مطالعه پدیده انتقال رسوب ساحلی در جهت عمود بر ساحل با استفاده از مدل فیزیکی و ریاضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار /گروه عمران، دانشکده فنی دانشگاه گیلان

2 مربی /گروه معماری، دانشکده معماری دانشگاه گیلان

3 کارشناس /مرکز تحقیقات آب وابسته به وزارت نیرو

4 دانشجوی کارشناسی ارشد/سازه، دانشکده فنی دانشگاه گیلان

چکیده

در این مقاله پدیده انتقال رسوب ساحلی در جهت عمود بر ساحل و تغییرات بستر سواحل در اثر تکرار این پدیده با استفاده از دو روش مدل فیزیکی و ریاضی بررسی شده است. نتایج آزمایش با استفاده از مدل فیزیکی ساخته شده نشان داد که در دانه‌بندی مصالح رسوبی، با افزایش   مصالح مورد استفاده از شدت تخریب ساحل کاسته شده و پشته ایجاد شده به سمت ساحل متمایل گردیده و ارتفاع آن نیز کاهش یافته است. همچنین با افزایش شیب ساحل شبیه‌سازی شده، شدت تخریب ساحل شدیدتر و پشته ایجاد شده به سمت دریا متمایل گردیده و ارتفاع آن نیز کاهش یافته است. در بررسی دانه‌بندی مصالح و شیب ساحل نیمرخ‌های ساحلی زمستانه تشکیل گردید در حالیکه در تأثیر ارتفاع موج، نیمرخ تابستانه نیز تشکیل گردید. آزمایشها برگشت‌پذیری پدیده انتقال رسوب عمود بر ساحل را نیز تأیید کردند. در مدل ریاضی از برنامه (Littoral Processes and Coastline Kinetics) Litpack  موسسه DHI  دانمارک استفاده شد که مقایسه نتایج آن با مدل فیزیکی نشان داد که این مدل شرایط واقعی را پیش‌بینی می‌نماید و دقت آن در شرایط مدل فیزیکی به دلیل تأثیرات ناشی از مقیاس بسیار کم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Cross Shore Sediment Transport Using Physical and Numerical Methods

نویسندگان [English]

  • M. A Lashteh Neshaei 1
  • A Matin Seresht 2
  • M Monshizadeh 3
  • F Hatami 4
1 Assistant Professor, Dept. of Civil Eng. Guilan University, Rasht, Iran
2 Instructor, Dept. of Architectural Eng. Guilan University, Rasht, Iran.
3 Researcher, Water Resource Center, Tehran, Iran
4 MSc. Student, Dept. of Civil Eng. Guilan University, Rasht, Iran.
چکیده [English]

Efforts have been made to estimate the sediment transport and beach profile evolution during storm conditions based on surf zone hydrodynamics. This study compensates, to some extent, for the lack of information describing the coastal processes, particularly cross shore sediment transport and short term beach profile evolution in response to storm events. In this regard, following extensive series of experiments, the Litpack model is used to predict the beach profile evolution in an artificial beach. The profile evolution results predicted by the model compared to those found in the experimental measurements are illustrated clearly. The accuracy of the model is still to be improved; nevertheless, the results illustrate the feasibility of the Litpack model to predict the beach profile evolution in coastal regions. The main objectives of these experiments were to undertake a quantitative comparison of cross shore sediment transport and beach profile evolution with different sizes of sand. Increasing the size of beach material results in reduction in cross shore sediment transport and beach profile evolution for coarse beaches. The results obtained from the model compared to the experimental results are promising and encouraging for further modeling developments. Comparison of the results obtained from experiments and numerical models show that the Litpack program can predict the full scale behavior of beaches with reasonable accuracy, however, due to the scale effects its prediction for the laboratory conditions is not very decisive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wave
  • Current
  • Shoreline
  • Coastal Sediment Transport
  • Winter profile
  • Summer profile
لشته نشایی، میر احمد و پاشازاده، علی، (1380)، " بررسی پتانسیل آب شستگی در سواحل دریای خزر". مجموعه مقالات کنفرانس بین الملی سازه‌های هیدرولیکی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران، جلد اول، صفحه 561 الی 570
Andrew D. Short. (1999) “HandBook of Beach and shore face Morphodynamics”, John Wiley.
Dean. R.G. (1991) “Equilibrium Beach Profiles: Characteristics and Applications” Journal of Coastal Research, CERF, Vol.7, No.1, pp.53-83
Hoque, M.A. & Asano, T. &, Lashteh Neshaei, M.A. (2001) “Effect of Reflective Structures on Undertow Distribution”, Proceedings of the Fourth International Symposium Waves, California, USA, Vol.2, PP. 1042-1051
Kamphuis, J.W. (1991) “Alongshore Sediment Transport Rate”, Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering Div. ASCE, 701 117, No.6, pp. 624-640
Lashteh Neshaei. M.A. (1997) “Beach profile Evolution in Front of Partially Reflective Structure”. PH.D. thesis, Imperial College, University of London
Lashteh Neshaei, M.A & Asano, T (2000) “The Effect of Reflective Structures on the Distribution of Undertow in the Surfzone”, Proceedings of 5th International Conference on Civil Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Iran, Vol. 4, pp. 54-63
Litpack, “Litpack Manual Set”, (1996)
Shore Protection Manual (1984) “Coastal Engineering Research Center”, Department of the Army, Waterways Experiment Station, Crops of Engineers, USA
Soresen R.M. (1993) “Basic Wave Mechanics for Coastal and Ocean Engineers”, John Wiley, F. sonsns, INC.USA