کارآیی آبنمود واحد لحظه‏ ای Clark در بازسازی آبنمود واحد سیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار / و مدیر گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد /مهندسی آبخیزداری

چکیده

تحقیق حاضر به منظور تعیین میزان کارایی آبنمود واحد بدست آمده براساس روش Clarkدر بازسازی آبنمود واحد مشاهده‏ای ایستگاه مرغک واقع در خروجی حوزه آبخیز بازفت در استان چهار محال و بختیاری انجام گردید. نتایج ارزیابی مقایسه‏ای آبنمود واحد 2 ساعته متوسط حوزه با آبنمود واحد 2 ساعته بدست آمده از روش Clark با کمک آماره‏های خطای نسبی، مجذور میانگین مربعات خطا، ضریب کارآیی و میزان انحراف دلالت بر دقت مناسب روش مذکور در تخمین دبی سیلابی در حوزه آبخیز مورد مطالعه دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficiency of Clark Instantaneous Unit Hydrograph in Flood Unit Hydrograph Regeneration

نویسندگان [English]

  • S.H.R Sadeghi 1
  • M Dehghani 2
1 Head and Assistant Professor, Dept. of Watershed Management Engineering, College of Natural Resources and Marine Sciences, Tarbiat Modarres Univ., Noor, Mazandaran, Iran
2 M.S. Dept. of Watershed Management Engineering
چکیده [English]

The present study has been conducted to evaluate the efficiency of Clark Instantaneous Unit Hydrograph Model in regenerating flood unit hydrograph in Bazoft watershed in Chaharmahal and Bakhtiari Province. The comparative evaluation is conducted between the 2h-Unit hydographs simulated using Clark model and the one obtained from averaging the observed ones. This comparison is made with the help of statistical criteria viz. relative error, root mean square of error, coefficient of efficiency and bias. It verified high level of compatibility between two unit hydrographs using the clark model and the hydrograph obtained by averaging the observed data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • unit hydrograph
  • Instantaneous Unit Hydrograph
  • Watershed
علیزاده، ا. )1380(. هیدرولوژی کاربردی. انتشارات دانشگاه امام رضا، 570 ص
Clark, C. O. (1945), “Storage and unit hydrograph”, Trans., ASAE, 110:1419-1446
Jain, S. K., Singh, R.D., and Set, S.M. (2000), “Design flood estimation using GIS supported GIUH approach”, Water Resources Management, 14, pp. 369-376‌
Linsley, R.(1988), Hydrology for Engineers, McGraw Hill, 492p.
Ramírez, J. A. (2000), “Prediction and modeling of flood hydrology and hydraulics”, Chapter 11 of Inland Flood Hazards: Human, Riparian and Aquatic Communities Eds. Ellen Wohl, Cambridge University Press.
Sabol, G.V. (1988), “Clark Unit Hydrograph and R-Parameter Estimation”, Journal of Hydraulic Engineering, 114(1), pp.103-111
Snell, J. (1995), “A physically based representation of channel network response”, Ph.D. thesis, University of Western Australia
Subramanya, K. (2000), Engineering hydrology,  McGraw-Hill, India, 391pp.