نقش شیب شکن بر تغییر عمق و سطح سیلاب در بخشی از رودخانه کن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار / گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران

2 مدیر/ گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران

3 دانش آموخته و مربی /گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران

4 عضو هیات علمی /دانشگاه صنعت آب و برق، تهران

چکیده

بررسی نقش شیب‌شکن‌ها به عنوان یکی از سازه‌های مهم هیدرولیکی در کنترل سیل بسیار حائز اهمیت است. در این تحقیق نقش دو شیب‌شکن بر تغییر عمق و پهنه سیل‌گیری در بازه‌ای به طول تقریبی 7 کیلومتر از رودخانه کن تهران در دبی‌های با دوره بازگشت‌های 5 تا 700 سال و در بالادست و پایین‌دست هر یک از این سازه‌ها با استفاده از مطالعات صحرایی و نرم افزار هیدرولیکی HEC-RAS انجام شد. نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر بر تأثیر کلی و متفاوت شیب شکن‌ها به ترتیب بر افزایش و کاهش سطح و عمق سیل‌گیری در بالادست و پایین دست آنها دلالت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Drops on Inundation Depth and Area Variations in a Stretch of the Kan River

نویسندگان [English]

  • S.H.R Sadeghi 1
  • M HajiGholizadeh 2
  • H Motieei 3
  • H Motieei 4
1 Respectivelye Professor, Dept. of Watershed Management Engineering, College of Natural Resources and Marine Sciences, Tarbiat Modares Univ., Noor46414-356, Mazandaran, Iran
2 RespectivelyFormer Master Student and Lecturer Management College of Natural Resources and Marine Sciences, Tarbiat Modares Univ., Noor46414-356, Mazandaran, Iran
3 Respectively Student and Lecturer, Dept. of Watershed Management Engineering, College of Natural Resources and Marine Sciences, Tarbiat Modares Univ., Noor46414-356, Mazandaran,
4 Assistant Professor, Water and Power Industry University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Studying the role of drops as one of the important hydraulic structures for flood control is essential.  In the present study, the effects of drops on inundation depth and extension have been investigated in a reach of the Kan River with 7 Km in length. The hydraulic characteristics of flow were computed for floods with 5 to 700 year return periods using the HEC-RAS computer model for both upstream and downstream sections of the structures. The results of this study verified a different role of drops as well as an incremental and reductive impact on inundation depth and extension in upstream and downstream, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flood Control
  • Flood Behaviour
  • Drop
  • HEC-RAS
  • Kan River
تلوری، ع. (1376). عوامل موثر در وقوع یا تشدید سیل و خسارات آن، کارگاه آموزشی_تخصصی مهار سیلاب رودخانه­ها، 138-159ص.
جلالی­راد، ر. (1380). "پهنه­بندی سیل در بخشی از حوضه آبخیز شهری تهران با استفاده ازGIS"، پایان­نامه کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، 115ص.
مهدوی،م. (1376). بررسی آثار اقتصادی ـ اجتماعی و زیست محیطی خسارات سیل، کارگاه آموزشی ـ تخصصی مهار سیلاب رودخانه­ها، 160-188ص.
Houston Engineering Inc. (2002). Decision support applications for flood management in the Pembina river basin, HE Job No. 10114.01, pp. 17-20.
Knight, D.W. (2001). Scoping study on reducing uncertainty in river flood conveyance, School of Civil Engineering, The University of Birmingham, pp. 17-31.
Morris, C.E. and Harvey, M.D. (2004). Downstream effects of urbanization in Fountain Creek, Colorado, www.ASCE.org, 8p.
Sadeghi, S.H.R. and Jalali Rad, R. (2004a). "Floodplain zoning in an Iranian urban watershed using HEC-RAS hydraulic model and ArcView GIS", Hydrology Journal of Indian Associations of Hydrologists, 27(1-2), pp. 69-77.
 
 
Sadeghi, S.H.R. and Jalali Rad, R. (2004b). "Effects of bridges on variation of inundation depth and area"    9th International Seminar on River Sedimentation Proceedings, China, 2, pp. 569-573.
Tate, E.C., Olivera, F. and Maidment, D. (1999).  Floodplain mapping using HEC-RAS and ArcView GIS, Center for Research in Water Resources (CRWR), Report No. 99-1.
Tunstall, S.M., Parker, D.J. and Green, C.H. (2000). "Assessment of flood control and management options", FloodHazardResearchCenter, (4), pp. 19-74.
US Army Corps of Engineers (USACE), Hydraulic Engineering Center, HEC-RAS (2004). http://www.hec.usace.army.mi.