دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، دی 1386 

مقاله پژوهشی

بررسی سطوح برفگیر در البرز مرکزی با استفاده از داده‌های ماهواره ای MODIS وAVHRR و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

صفحه 1-8

غلامرضا دینی؛ پرویز ضیائیان فیروزآبادی؛ عباس علیمحمدی سراب؛ سپیده داداشی خانقاه


تعیین تبخیر ـ تعرق بالقوه با استفاده ازروش رگرسیون فازی

صفحه 9-19

محمد شایان نژاد؛ سید جواد ساداتی نژاد؛ هدایت فهمی


تحلیل روند نمایه‌های بارش‌های حدی در ایران

صفحه 42-55

احمد عسگری؛ فاطمه رحیم‌زاده؛ نوشین محمدیان؛ ابراهیم فتاحی


مروری بر روشهای برآورد بار معلق(مطالعه موردی: حوضه آبریز صیدون)

صفحه 73-75

محمدجواد پوراغنیائی؛ مسعود دومیری گنجی؛ امیر یوسف‌پور؛ باقر قرمزچشمه