بررسی تغییرات کیفیت آب رودخانه کارون با کاربرد برنامه Qual2E

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار /دانشکده بهداشت دانشگاه اهواز

2 کارشناس ارشد/ سازه‌های آبی ـ شرکت مهندسین مشاور دز آب

3 کارشناس / بهداشت محیط ـ شرکت مهندسین مشاور دزآب

چکیده

آگاهی‌ از روند تغییرها‌ و پیش‌ بینی‌ کیفیت‌ حال‌ و آینده‌ آب‌ کارون‌ با توجه‌ به‌ طرحها و برنامه‌های‌ آینده‌ توسعه‌شهری‌، کشاورزی‌ و صنعتی‌، امکان‌ پیش‌ بینی‌ مشکلات‌ احتمالی‌ آینده‌ و برنامه‌ ریزی‌ و چاره‌ اندیشی‌ برای‌ آنها رافراهم‌ می‌آورد. بدین‌ لحاظ مطالعات‌ کیفیت‌ آب‌ طرح‌ ساماندهی‌ آبراهه‌ کارون‌ با هدف‌ بررسی‌ وضعیت‌ کیفیت‌ آب‌ دروضع‌ موجود و در شرایط توسعه‌ و نیز مشخص‌ کردن‌ تنگناها و مسائل‌ ناشی‌ از بهره‌برداریهای‌ بی‌ رویه‌ و روزافزون‌ آب‌ این‌ رودخانه‌ از نظر کیفیت‌، انجام‌ شد. در این‌ مطالعات‌ ضمن‌ بررسی‌ آمار داده‌های‌ اندازه‌گیری‌ شده ‌در سالهای‌ گذشته‌، نتایج‌ بررسی‌های‌ انجام‌ شده‌ قبلی‌ نیز مورد ارزیابی‌ قرار گرفته‌ است‌. همچنین‌ با توجه‌ به‌ نقش ‌و اهمیت‌ داده‌های‌ جدید مربوط به‌ پارامترهای‌ کیفی‌ آب‌ رودخانه‌ و توالی‌ زمانی‌ آنها، در این‌ مطالعات‌ یک‌ سال‌ نمونه‌برداری‌ از محلهای‌ مهم‌ ورود پساب‌ شهری‌، صنعتی‌ و کشاورزی‌ و همچنین‌ از ایستگاههای‌ پیشنهادی‌ بر روی‌ رودخانه‌ انجام‌ و نتایج‌ آزمایش‌ها جهت‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ بکار گرفته شد. این‌ نتایج‌ همچنین‌ در یک‌ مدل ‌ریاضی‌ جامع‌ پیش‌ بینی‌ کیفی‌ آب‌ (برنامه ‌Qual2E) مورد استفاده‌ قرار گرفته‌ و پس‌ از کالیبره‌ کردن‌ مدل‌ مزبور، وضعیت‌ کیفیت‌ آب‌ رودخانه‌ در وضع‌ موجود و شرایط توسعه‌ نیز پیش‌ بینی‌ و ارزیابی‌ شده‌ است‌. در نهایت نتایج ‌مطالعات‌ و کاربرد مدل‌, بیانگر وضعیت‌ آلوده‌ رودخانه‌ در شرایط موجود و آتی‌ بدون‌ تصفیه‌ پسابهای ورودی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Karoon River Water Quality Variations Using Qual2E Program

نویسندگان [English]

  • N Jafarzadeh- Haghighi 1
  • M H. Tavasoli 2
  • A Barootkoob 3
1 Assistant Professor, Ahvaz University of Medical Science
2 MS. Hydraulic Structure, Dezab Consulting Eng., Ahvaz-Iran
3 BS. Environmental Science, Dezab Consulting Eng., Ahvaz-Iran
چکیده [English]

Understanding the trend of changes and also prediction of Karoon water quality now and in the future through the development programs for urban, agriculture, and industry sectors enable the policy-maker to predict the future  problems and plan accordingly. So, the study of Karoon river training program has been undertaken to investigate the water quality condition. For distinguishing the problems which are emerageing  from poor operation of reservoirs in the past as could be seen from the prior investigation, a simulation model is needed. Also considering the importance of new data of the water quality, one year of data is collected and new status have been proposed. Qual2E simulation program has been calibrated and used. The results show the poor water quality of the river at present and in the future if the waste waters are not treated property.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data sampling
  • Simulation
  • mathematical model
  • Water Quality
جعفرزاده- نعمت اله ، کعبی- هلنا ، لاهیجان زاده- عبدالرضا ، رستمی- صغرا (1377)، «مطالعات مدیریت زیست محیطی منابع آبی کارون»، مرکز تحقیقات محیط زیست خوزستان، اهواز ، خوزستان
جعفرزاده- نعمت اله ، توسلی- محمد ، باروتکوب- علی (1380)، مهندسین مشاور دزآب: (مطالعات طرح ساماندهی آبراهه  گزارش کیفیت آب - قسمت دوم )، اهواز ، خوزستان
جعفرزاده- نعمت اله ، رستمی- صغرا ، لاهیجان زاده- عبدالرضا، کعبی- هلنا (1378)، «طرح پایش کیفی رودخانه کارون - گزارش دوم»، مرکز تحقیقات محیط زیست خوزستان، اهواز، خوزستان
کرمی زاده- محمدرضا (1376)، پایان نامه کارشناسی ارشد : «شبیه‏سازی اکسیژن محلول رودخانه کارون -  از ملاثانی تا دارخوین»، اهواز ، دانشگاه شهید چمران
Velz. W. J , (1990), Stream Sanitation, John Wiley, New York, USA.