)
Wheeler SA, Loch A, Crase L, Young M, Quentin Grafton R (2017) Developing a water market readiness to assessment framework. Journal of Hydrology 552:807-820
Young M (2014) Designing water entitlement regimes for an ever-changing and ever-varying future. Agricultural Water Management 145:32-38
Zaman AM, Malano HM, Avidson BD (2009) An integrated water trading-allocation model, applied to a water market in Australia. Agricultural Water Management 96:149-159
Zeng XT, Li YP, Huang GH, Liu J (2016) Modeling water trading under uncertainty for supporting water resources management in an arid region. Water Resources Planning and Management 142(2):66-83
Zibaei M, Malek Varnosfaderani M (2017) Potential effects of a water market on enhancing water productivity and reducing water-related conflicts in Fars Province, Iran. Bi-monthly Journal of Water and Wastewater 28(107):126-138