بررسی میدانی تأثیر نصب تجهیزات و شیرآلات کم مصرف در کاهش مصرف آب خانگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد /مهندسی عمران- آب، شرکت مهندسین مشاور ری‌آب

2 دانشیار /و عضو قطب علمی مهندسی و مدیریت زیرساختها، دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد /مهندسی عمران- محیط زیست، شرکت مهندسین مشاور ری‌آب

چکیده

منابع تأمین آب با فشار فزاینده‌ای برای پاسخ به نیازهای رو به رشد شهرها مواجه هستند. رشد جمعیت و توسعه اقتصادی- اجتماعی موجب افزایش مصرف آب و تحمیل هزینه‌های هنگفت برای توسعه تأسیسات آب و فاضلاب شده است. در این شرایط، مدیریت منابع آب به شدت نیازمند نگاهی جامع می‌باشد که برنامه‌های مدیریت تأمین را در کنار مدیریت تقاضا راهبری نماید. مصرف آب خانگی بخش اصلی مصرف آب شهری را به خود اختصاص می‌دهد. از اقدامات معمول و مؤثر در کاهش مصرف آب خانگی، استفاده از شیرآلات و تجهیزاتی می‌باشد که بدین منظور طراحی شده‌اند. در این مقاله، استفاده از شیرهای بهداشتی اهرمی و تجهیزات کاهنده مصرف شامل: درفشان و دوش‌های کم مصرف در سطح شهر شاندیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور پس از تعیین حجم نمونه مناسب، 23 مشترک از میان مشترکین خانگی شهر شاندیز با استفاده از نمونه‌گیری دو مرحله‌ای انتخاب گردیدند. جهت اندازه‌گیری دقیق مصرف آب در قسمت‌های مختلف، کنتورهای مجزا برای کلیه مصارف انتهایی مشترکین منتخب نصب گردید. مصرف آب مشترکین به تفکیک مصارف انتهایی، به صورت روزانه و در یک دوره زمانی 9 روزه اندازه گیری شد. سپس شیرها و تجهیزات کم‌مصرف در منازل مشترکین نصب و مصارف انتهایی برای یک دوره زمانی 9 روزه دیگر اندازه‌گیری شدند. نتایج تحلیل‌ها نشان می‌دهند که جایگزینی شیرآلات جدید موجب کاهش 27 تا 34 درصدی در مصارف انتهایی مربوطه و به‌طور متوسط موجب کاهش کل مصرف آب خانگی به میزان 26 درصد در شهر شاندیز می‌شود. در این مقاله همچنین طرح نصب تجهیزات کم مصرف در منازل مشترکین خانگی شهر شاندیز مورد ارزیابی مالی- اقتصادی قرار گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهند که نسبت درآمد به هزینه اجرای این طرح در شهر شاندیز بیش از 2 برابر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Household Water Saving Due to Using Water-Efficient Fixtures and Faucets

نویسندگان [English]

  • A Maleki Nasab 1
  • M Tabesh 2
  • M Ghalibaf Sarshoori 3
1 M.Sc. in Water Engineering, Rayab Consulting Engineers Co., Tehran, Iran
2 Associate Professor, Center of Excellence for Engineering and Management of Infrastructures, School of Civil Engineering, University of Tehran, Iran
3 M.Sc. in Environmental Engineering, Rayab Consulting Engineers Co., Tehran, Iran,
چکیده [English]

Water resources management bodies are under increasing pressure to meet potable water demands. Population growth and socio-economic development have led to the increase in urban water consumption and costly development and improvement of the water-wastewater systems. Therefore, there is a need to integrate the water resources supply and demand management measures. The main part of the urban water demand is residential consumption. One of the most effective residential water conservation measures can be the use of water-efficient fixtures and faucets. In this study, decrease in water consumption is evaluated due to the use of single handle faucets and water-saving fixtures including low-flow showerheads and aerators in sample households in the city of Shandiz, Iran. An appropriate sample size of 23 households was selected using a two-stage sampling technique. To gauge the end-uses of residential water such as toilets, showers, and lavatories, separated measuring devices were installed for each receiving part. For the base condition the daily end-uses of selected households were recorded for 9 days with their traditional faucets. Water-efficient fixtures and faucets were then installed and water consumption was measured for another 9-day period. Results indicated that installing water-efficient faucets, aerators, and showerheads can reduce total consumption of water in the Shandiz residential sector by about 26 percent arising from a 27 to 34 percent reduction in different end-uses. The cost-effectiveness of a retrofit project for households in Shandiz City is also evaluated in this study. The results indicated that the benefit to cost ratio for the project is greater than 2.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Demand management
  • Low-Flow Fixtures
  • Water-Efficient Faucets
  • Water conservation
  • Residential Water Consumption
عمیدی، ع. (1378). "نظریه نمونه‌گیری و کاربردهای آن." مرکز نشر دانشگاهی، جلد اول، 223 ص.
ملکی نسب، ا.؛ ابریشم‌چی، ا. و تجریشی، م. (1386). "ارزیابی صرفه جویی در مصرف آب خانگی به واسطه استفاده از قطعات کاهنده مصرف." مجله آب و فاضلاب، شماره 62، ص11-2.
Anderson, D.L. and Nero, W.L. (1993). "The impact of water conservation fixtures on residential water use characteristics in TampaFlorida." Proc. of Conserve 93; The new water agenda, ASCE; AWRA and AWWA, Las Vegas, pp. 611-628.
Baumann, D.D.; Boland, J.J. and Hanemann, W.M. (1998). "Urban water demand management and planning." Mc Graw-Hill, 350 p.
Cheng, C.L. (2002). "Study of the inter-relationship between water use and energy conservation for a building." J. Energy and Buildings, 34(3), pp. 261-266.
Day, D. and White, S. (2003). "Minimum Performance Standards for Showerheads in Australia- the Benefits and the Barriers." J. Water Science & Technology: Water Supply, 3(3), pp. 239–245.
Donald, E.A. and Billings, R.B. (1996). "Water-price effect on residential and apartment Low-Flow fixtures." J. Water Resource Planning and Management, 122(1), pp. 20-23.
Funk, A. (2007). "The Potential of Water Saving and Water Capturing Innovations: A Case Study of Albuquerque Single Family Homes." Professional Project Report, University of New Mexico.
Hwang, B.H. (2003). "The Cost-Effectiveness of Retrofitting Sanitary Fixtures in Restrooms of a UniversityBuilding." MSc. Thesis, Hanyang University, Korea.
Lant, C.L. (1993). "Social acceptability of water conservation in Springfield, Ill." J. American Water Works Association, 85(8), pp. 85-89.
Levin, E. R.; Maddaus, W. O.; Sandkulla, N. M. and Pohl, H. (2006), "Forecasting Wholesale Demand and Conservation Savings." J. American Water Works Association, 98(2), pp. 102-111.
Paulsen, K.; Featherstone, J. and Greene, S. (2007). "Conservation-Induced Wastewater Flow Reductions Improve Nitrogen Removal: Evidence from New York City." Journal of the American Water Resources Association, 43(6), pp. 1570-1582.
Shamsi, M. and Bonjar, G.H.S. (2004). "Evaluation of a New Device, Automated Showerhead on Water Conservation in Bath Showers." American J. of Applied Sciences, 1(4), pp. 273-275.
Venables, W.N. and Ripley, B.D. (2002). "Modern Applied Statistics with S." Springer, 495 p.
Wallace, M. and Barrett, G. (2007). "Social Marketing of Water Conservation: The Impact of Privatisation and Government Regulation on Australian Water Utilities." J. Public Policy, 2(2), pp. 141-154.
Whitcomb, J.B. (1990). "Water use reductions from retrofitting indoor water fixtures." Water Resources Bulletin, 26(6), pp. 921-926.