دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، شهریور 1389 
مدل مدیریت مخازن آبی با استفاده از تئوری بازی

صفحه 14-26

مهران همایونفر؛ آرمان گنجی؛ داور خلیلی؛ علی اکبر موسوی


استفاده از تبدیلات فوریه و موجک برای استخراج هیدروگراف واحد لحظه‌ای

صفحه 27-35

علی قیامی باجگیرانی؛ محمدباقر شریفی؛ محمود فغفور مغربی؛ علی اکبر عارفی جمال