دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، مهر 1387 
پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از سیستم استنتاج فازی

صفحه 23-34

ندا پوستی‌زاده؛ جمال محمدولی سامانی؛ امین کوره‌پزان دزفولی


برآورد مصرف روزانه آب تهران با استفاده از سری‌های زمانی

صفحه 57-65

مسعود تابش؛ مهدی دینی؛ علی جعفر خوش‌خلق؛ بنفشه زهرائی


تحلیل پدیده های هیدرولیک با رویکرد الکتریک

صفحه 75-79

یاسین اسروش؛ سیّد فرهاد موسوی؛ بهروز مصطفی زاده فرد