منطقه بندی رژیم بارشی غرب ایران با استفاده از روشهای تحلیل مولفه‌های اصلی و خوشه بندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی/ پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران

2 دانشیار /گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

منطقه کوهستانی غرب ایران با استفاده از 10 پارامتر اقلیمی در 170 ایستگاه هواشناسی پراکنده در سطح منطقه به کمک روش تحلیل مولفه‌های اصلی و خوشه بندی منطقه بندی گردید. در این فرایند 10 پارامتر مورد استفاده در تحلیل مولفه‌های اصلی به چهار مولفه کاهش و با استفاده از چرخش وریماکس چرخش داده شدند. سپس با بهره گیری از روش خوشه بندی سلسله مراتبی به شیوه وارد (Ward) و بر مبنای مقادیر نمرات استاندارد مولفه‌های بدست آمده، ایستگاههای مورد استفاده در این تجزیه و تحلیل گروه بندی و غرب ایران به پنج زیر منطقه همگن تقسیم شد. نتیجه نشان داد که روند ناهمواریها و عرض جغرافیایی در مرزبندی و تفاوتهای مکانی بین مناطق نقش بسیار مهمی دارند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Precipitation-based Regionalization in Western Iran using Principal Component Analysis and Cluster Analysis

نویسندگان [English]

  • T Raziei 1
  • Gh Azizi 2
1 Research Scientist of Soil Conservation and Watershed Management Research Institute, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Physical Geography, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

In the present study western Iran has been  regionalized based on 10 factors in 170 stations using principal component analysis (PCA) and Cluster Analysis (CA). In this way, all 10 factors were reduced to 4 principal components and then rotated using Varimax rotation criterion. Applying Ward’s Algorithm, a Hierarchical Cluster Analysis, on principal component scores, the stations were grouped into 5 individual clusters. The results indicated that the study area comprises of 5 distinctive homogenous subdivisions. Topography and latitude play an important role in determining boundaries between identified subdivisions and existence of spatial differences between them as well.
 

حیدری، حسن و بهلول علیجانی، 1378، طبقه بندی اقلیمی ایران با استفاده از تکنیک‌های آماری چند متغیره، پژوهشهای جغرافیایی، شماره 37، 74-57.
Dinpashoh, Y, Fakheri-Fard, A., Moghaddam, M,  Jahanbakhsh, S and Mirnia, M. (2004). Selection of variables for the purpose of regionalization of Iran’s precipitation climate using multivariate methods.  Journal of Hydrology 297, pp. 109–123
Domroes, M., Kaviani, M and Schaefer, D. (1998), An Analysis of Regional and Intra-annual Precipitation Variability over Iran using Multivariate Statistical Methods. Theor. Appl. Climatol. 61, pp.151±159
Ehrendorfer, M. (1987), A regionalisation of Austria’s precipitation climate using principal component analysis, J. Climatol. 7: pp. 71–89.