بررسی تأثیر ارتفاع، جهت و تندی شیب بر عمق برف در حوضه صمصامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری هیدرولوژی/ دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

برای دستیابی به توزیع مکانی برف، عملکرد برخی از عوامل توپوگرافی شامل ارتفاع، زاویه و جهت شیب بعنوان پارامترهای موثر بر عمق برف مورد بررسی قرار گرفتند. به این منظور، عملیات برف سنجی در اوایل اسفند ماه 1384 در 258 نقطه واقع در محدوده ای به مساحت 2/5 کیلومتر مربع و دامنه ارتفاعی از  2287 متر تا 2933 متر در حوضه صمصامی انجام شد. برای بررسی تأثیر پارامترهای مذکور بر عمق برف از روش تحلیل همبستگی استفاده گردید. نتایج نشان داد که همبستگی عمق برف با ارتفاع تا 2780 متر، مستقیم و در سطح 5 درصد معنی دار می باشد. حال آنکه در ارتفاعات بالاتر این ارتباط معکوس و بی معنی بدست آمد. همبستگی عمق برف با زاویه شیب، در بازه 8/3 تا 85/14 درجه معکوس و لیکن در سطح 5 درصد معنی دار نگردید. این ارتباط برای زوایای بیشتر از 85/14 درجه دارای همبستگی مستقیم ولی بی معنی بود. عمق برف انباشته با جهت شیب  صفر تا 166 درجه (آزیموت)، در سطح 5 درصد همبستگی نسبتاً خوب و معنی داری از خود نشان داد. این در حالی است که با جهت‌های 172 تا 204 و 206 تا 359 درجه، همبستگی معنی داری در سطح مذکور بدست نداد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Elevation, Slope and Aspect on Snow Depth at Samsami Basin

نویسنده [English]

  • M. R Sharifi
Assistant Prof. and Academic Member of Department of Civil Eng. of Jundi-Shapur University of Technology
چکیده [English]

Spatial distribution of snow depth is affected by topographic parameters. To estimate the snow depth, parameters like elevation, slope and aspect were evaluated in relation to snow depth. To this, 258 points located inside the area under study (SamsamiBasin) of 5.2with a range of elevation from 2287 to 2933m were selected and   the depth of snow packs were measured for them late February 2006. For the evaluation of the effect of these parameters on snow depth, correlation analysis method was used. The result of analyzing the correlation of snow depth with elevation was positive and significant at 5% level for up to 2780m. However, for elevation more than 2780m, this relation was inverse with no significance at 5% level. The correlation of snow depth with the degree of slope which ranged between 3.8 to 14.85 did not show a meaningful relation at 5% level, but showed an inverse relation. For the degree of slope more than 14.85, the correlation relation was positive, but with no significance at 5% level. Finally, the relation of snow depth with the aspect from 0 to 166 degrees (Azimuth), showed a good and significant correlation at 5% level. However, significant correlation was not obtained for the aspect ranging between 172 to 204 and 206 to 359 degrees at 5% level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Correlation
  • spatial distribution
  • Snow depth
  • Topographic Parameters
  • Elevation
  • aspect
  • Slope
Balk, B. and Elder, K. (2000), “Combining binary decision tree and  geostatistical methods to estimate snow distribution in a mountain watershed,”  Water Resources Research, Vol. 36(1), pp.13-26.
Bloschl, G., Kirnbauer, R. and Gutknecht, D. (1991), “Distributed Snowmelt  Simulations in an Alpine Catchment: 1. Model Evalution on the Basis of Snow Cover Patterns,” Water Resources Research, Vol. 27(12), pp. 3171-179.
Cline, D. W., Bales, R. C. and Dozier, J. (1998), “Estimating the spatial distribution of snow in mountain basins using remote sensing and energy balance modeling,” Water Resources Research, Vol. 34(5), pp. 1275-1285.
Elder,  K. and Dozier, J. (1990), “Improving methds for measurement and estimation of snow storage in alpine watersheds,” Hydrology in Mountainnous Regions. I- Hydrological Measurements; the Water Cycle, IAHS Publ. no. 193, pp. 147-156.
Elder, K., Michaelsen, J. and Dozzier, J. (1995), “Small basin modeling of snow water equivalence using binary regression tree methods,” IAHS Publ. no. 228, pp.129-139.
Elder, K., Dozier, G. and Michaelsen, J. (1991), “Snow Accumulation and Distribution in an Alpine Watershed,” Water Resources Research, Vol. 27(7), pp. 1541-1552.
Erickson, T. A., Williams, M. W. and Winstral, A. (2005), “Persistence of  topographic controls on the spatial distribution of snow in rugged mountain, Colorado, United States,” Water Resources Research , Vol. 41(w04014), pp. 1-17.
Gray, D. M. and  Male, D. H., (1981), Handbook of snow,  Pergamon, New York, 765p.
Marchand, W. D. and Killingtveit, A. (2001), “Analyses of the Relation Between Spatial Snow Distribution and Terrain Characteristics,” 58th Estern Snow Conference Ottawa, Ontario, Canada.
Shaban,  A., Faour,  G.,  Khawlie,  M. and  Abdallah,  C. (2004), “Remote sensing application to estimate the volume of  water in the form of snow on Mount Lebanon,”  Hydrological Sciences Journal, 49(4), pp. 643-653.