دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، بهمن 1385 
تحلیل مکانی شاخص‌های خشکسالی SPI وEDI در استان تهران

صفحه 27-38

روح انگیز اختری؛ محمد حسین مهدیان؛ سعید مرید


مطالعه پدیده انتقال رسوب ساحلی در جهت عمود بر ساحل با استفاده از مدل فیزیکی و ریاضی

صفحه 66-77

میر احمد لشته نشایی؛ ایوب متین سرشت؛ مرتضی منشی زاده؛ فرید حاتمی