تخمین بار رسوبی معلق با استفاده از زمین آمار، مطالعه موردی تلخه‏ رود تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای عمران / آب، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

2 استاد /بخش مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

3 استادیار / بخش مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

چکیده

نظر به اهمیت بالای هیدرولیک رسوب در مهندسی رودخانه و تاثیر آن روی سازه‏های هیدرولیکی بنا شده روی رودخانه، مطالعه دقیق و برآورد صحیح میزان بار رسوب عبوری از مقاطع مختلف یک رودخانه نقش بسزایی در پیشبرد صحیح مطالعات مهندسی رودخانه خواهد داشت، ولی معمولاً بعلت وجود مشکلات فنی و اقتصادی امکان احداث و بهره‏برداری از ایستگاههای رسوب سنجی در مقاطع مختلف از بازه رودخانه وجود نداشته و لازم است برای آن مقاطع با استفاده از آمار ایستگاههای موجود اقدام به داده‏سازی منطقی شود. دراین مطالعه با استفاده از علم ژئواستاتیستیک1و مفهوم متغیرهای مکانی اقدام به تعیین مـدل برآورد مـکانی بار معـلق بـرای شاخه اصلی تلخه رود تبریز گردید. برای این منظور با استفاده از نرم‏افزار Gslib علاوه بر تخمین چند پارامتری کوکریجینگ2 با استفاده از دبــی جریان به عنوان پارامتر کمکی، بـرای مقایسه، تخمین تک پارامتری کریجینگ نیز صورت گرفت. نتایج حاصل حاکی از مناسب بودن مدل گوسی به عنوان مدل واریوگرام برآورد مکانی بار معلق تلخه‏رود بود و همچنین ملاحظه گردید که در برآورد بار معلق، روش کوکریجینگ در مقایسه با روش کریجینگ نتایج بهتری ارائه می‏دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Suspended Sediment Load Estimation Using Geostatistics Case Study: Talkherood River, Tabriz

نویسندگان [English]

  • V Nourani 1
  • N Talebbeydokhti 2
  • M. J Abedini 3
  • G. R Rakhshandehroo
1 Ph.D. Student, Dept. of Civil Eng., Faculty of Eng., Shiraz University
2 Professor, Dept. of Civil Eng., Faculty of Eng., Shiraz University
3 Assistant Professor, Dept. of Civil Eng., Faculty of Eng., Shiraz University
چکیده [English]

Due to the importance of sediment hydraulics in river engineering and its effects on hydraulics structures, the reliable estimation of the suspended sediment load plays very important role in real and reliable study. Because of some shortages such as technical and economical problems, the data from many sediment-gauging stations in national rivers can not be relied on. Rational data is therefore necessary for some reaches.

In this study, geostatistics and concepts of spatial variables were used in order to find a model for estimation of Talkherood suspended sediment load. For this purpose, a pre-developed software named “Gslib” was used and then estimation of the suspended load of Talkherood River was carried out by both Kriging and Cokriging methods.

In Cokriging method, in addition to suspended load, water discharge is also used as a secondary variable. This variable has a statistical relation with suspended load.

Talkherood River is the most important river in the northern-west of Iran. In this study, the data of 5 hydrographic stations were used for suspended load estimation of Talkherood using both Kriging and Cokriging methods.

For verification of the presented model, cross validation method was used. The result showed that proposed model could be adequately used for estimation of Talkherood suspended load.

Two important points raised from the obtained results are as follows:

Gaussian Variogram model for spatial estimation of Talkherood suspended sediment load has the best fitting on the experimental Variograms and the result of Cokriging method, in which the discharge is used as a secondary and parameter and compared to the Kriging method

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geostatistics
  • suspended load
  • Spatial Estimation
  • Cokriging
آوریده، فریبا و بنی حبیب، محمدابراهیم و طاهر شمسی، احمد ،
"کاربـرد شـبکه‏های عـصبی مصنـوعی جهـت تـخمین دبـی رسوب رودخانه‏ها" ، سومین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشکده فنی دانشگاه تهران، ایران ، 1380 .
استاد علی عسکری، منصور و شفاعی بجستان، محمود ، "بـرآورد بار بستر و بار رسوب کل رودخانه‏های کارون و کرخه با روش اصلاح شده انیشتین"، پنجمین کنفرانس مهندسی رودخانه، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران، 1377 .
حسنی پاک، علی اصغر ، "زمین آمار"، انتشارات دانشگاه تهران، ایران، 1377،  314 صفحه.
رستمی، محمد و اردشیر، عبدا…، "ارائه روشی به منظور برآورد بار رسوب معلق رودخانه‏ها"، سومین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشکده فنی دانشگاه تهران، ایران ،1380 .
Ahmed, S. and Marsily, G., (1987), “Comparison of Geostatistical Methods for Estimating Transmissivity Using Data on Transmissivity and Specific Capacity”, Water Resour. Res., Vol. 23(9),  pp. 1717-1737.
Cressie, N. ,(1985), “Fitting Variogram Models by Weighted Least Square”, Mathematical Geology, Vol. 17(5), pp. 563-586.
Deutsch, C. V. and Journel A. G. (1992), “Gslib: Geostatistical Software Library and User’s Guide”, Oxford University Press, 339 p.
Isaaks, E. H. and Srivastava, R. M. (1989), “Applied   Geostatistics”, Oxford University Press, 561 p.
Myers, D. E., (1982) “Matrix Formulation of Cokriging”, Mathematical Geology, Vol. 14, pp. 249-257.          
Pan, G. C., Gaard, D., Moss, K. and Heiner, T. (1993), “A Comparison between Cokriging and Ordinary Kriging: A Case Study with a Polymetalic Deposit”, Mathematical Geology, Vol. 25 (3), pp. 377-398.
Rouhani, S. and Wackernagel, H. (1990), “Multivariate Geostatistical Approach to Space-Time Data Analysis”, Water Resour. Res. , Vol. 26(4), pp. 585-591.
Tonn, R. (1998), “Seismic Reservoir Characterization of Montney Sand in the Peace River Arch Area Canda”, Gove. Reports, The Leading Edge, Calgary, Alberta, Canada.