دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، مهر 1386 

مقاله پژوهشی

اولویت بندی پروژه های انتقال آب بین حوضه ای با استفاده از روش تصمیم گیری چندشاخصه ای گروهی فازی

صفحه 1-9

سیده لیلا رضوی طوسی؛ جمال محمدولی سامانی؛ امین کوره پزان دزفولی


آنالیز عدم قطعیت برآورد حجم رسوب مخازن (مطالعه موردی سد شهرچای)

صفحه 1-11

مهسا واعظ تهرانی؛ جمال محمد ولی سامانی؛ مجید منتصری