تحلیل پدیده های هیدرولیک با رویکرد الکتریک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی/، گروه آب, دانشکده کشاورزی, دانشگاه صنعتی اصفهان

2 اساتید/ گروه آب، دانشکده کشاورزی, دانشگاه صنعتی اصفهان

3 اساتید /گروه آب، دانشکده کشاورزی, دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

شباهت‌های زیاد جریان الکتریسیته و مایعات، باعث شده تا برای تشریح برخی پدیده‌ها در علم برق از نحوه رفتار مایعات الهام گرفته شود. با توجه به نزدیکی الکتریسیته و هیدرولیک، می‌توان هیدرولیک را از منظری نو و با رویکردی الکتریکی تشریح نمود. در تحقیق حاضر، با دیدگاهی جدید، اقدام به تعریف جزئیات دوگان‌های مشابه پدیده‌های الکتریکی در هیدرولیک گردید. عناصر و پدیده‌های اساسی ارائه و تعریف شدند که از آن جمله تعریف معادل برای میدان مغناطیسی در هیدرولیک و معادل الکتریکی سیستم لوله- سیال می‌باشد. برخی روابط شناخته شده هیدرولیکی با استفاده از فرمول‌های الکتریکی به دست آمده‌اند. فرمول‌های سیالات به شکل مرسوم در الکتریک تنظیم و دسته‌بندی شده و مثال‌هایی از شماتیک سیستم‌های سیالاتی ارائه گردیده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Hydraulic Phenomena Using Electrical Approach

نویسندگان [English]

  • Y Osroosh 1
  • S.F Mousavi 2
  • B Mostafazadeh-Fard 3
1 Former BS Student, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan 84156-83111, Iran.
2 Profs., College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan 84156-83111 Iran
3 Profs., College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan 84156-83111 Iran.
چکیده [English]

So far, the similarity of the electrical current to the liquid flow characteristics were the basis of many studies regarding electrical phenomena. Accordingly hydraulics may also benefits from this similarity. In the present study, analogs in electrics and hydraulics are stated using this new viewpoint. The basic elements and phenomena are presented and defined, among which are the equivalent definition of electromagnetic fields in hydraulic applications and the electric equivalent for the pressurized fluid. Some hydraulic relations are derived from electrical laws. The fluid mechanics formulas are accordingly classified into new groups Some schematic representations are also presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electrics
  • Hydraulics
  • Schematic
  • Electrical Laws
سپیدنام، ق. و باغانی، خ. (1380)، قطعات و مدارات الکترونیک، جلد دوم (ترجمه). انتشارات خراسان، 588 ص.
گلستانیان، ن. و بهار، م. (1376)، فیزیک هالیدی (الکتریسیته و مغناطیس)، جلد سوم (ترجمه). مرکز نشر دانشگاهی، 411 ص.
ملک زاده، غ.، کاشانی حصار، م. و معتمدی، م. (1375)، مکانیک سیالات (ترجمه). انتشارات نما، 528 ص.
موسوی، م. (1383)، مدارهای الکتریکی (ترجمه). انتشارات خراسان، 300 ص.
نوربخش، ا. (1382)، پمپ و پمپاژ. موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 228 ص.
یوسف‌زاده، ح.(1382)، آموزش EWB (Electronic Work Bench 5.12). مؤسسه علمی و فرهنگی نص، 200 ص.
Kuphaldt, T.R., (2006), Lessons in electric circuits. http://www.ibiblio.org/obp/electric circuits.